Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Základné údaje
Okres Veľký Krtíš zaberá plochu 849 km2, leží na juhu Slovenskej republiky, v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Na západe susedí s okresmi Levice a Krupina, na severe Zvolen a Detva a na východe s okresom Lučenec. Južnou hranicou okresu je rieka Ipeľ, ktorá tvorí prirodzenú štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Na území okresu sú dve mestá Veľký Krtíš a Modrý Kameň a 69 obcí.
Geografia
Severnú, juhovýchodnú a juhozápadnú časť okresu vypĺňa Krupinská planina, strednú a južnú časť Ipeľská kotlina. Pretínajú ich doliny potokov Tisovník, Stará rieka, Stracinský, Glabušovský, Krtíšsky, Plachtinský, Čebovský, Veľký potok a ďalšie menšie vodné toky, ktoré sa vlievajú do Ipľa. Nadmorská výška územia v rozmedzí 127 - 643 m. n. m.

Ipeľská kotlina je najteplejšou oblasťou v kraji. Severná a severozápadná časť územia okresu je sčasti zalesnená dubovými, bukovými, cerovými lesmi. Vyskytujú sa agátové lesy, v 19. stor. vysádzané proti vodnej erózii, ktoré ovládli veľkú časť územia okresu. Pôdny kryt v časti Ipeľskej kotliny tvoria hnedozeme a ilimerizované pôdy, v časti Krupinskej planiny hnedé lesné pôdy. V povodí potokov íly, jemnozrnné až hrubozrnné piesky. Nerastné suroviny (piesky, štrky, uhlie) na súvislejších územiach väčšej časti okresu ako pozostatok geologického vývoja. Okres je bohatý na minerálne pramene, využíva sa len malá časť (Bušince, Muľa, Sklabiná, Vinica, Želovce a termálne pramene v Dolnej Strehovej).

Územie okresu je bohaté na lesnú a poľnú zver, vtáctvo, plazy, obojživelníky, vegetáciu a chránené rastliny. Chránené územia, prírodné rezervácie a prírodné pamiatky sú v Čebovciach, Ipeľskom Predmostí, Kiarove, Kosihovciach, Modrom Kameni, Príbelciach, Slovenských Ďarmotách a Záhorciach.
Územnosprávny vývoj
Okres vznikol v r. 1968 odčlenením 72 obcí od okresu Lučenec a Zvolen. V r. 2001 mal 46741 obyvateľov, ktorí žili v 71 sídlach. Priemerná hustota osídlenia je 55 obyvateľov na km2.

Podiel ekonomicky aktívnych osôb je 45,6 %. Národnostné zloženie: 68 % slovenská národnosť, 27,4 % maďarská, 1,8 % rómska, 0,5 % česká, 0,2 % ukrajinská národnosť.

K rím. kat. cirkvi sa hlási 70,9 % obyv., k ev. a. v. cirkvi 15,8 %, ku gr. kat. 0,2 %, k ref. kresť. cirkvi 0,2 %, k pravoslávnej cirkvi 0,2 %, k ev. cirkvi metodistickej 0,2 %, k náb. spol. Jehovovi svedkovia 0,1 %, k iným nezisteným cirkvám 3,4 % a bez vyznania je 9 % obyvateľov.

Súčasný stav osídlenia územia okresu je výsledkom stáročného vývoja osídľovania od pravekých kultúr, čo dosvedčujú najstaršie nálezy prítomnosti človeka už v dobe kamennej. Prvé písomné pramene o obciach pochádzajú z 12. - 13. stor., najstaršie z r. 1135. Územie okresu sa v minulosti začleňovalo do dvoch územno-správnych celkov, historického Hontu a Novohradu. V súčasnosti okres patrí do VÚC Banská Bystrica.
a infraštruktúra
Poloha okresu je dosť nevýhodná, leží na okraji územia Slovenskej republiky, vzdialený od väčších miest a hospodárskych centier a hlavných dopravných komunikácií. Železničná trať z r. 1951 ukončená v Malých Stracinách a v r. 1978 predĺžená do Veľkého Krtíša nie je napojená na významnejšie železničné uzly. Je to tzv. peážna trať, ktorá vedie cez územie Maďarska do Lučenca. Okres sa výraznejšie rozvíjal v druhej pol. 20. stor., V r. 1948 vznikli uhoľné bane v Pôtri, dňa 1. 1. 1951 Modrokamenské uhoľné bane a v r. 1962 Baňa Dolina Veľký Krtíš. V r. 1961 vznikol textilný podnik a po r. 1968 podniky strojárenského, elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu.

V súčasnosti prevláda poľnohospodárstvo, väčšina priemyselných závodov po r. 1989 zanikla.
Administratívna štruktúra
Z úradov a inštitúcií štátnej správy, finančníctva, súdnictva a i. sídlia vo Veľkom Krtíši Obvodný úrad na Nám. A. H. Škultétyho 11, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na ul. I. Madácha 2, Obvodný úrad životného prostredia, na ul. I. Madácha 2, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie na ul. I. Madácha 2, Obvodný pozemkový úrad na Lučeneckej 33, Obvodný lesný úrad, na ul. I. Madácha 2, Daňový úrad, na ul. SNP 2, Okresný súd na ul. SNP 2, Okresná prokuratúra na Baníckej ul. 3, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Veľký Krtíš Za parkom č. 851, Katastrálny úrad v Banskej Bystrici na Komenského 3, Regionálny úrad verejného zdravotníctva na Baníckej 5, Štátny plemenársky ústav SR, regionálne pracovisko Veľký Krtíš na Lučeneckej 17 a Regionálna veterinárna a potravinová správa na Osloboditeľov 33.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť