Ústredný portál verejnej správy

Ako vybaviť mandátny certifikát

Občan a štát

Na podpisovanie úradných rozhodnutí je určený kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom. Vydáva sa fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách).

Všetky potrebné informácie s inštruktážnymi videonávodmi, ktoré sa týkajú mandátnych certifikátov, nájdete priamo na webovom sídle Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA).

Na tomto mieste dávame pre orgány verejnej moci do pozornosti nový, vzdialený, spôsob vydávania mandátnych certifikátov „na diaľku". Nová možnosť pre podanie žiadosti vďaka efektívnemu riešeniu odbúrava všetky komplikácie spojené s cestovaním a osobnou návštevou pracoviska. 

Ako to funguje?

  1. Prostredníctvom e-formulára na slovensko.sk vyplňte žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.
  2. V časti „Požadované údaje“ uveďte spôsob vydania „vzdialene“.
  3. Označte, že máte záujem o čipovú kartu MONET+ ProID+Q (ak ju už nevlastníte), pretože uvedené certifikáty je možné vydať len na tento typ kariet.
  4. Do prílohy nahrajte doklad preukazujúci mandát (Menovací dekrét / Osvedčenie / Pracovná zmluva / …) – postup ako nahrať doklad.
  5. Žiadosť podpíšte elektronickou pečaťou organizácie alebo mandátnym certifikátom či občianskym preukazom štatutára a odošlite.
  6. Osoba, pre ktorú bol týmto spôsobom vyžiadaný certifikát, sa medzitým zaregistruje na samoobslužnom portáli pomocou svojho občianskeho preukazu.

U nás sa žiadosť skontroluje a schváli sa proces registrácie. Na čipovej karte sa vygenerujú požadované hodnoty a následne sa na vami uvedenú korešpondenčnú adresu zašle aj so sprievodným listom, ktorý obsahuje inštrukcie, čo je potrebné vykonať po jej obdržaní.

  1. Podľa postupu, ktorý nájdete v sprievodnom liste, si dokončite nahratie certifikátu.
  2. Bezpečnostné kódy (PIN/PUK) nájdete vo svojej e-schránke.
  3. Stiahnite si softvér k čipovej karte MONET (ak ho ešte nemáte) a môžete začať podpisovať.

Upozorňujeme orgány verejnej moci, že vzdialený spôsob vydávania je dostupný len pre mandátne certifikáty. Pri požiadavke o elektronickú pečať je aj naďalej potrebná prítomnosť štatutára alebo osoby, ktorú na tento účel úradne splnomocnil.

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2016