Ústredný portál verejnej správy

Sťažnosti a petície

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. V tejto sekcii sa dozviete všeobecné informácie o zásadách a o procese podania žiadosti o sprístupnenie informácie, sťažnosti, petície a elektronickej hromadnej žiadosti, ktoré ako práva na inú právnu ochranu obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.

Vzory:

Súvisiace: