Ústredný portál verejnej správy

Osobitné postupy podľa zákona o ITVS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS") metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy k osobitným postupom podľa § 27 a § 28 ods. 2 zákona o ITVS (ďalej len „metodické usmernenie").

V tejto sekcii sa budú postupne zverejňovať všetky rozhodnutia o osobitnom postupe a informácie podľa čl. 6 ods. 7 metodického usmernenia.

Dátum poslednej zmeny: 11. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 11. 12. 2020