Ústredný portál verejnej správy

Štatistika slovensko.sk

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na Portáli otvorených dát. Štatistické údaje za predošlé roky (v starej forme zobrazovania) nájdete v článku Štatistika. 

 

Biznis transakcie za rok 2020

Biznis transakcie za rok 2020

 * SkTalk2 – správy v starom formáte
 * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
 * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ

 

Všetky transakcie za rok 2020

Všetky transakcie za rok 2020

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ

  *Technické transakcie – technické správy

 

Transakcie podľa odosielateľa

Štatistika podľa odosielateľov

* Použité skratky:
   MS SR – Ministerstvo spravodlivosti SR
   MF SR - Ministerstvo financií SR
   MV SR - Ministerstvo vnútra SR
   ŠU SR - Štatistickú úrad SR
   UGKK SR - Úrad geodézie, kartografie a kataster SR 
   MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR