Ústredný portál verejnej správy

Štatistika slovensko.sk

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na Portáli otvorených dát. Štatistické údaje za predošlé roky (v starej forme zobrazovania) nájdete v článku Štatistika. 

 • Biznis transakcie za rok 2021

  Grafické znázornenie podaní, rozhodnutí a oznámení za rok 2021. Graf zobrazuje počet vykonaných biznis transakcií od januára do júla 2021. V tomto období bolo vykonaných spolu 17 340 213 biznis transakcií, pričom najvyšší počet bol vykonaný v mesiaci marec – 2 389 903 transakcií.

  Biznis transakcie 2021. Graf zobrazuje počet transakcií vykonaných vo forme podaní, rozhodnutí, či oznámení. Spomedzi biznis transakcií tvorili najväčší počet rozhodnutia – 12 850 622 a podania – 3 128 908.
   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ

 • Všetky transakcie za rok 2021

  Biznis a technické transakcie 2021. Graf zobrazuje počet technických a biznis transakcií v období január až august 2021. Vyšší počet transakcií tvorili technické transakcie. Vrchol dosiahli v mesiaci marec, kedy ich počet stúpol nad 10 miliónov. Biznis transakcie dosiahli vrchol taktiež v mesiaci marec. Ich počet tvoril viac ako 2 milióny.
  Biznis a technické transakcie 2021. Graf zobrazuje počet transakcií v období január až august 2021. Celkovo bolo vykonaných 70 658 512 technických transakcií a 19 730 116 biznis transakcií. Spolu to tvorí 90 388 628 transankcií.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy

 • Transakcie podľa odosielateľa

  Top 10 odosielateľov. Graf zobrazuje transakcie TOP 10 odosielateľov za mesiac september 2021. Najvyšší počet transakcií vykonalo Ministerstvo financií SR v celkovom počte 465 426.
  Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac september.
 • Biznis transakcie za rok 2020

  Biznis transakcie za rok 2020. Graf zobrazuje počet vykonaných biznis transakcií v roku 2020. Od januára 2020 bolo vykonaných spolu 34 201 478 biznis transakcií, pričom najvyšší počet bol vykonaný v mesiaci marec – 3 765 605 transakcií. Najvýraznejší pokles bol v mesiaci december – 2 188 850 transakcií.

   Biznis transakcie za rok 2020. Graf zobrazuje počet transakcií vykonaných v roku 2020 vo forme podaní, rozhodnutí, či oznámení. Spomedzi biznis transakcií tvorili najväčší počet rozhodnutia – 19 762 573 transakcií a podania – 4 794 059 transakcií.

   * SkTalk2 – správy v starom formáte
   * Rozpracované – uloženie správy do rozpracovaných správ
   * Odoslané – uloženie správy do odoslaných správ
   

  Všetky transakcie za rok 2020

  Všetky transakcie za rok 2020. Graf zobrazuje počet technických a biznis transakcií za rok 2020. Vyšší počet transakcií tvorili takzvané technické transakcie. Vrchol dosiahli v mesiaci jún, kedy ich počet stúpol nad 11 miliónov. Biznis transakcie dosiahli vrchol taktiež v mesiaci jún. Ich počet tvoril viac ako 3 milióny.

   Všetky transakcie za rok 2020. Graf zobrazuje počet transakcií v roku 2020. Celkovo bolo vykonaných 105 417 581 technických trasankcií a 34 201 478 biznis transakcií. Spolu to tvorí 139 619 059 zrealizovaných trasankcií.

  *Biznis transakcie – zrealizované podania, rozhodnutia, oznámenia, SkTalk2, uloženie správy do rozpracovaných správ,
    uloženie správy do odoslaných správ
  *Technické transakcie – technické správy
   

  Transakcie podľa odosielateľa

  Štatistika podľa odosielateľov. Graf zobrazuje transakcie TOP 10 odosielateľov za mesiac december 2020. Najväčší počet transakcií vykonalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (27 percent z celkového počtu transakcií), po ňom nasledujú Štatistický úrad Slovenskej republiky (21 percent z celkového počtu transakcií), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (18 percent z celkového počtu transakcií) a Exekútori (17 percent z celkového počtu transakcií). Pod 5 percent transakcií vykonalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, či Mestá a obce.

   Transakcie podľa odosialateľa predstavujú TOP 10 odosielateľov za mesiac december.

 • Finančné úspory Ústredného portálu verejnej správy


  Rozhodnutia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  46 700 111,5  57 913 022,4   79 705 215,9   51 585 727,2   235 904 077 € 

  Rozhodnutia zaslané listinne cez Centrálne úradné doručovanie
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  113 257,9 € 2 313 814,9 € 3 123 213,7 € 2 186 196,68 € 7 736 483,18 € 

  Oznámenia zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  5 216 850,1 € 8 456 352,5 € 5 562 769,5 € 2 767 375,38 € 22 003 347,48 € 

  Podania zaslané elektronicky
  2018 2019 2020 2021* Spolu
  5 351 570,8 € 6 826 858,5 € 7 382 850,9 € 4 818 518,32  € 24 379 798,52 €

  *Úspory za rok 2021 a spoločné úspory sú vypočítané k 30. júnu 2021. Viac informácií o Centrálnom úradnom doručovaní nájdete v súvisiacom článku. Úspora podľa validovanej Analýzy nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis - CBA) na jednu zásielku predstavuje 4,28 eur.