Ústredný portál verejnej správy

Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

Európsky fond regionálneho rozvoja OP integrovaná infraštruktúra.

V súvislosti s elektronizáciou služieb verejnej správy (e-Government) dochádza k veľmi významnému zvýšeniu závislosti výkonu verejnej správy na informačných systémoch verejnej správy a zvyšujú sa aj potenciálne škody z kybernetických incidentov. Zo záverov prestížnych medzinárodných konzultačných spoločností sektory, ktoré boli v období roku 2019 až apríl 2020 najviac zasiahnuté, boli digitálne služby, štátna správa a technologický priemysel. Pritom štátna správa tvorí najatraktívnejší sektor, ktorý čelí kybernetickým útokom. Vzhľadom na tento negatívny trend navrhovaný modul detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov bude eliminovať a vyhodnocovať kybernetické útoky na koncových zariadenia používateľov.

Aktuálny stav

Ukončená Dokončovacia fáza, projekt nasadený v prevádzke.

O projekte

Názov projektu
Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

Prijímateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Trvanie projektu
08/2022 – 12/2023

Ukončenie projektu
31.12.2023

Kód Projektu ITMS 2014+
311071BXQ9

Výzva
OPII-2022/7/58-NP – Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

Výška NFP
6 946 721,13 EUR

Ciele

Základné ciele napĺňané realizáciou projektu:

  • Vybudovať riešenie – Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES
  • Znížiť riziko eliminácie útokov a tým pádom aj znižovanie nákladov a úspory času na ich odstránenie
  • Zachovať maximálnu bezpečnosť prenosu dát

Miesto realizácie projektu
Slovensko

Odkazy pre projekt

Odkazy všeobecné

Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov.