Ústredný portál verejnej správy

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie k vydaniu Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb verejnej správy

Dátum zverejnenia: 15. 5. 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy. Viac informácií ...

Metodické usmernenie k vytvoreniu zastupovania štatutára občianskeho združenia k jeho elektronickej schránke 

Aktualizované dňa 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 17. 3. 2016
Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť občianskym združeniam ako právnickým osobám súhrnné informácie spojené so zriadením elektronickej schránky a vytvorením prístupu štatutárneho orgánu občianskeho združenia do jeho elektronickej schránky. 

Metodické usmernenie k registrácii technického účtu na ÚPVS 

Aktualizované dňa 2. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2016

Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Poskytuje súhrnné informácie k registrácii technického účtu určeného na autentifikáciu informačných systémov, na disponovanie s elektronickou schránkou a na prístup k službám spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy.

Prehľad príloh k registrácii technických účtov 

Aktualizované dňa 21. 2. 2018

Dátum zverejnenia: 30. 10. 2017
Tabuľka slúži ako návod na výber príslušného dokumentu pre konkrétny prípad registrácie technických účtov (Dodávateľ/Konzument/Koncový konzument/Organizačná zložka/Dcérske spoločnosti).

Prílohy k žiadosti o registráciu technických účtov na ÚPVS 

Aktualizované dňa 29. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2017

Prehľad zmien - Dodatok k Dohode o integračnom zámere [.pdf, 540.9 kB]

O možnostiach využitia hromadnej registrácie technického účtu sa informujte cez e –mailovú adresu: integracie@nases.gov.sk.

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli

Aktualizované dňa 26. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 7. 2015

Metodické usmernenie nie je určené pre tie subjekty, ktoré chcú autorizovať elektronické dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečaťou vytváranou prostredníctvom vlastného externého certifikovaného zariadenia (čipová karta, USB kľúč a pod., t. j. nie v HSM module ÚPVS).

Kvalifikovanú elektronickú pečať je možné na ÚPVS vytvárať pomocou kľúčového páru v HSM module ÚPVS nasledovnými spôsobmi: integráciou na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP), na portáli slovensko.sk v konštruktore správy v elektronickej schránke pomocou tlačidla „Zapečatiť“. Návod na využívanie kvalifikovanej elektronickej pečate v konštruktore správy je zverejnený na portáli slovensko.sk, v sekcii „Návody pre inštitúcie“, alebo pôvodným spôsobom automatického vytvárania elektronickej pečate až po odoslaní elektronickej správy na základe nastavenia "Podpisovať v mene inštitúcie" v POSP.xml zaregistrovaného elektronického formulára. Túto možnosť neodporúčame používať nakoľko v takom prípade orgán verejnej moci nedisponuje zapečatenou verziou rozhodnutia, čo nie je v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (najmä § 16 a § 16a), a preto ju plánujeme odstrániť v 2. alebo 3. kvartáli 2019.
Podrobný návod [.pdf, 1006.1 kB] ako žiadať na ústrednom portáli o vydanie kvalifikovaného certifikátu elektronicky nájdete v sekcii Návody v časti určenej pre orgány verejnej moci. 
Súčasťou metodického usmernenia sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Záznam z generovania asymetrického kľúčového páru a elektronickej žiadosti vo formáte PKCS#10 pre kvalifikovaný certifikát [.pdf, 312 kB]
Príloha č. 2: Protokol o inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať [.pdf, 158 kB]

Metodické usmernenie k správe informačného obsahu na ÚPVS 

Aktualizované dňa 2. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015

Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k správe informačných obsahov na Ústrednom portáli verejnej správy.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na ÚPVS  

ZRUŠENÉ od 11. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

V súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky je od 11. 3. 2016 ukončená registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy. Služby si orgány verejnej moci budú registrovať priamo v systéme MetaIS.

Metodické usmernenie k registrácii a k spôsobu spravovania prístupov do IS VS pre OVM 

Aktualizované dňa 5. 10. 2016
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2014

Účelom metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci informácie o postupe registrácie a spôsobe spravovania prístupov do informačných systémov verejnej správy pre svojich zasmestnancov na ÚPVS.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb v pilotnej prevádzke ÚPVS  

ZRUŠENÉ od 16. 2. 2015
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2014

Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie o postupe registrácie elektronických služieb a registrácie elektronických formulárov v pilotnej prevádzke Ústredného portálu verejnej správy. Súčasťou metodického usmernenia je Príloha k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb.

Metodické usmernenie k používaniu elektronických schránok na ÚPVS 

Dátum zverejnenia: 6. 12. 2013
Informácie pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy o spôsobe používania elektronických schránok.

Metodické usmernenie k spracovávaniu podaní na Ústrednom portáli verejnej správy

ZRUŠENÉ od 14. 2. 2014
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2013

Informácie o postupe spracovania univerzálneho podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom; o postupe pri spracovaní formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a o postupe pri spracovaní príloh podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Informácie pre povinné osoby 

Aktualizované dňa 15. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2013
Informácie pre povinné osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.