Ústredný portál verejnej správy

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie k vydaniu Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb verejnej správy

Dátum zverejnenia: 15. 5. 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy. Viac informácií ...

Metodické usmernenie k vytvoreniu zastupovania štatutára občianskeho združenia k jeho elektronickej schránke 

Aktualizované dňa 30. 11. 2022
Dátum zverejnenia: 17. 3. 2016

Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť občianskym združeniam ako právnickým osobám súhrnné informácie spojené so zriadením elektronickej schránky a vytvorením prístupu štatutárneho orgánu občianskeho združenia do jeho elektronickej schránky. 

Metodické usmernenie k registrácii technického účtu na ÚPVS

Aktualizované dňa 10. 07. 2023
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2016

Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Poskytuje súhrnné informácie k registrácii technického účtu určeného na autentifikáciu informačných systémov, na disponovanie s elektronickou schránkou a na prístup k službám spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy.

VÝNIMKY
V prípade záujmu o výnimku je potrebné, aby ste doložili Vašu požiadavku s presným definovaním úkonu a uvedením pádneho dôvodu minimálne 20 kalendárnych dní pred požadovaným úkonom, spolu s návrhom záväzného dátumu nápravy. V prípade nevykonania nápravy v dohodnutom termíne odsúhlasenom oboma stranami, bude úkon vykonaný na základe tejto výnimky anulovaný.

Všetky elektronické žiadosti je potrebné elektronicky podpísať štatutárom, resp. poverenou osobou pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu s časovou pečiatkou (Ďalej len ,,KEP“) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s časovou pečiatkou (Ďalej len ,,KEPe“) a je potrebné ich zasielať do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v zmysle Všeobecného popisu integrácie.

Všetky listinné dokumenty je potrebné zaslať na adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

Všetky elektronické dokumenty je taktiež potrebné elektronicky podpísať štatutárom (resp. oboma stranami) pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu s časovou pečiatkou (Ďalej len ,,KEP“) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s časovou pečiatkou (Ďalej len ,,KEPe“) a je potrebné ich zasielať do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v zmysle Všeobecného popisu integrácie.

Každá elektronická žiadosť, ktorej obsahom je aj elektronický dokument, musí obsahovať aj informáciu o úkone, na ktorý má predmetný dokument slúžiť (Registrácia technického účtu, poverenie zamestnanca, registrácia mandátneho zastupovania a pod.)

 

Prehľad príloh k registrácii technických účtov (v príprave)

Aktualizované dňa 28. 06. 2023
Dátum zverejnenia: 30. 10. 2017

Dodatok k DIZ – Splnomocnenie

V prípade, že Konzument (Dodávateľ) registruje technický účet za Koncového Konzumenta, je potrebné k žiadosti priložiť dokument Dodatok k DIZ – Splnomocnenie.

Dodatok k DIZ – Splnomocnenie je možné priložiť k žiadosti ako elektronický dokument vo formáte .pdf podpísaný KEP alebo KEPe (Nepodpísaný sken nebude akceptovaný!) alebo zaslať listinne, pričom musí byť podpísané štatutárom, notársky alebo úradne overené a zviazané.

Od 30.1.2023 sa ruší povinnosť žiadateľov v postavení Koncového konzumenta prikladať k žiadosti Dodatok k DIZ – Potvrdenie postavenia koncového konzumenta s tým, že vzájomné vzťahy medzi konzumentom a koncovým konzumentom je ponechaný plne na vzájomnú dohodu a zodpovednosť jej účastníkov, a to v súlade s Detailným integračným zámerom (DIZ), bez potreby oznamovať NASES konkrétne podmienky a obsah právneho postavenia koncového konzumenta.

Súhlas s využívaním viacerých schránkových riešení

V prípade, že už máte jeden technický účet zaregistrovaný a máte záujem o využívanie ďalšieho technického účtu od iného dodávateľa, je potrebné k novej žiadosti o registráciu technického účtu priložiť dokument Súhlas s využívaním schránkových riešení od viacerých dodávateľov.

Súhlas s využívaním schránkových riešení od viacerých dodávateľov je možné priložiť k žiadosti ako elektronický dokument vo formáte .pdf podpísaný KEP alebo KEPe (Nepodpísaný sken nebude akceptovaný!) alebo zaslať listinne, pričom musí byť podpísaný štatutárom.

Odvolanie splnomocnenia

Pre zrušenie už existujúceho technického účtu je potrebné zaslať štatutárom žiadosť do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Žiadosť musí byť elektronicky podpísaná KEP alebo KEPe. Do prílohy je potrebné priložiť Odvolanie splnomocnenia.

Odvolanie splnomocnenia je možné priložiť k žiadosti ako elektronický dokument vo formáte .pdf podpísaný KEP alebo KEPe (Nepodpísaný sken nebude akceptovaný!) alebo zaslať listinne, pričom musí byť na hlavičkovom papieri spoločnosti, podpísané štatutárom a opatrené pečiatkou spoločnosti.

Poverenie zamestnanca

Pokiaľ štatutár poveruje na úkony spojené s registráciou technického účtu, resp. s preregistráciou certifikátu k technickému účtu, je potrebné k elektronickej žiadosti priložiť dokument Poverenie zamestnanca.

Poverenie zamestnanca je možné priložiť k žiadosti ako elektronický dokument vo formáte .pdf podpísaný KEP alebo KEPe (Nepodpísaný sken nebude akceptovaný!) alebo zaslať listinne, pričom musí byť na hlavičkovom papieri spoločnosti, podpísané štatutárom a opatrené pečiatkou spoločnosti.

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli

Aktualizované dňa:  24. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 24. 7. 2015

Metodické usmernenie nie je určené pre tie subjekty, ktoré chcú autorizovať elektronické dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečaťou vytváranou prostredníctvom vlastného externého certifikovaného zariadenia (čipová karta, USB kľúč a pod., t. j. nie v HSM module ÚPVS).

Kvalifikovanú elektronickú pečať je možné na ÚPVS vytvárať pomocou kľúčového páru v HSM module ÚPVS nasledovnými spôsobmi: integráciou informačného systému na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP) alebo na portáli slovensko.sk v konštruktore správy v elektronickej schránke orgánu verejnej moci pomocou tlačidla „Zapečatiť“. Návod na využívanie kvalifikovanej elektronickej pečate v konštruktore správy [.pdf, 626.4 kB].

  • Podrobný návod [.pdf, 711.6 kB], ak ste si ako poskytovateľa vybrali Národnú agentúru pre sieťové a elektronické sluzby (NASES).
  • Podrobný návod [.pdf, 811.9 kB], ak ste si vybrali iného poskytovateľa.

Metodické usmernenie k správe informačného obsahu na ÚPVS 

ZRUŠENÉ od 4.12.2023

Nahradené: Informácie pre inštitúcie k tvorbe informačného obsahu o ich činnosti

Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015

Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k správe informačných obsahov na Ústrednom portáli verejnej správy.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na ÚPVS  

ZRUŠENÉ od 11. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

V súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky je od 11. 3. 2016 ukončená registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy. Služby si orgány verejnej moci budú registrovať priamo v systéme MetaIS.

Metodické usmernenie k registrácii a k spôsobu spravovania prístupov do IS VS pre OVM 

Aktualizované dňa 5. 10. 2016
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2014

Účelom metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci informácie o postupe registrácie a spôsobe spravovania prístupov do informačných systémov verejnej správy pre svojich zasmestnancov na ÚPVS.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb v pilotnej prevádzke ÚPVS  

ZRUŠENÉ od 16. 2. 2015
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2014

Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie o postupe registrácie elektronických služieb a registrácie elektronických formulárov v pilotnej prevádzke Ústredného portálu verejnej správy. Súčasťou metodického usmernenia je Príloha k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb.

Metodické usmernenie k používaniu elektronických schránok na ÚPVS 

Dátum zverejnenia: 6. 12. 2013
Informácie pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy o spôsobe používania elektronických schránok.

Metodické usmernenie k spracovávaniu podaní na Ústrednom portáli verejnej správy

ZRUŠENÉ od 14. 2. 2014
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2013

Informácie o postupe spracovania univerzálneho podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom; o postupe pri spracovaní formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a o postupe pri spracovaní príloh podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Informácie pre povinné osoby 

Aktualizované dňa 15. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2013

Informácie pre povinné osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.