Ústredný portál verejnej správy

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie k vydaniu Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb verejnej správy
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy. Viac informácií ...


Metodické usmernenie k vytvoreniu zastupovania štatutára občianskeho združenia k jeho elektronickej schránke 
[.pdf, 595.2 kB]  Aktualizované dňa 15. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 17. 3. 2016
Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť občianskym združeniam ako právnickým osobám súhrnné informácie spojené so zriadením elektronickej schránky a vytvorením prístupu štatutárneho orgánu občianskeho združenia do jeho elektronickej schránky. 

Metodické usmernenie k registrácii technického účtu na ÚPVS [.pdf, 313.2 kB] Aktualizované dňa 2. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2016
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Poskytuje súhrnné informácie k registrácii technického účtu určeného na autentifikáciu informačných systémov, na disponovanie s elektronickou schránkou a na prístup k službám spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy.

Prehľad príloh k registrácii technických účtov [.pdf, 240 kB] Aktualizované dňa 21. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 30. 10. 2017
Tabuľka slúži ako návod na výber príslušného dokumentu pre konkrétny prípad registrácie technických účtov (Dodávateľ/Konzument/Koncový konzument/Organizačná zložka/Dcérske spoločnosti).

Prílohy k žiadosti o registráciu technických účtov na ÚPVS 
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2017

O možnostiach využitia hromadnej registrácie technického účtu sa informujte cez e –mailovú adresu: integracie@nases.gov.sk.

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli [.pdf, 632.4 kB] Aktualizované dňa 21. 5. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 7. 2015
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré sú integrované na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP). Ak nie sú integrované na CEP, odporúčame im elektronické úradné dokumenty autorizovať mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou uloženou na externom certifikovanom zariadení (čipová karta, USB kľúč a pod., t. j. nie v HSM module ÚPVS). Tieto produkty poskytujú jednotliví kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb. Zoznam poskytovateľov zverejňuje Národný bezpečnostný úrad. Automatické vytváranie elektronickej pečate v odosielaných elektronických správach na ÚPVS bez integrácie na CEP, na základe nastavenia v POSP.xml zaregistrovaného elektronického formulára, používať neodporúčame, nakoľko v takom prípade sa elektronický úradný dokument pečatí až po jeho odoslaní, a teda orgán verejnej moci následne nedisponuje autorizovanou verziou rozhodnutia, čo nie je v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (najmä § 16 a § 16a).
Podrobný návod [.pdf, 685.8 kB] ako žiadať na ústrednom portáli o vydanie kvalifikovaného certifikátu elektronicky nájdete v sekcii Návody v časti určenej pre orgány verejnej moci. 
Súčasťou metodického usmernenia sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Záznam z generovania asymetrického kľúčového páru a elektronickej žiadosti vo formáte PKCS#10 pre kvalifikovaný certifikát [.pdf, 312 kB]
Príloha č. 2: Protokol o inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať [.pdf, 252.4 kB]

Metodické usmernenie k správe informačného obsahu na ÚPVS [.pdf, 264.2 kB]
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k správe informačných obsahov na Ústrednom portáli verejnej správy.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na ÚPVS - ZRUŠENÉ od 11. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015
V súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky je od 11. 3. 2016 ukončená registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy. Služby si orgány verejnej moci budú registrovať priamo v systéme MetaIS.

Metodické usmernenie k registrácii a k spôsobu spravovania prístupov do IS VS pre OVM [.pdf, 336.3 kB] Aktualizované dňa 5. 10. 2016
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2014
Účelom metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci informácie o postupe registrácie a spôsobe spravovania prístupov do informačných systémov verejnej správy pre svojich zasmestnancov na ÚPVS.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb v pilotnej prevádzke ÚPVS - ZRUŠENÉ od 16. 2. 2015
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2014
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie o postupe registrácie elektronických služieb a registrácie elektronických formulárov v pilotnej prevádzke Ústredného portálu verejnej správy. Súčasťou metodického usmernenia je Príloha k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb.

Metodické usmernenie k používaniu elektronických schránok na ÚPVS [.pdf, 246.4 kB]
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2013
Informácie pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy o spôsobe používania elektronických schránok.

Metodické usmernenie k spracovávaniu podaní na Ústrednom portáli verejnej správy [.pdf, 211.8 kB] ZRUŠENÉ od 14. 2. 2014
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2013
Informácie o postupe spracovania univerzálneho podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom; o postupe pri spracovaní formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a o postupe pri spracovaní príloh podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Informácie pre povinné osoby - Aktualizované dňa 15. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2013
Informácie pre povinné osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o zverejňovaní údajov na ústrednom portáli verejnej správy.