Ústredný portál verejnej správy

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie k vytvoreniu zastupovania štatutára občianskeho združenia k jeho elektronickej schránke  [.pdf, 364.3 kB]
Dátum zverejnenia: 17. 3. 2016
Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť občianskym združeniam ako právnickým osobám súhrnné informácie spojené so zriadením elektronickej schránky a vytvorením prístupu štatutárneho orgánu občianskeho združenia do jeho elektronickej schránky. 

Metodické usmernenie k registrácii technického účtu na ÚPVS [.pdf, 313.2 kB] Aktualizované dňa 2. 5. 2016
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2016
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Poskytuje súhrnné informácie k registrácii technického účtu určeného na autentifikáciu informačných systémov, na disponovanie s elektronickou schránkou a na prístup k službám spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy.

Dodatok k registrácii technického účtu na ÚPVS (Príloha k DIZ) [.pdf, 951.8 kB] Aktualizované dňa 10. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 10. 8. 2017

Táto príloha je povinná v prípade, že žiadateľ o registráciu technického účtu je zákazník (koncový konzument) a zároveň má uzavretý zmluvný vzťah s dodávateľom (konzument) ich integračného riešenia nasadeného a certifikovaného v produkčnom prostredí ÚPVS. Autorizácia potvrdenia konzumentom oprávňuje koncového konzumenta vybaviť si registráciu technických artefaktov v zmysle metodických usmernení NASES sám za seba prostredníctvom el. žiadosti cez elektronickú schránku. Toto oprávnenie potvrdzuje, že koncový konzument má s konzumentom (dodávateľom) uzavretý zmluvný vzťah na využívanie jeho produktu a oprávňuje ho na vykonanie špecifikovaných úkonov, bez potreby mať s poskytovateľom uzavretý integračný zámer/kontrakt (DIZ). Prílohu prosím priložte k žiadosti o registráciu TU.

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli [.pdf, 472.8 kB] Aktualizované dňa 12. 7. 2017
Dátum zverejnenia: 24. 7. 2015
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby a poskytuje informácie o tom ako postupovať v prípade obstarania kvalifikovaného certifikátu, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť elektronický podpis vo forme kvalifikovanej elektronickej pečate určenej na automatické autorizovanie vlastných elektronických dokumentov (rozhodnutí). Nie je určené pre orgány verejnej moci, ktoré používajú na zasielanie rozhodnutí formuláre rozhodnutí všeobecnej agendy sprístupnené v elektronickej schránke každého orgánu verejnej moci, nakoľko tieto nie je možné podpisovať automatizovaným spôsobom. 
Podrobný návod [.pdf, 664 kB] ako žiadať na ústrednom portáli o vydanie kvalifikovaného  certifikátu elektronicky nájdete v sekcii Návody v časti určenej pre orgány verejnej moci. 
Súčasťou metodického usmernenia sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Záznam z generovania asymetrického kľúčového páru a elektronickej žiadosti vo formáte PKCS#10 pre kvalifikovaný certifikát [.pdf, 198.4 kB]
Príloha č. 2: Protokol o inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať [.pdf, 252.4 kB]

Metodické usmernenie k správe informačného obsahu na ÚPVS [.pdf, 264.2 kB]
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k správe informačných obsahov na Ústrednom portáli verejnej správy.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na ÚPVS - ZRUŠENÉ od 11. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015
V súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky je od 11. 3. 2016 ukončená registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy. Služby si orgány verejnej moci budú registrovať priamo v systéme MetaIS.

Metodické usmernenie k registrácii a k spôsobu spravovania prístupov do IS VS pre OVM [.pdf, 336.3 kB] Aktualizované dňa 5. 10. 2016
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2014
Účelom metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci informácie o postupe registrácie a spôsobe spravovania prístupov do informačných systémov verejnej správy pre svojich zasmestnancov na ÚPVS.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb v pilotnej prevádzke ÚPVS - ZRUŠENÉ od 16. 2. 2015
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2014
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie o postupe registrácie elektronických služieb a registrácie elektronických formulárov v pilotnej prevádzke Ústredného portálu verejnej správy. Súčasťou metodického usmernenia je Príloha k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb.

Metodické usmernenie k používaniu elektronických schránok na ÚPVS [.pdf, 246.4 kB]
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2013
Informácie pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy o spôsobe používania elektronických schránok.

Metodické usmernenie k spracovávaniu podaní na Ústrednom portáli verejnej správy [.pdf, 211.8 kB] ZRUŠENÉ od 14. 2. 2014
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2013
Informácie o postupe spracovania univerzálneho podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom; o postupe pri spracovaní formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a o postupe pri spracovaní príloh podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Informácie pre povinné osoby - Aktualizované dňa 15. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2013
Informácie pre povinné osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o zverejňovaní údajov na ústrednom portáli verejnej správy.