Ústredný portál verejnej správy

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie k vytvoreniu zastupovania štatutára občianskeho združenia k jeho elektronickej schránke  [.pdf, 595.2 kB]  Aktualizované dňa 15. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 17. 3. 2016
Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť občianskym združeniam ako právnickým osobám súhrnné informácie spojené so zriadením elektronickej schránky a vytvorením prístupu štatutárneho orgánu občianskeho združenia do jeho elektronickej schránky. 

Metodické usmernenie k registrácii technického účtu na ÚPVS [.pdf, 313.2 kB] Aktualizované dňa 2. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 2. 2016
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby. Poskytuje súhrnné informácie k registrácii technického účtu určeného na autentifikáciu informačných systémov, na disponovanie s elektronickou schránkou a na prístup k službám spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy.

Prehľad príloh k registrácii technických účtov [.pdf, 240 kB] Aktualizované dňa 21. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 30. 10. 2017
Tabuľka slúži ako návod na výber príslušného dokumentu pre konkrétny prípad registrácie technických účtov (Dodávateľ/Konzument/Koncový konzument/Organizačná zložka/Dcérske spoločnosti).

Prílohy k žiadosti o registráciu technických účtov na ÚPVS 
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2017

O možnostiach využitia hromadnej registrácie technického účtu sa informujte cez e –mailovú adresu: integracie@nases.gov.sk.

Metodické usmernenie k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli [.pdf, 624.9 kB] Aktualizované dňa 5. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 7. 2015
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a právnické osoby a poskytuje informácie o tom ako postupovať v prípade obstarania kvalifikovaného certifikátu, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovanú elektronickú pečať určenú na automatické autorizovanie vlastných elektronických dokumentov (rozhodnutí). Nie je určené pre orgány verejnej moci, ktoré používajú na zasielanie rozhodnutí formuláre rozhodnutí všeobecnej agendy sprístupnené v elektronickej schránke každého orgánu verejnej moci, nakoľko tieto nie je možné pečatiť automatizovaným spôsobom. 
Podrobný návod [.pdf, 537 kB] ako žiadať na ústrednom portáli o vydanie kvalifikovaného certifikátu elektronicky nájdete v sekcii Návody v časti určenej pre orgány verejnej moci. 
Súčasťou metodického usmernenia sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Záznam z generovania asymetrického kľúčového páru a elektronickej žiadosti vo formáte PKCS#10 pre kvalifikovaný certifikát [.pdf, 312 kB]
Príloha č. 2: Protokol o inicializácii kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať [.pdf, 252.4 kB]

Metodické usmernenie k správe informačného obsahu na ÚPVS [.pdf, 264.2 kB]
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie k správe informačných obsahov na Ústrednom portáli verejnej správy.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb na ÚPVS - ZRUŠENÉ od 11. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015
V súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky je od 11. 3. 2016 ukončená registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy. Služby si orgány verejnej moci budú registrovať priamo v systéme MetaIS.

Metodické usmernenie k registrácii a k spôsobu spravovania prístupov do IS VS pre OVM [.pdf, 336.3 kB] Aktualizované dňa 5. 10. 2016
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2014
Účelom metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci informácie o postupe registrácie a spôsobe spravovania prístupov do informačných systémov verejnej správy pre svojich zasmestnancov na ÚPVS.

Metodické usmernenie k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb v pilotnej prevádzke ÚPVS - ZRUŠENÉ od 16. 2. 2015
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2014
Metodické usmernenie je určené pre orgány verejnej moci a poskytuje informácie o postupe registrácie elektronických služieb a registrácie elektronických formulárov v pilotnej prevádzke Ústredného portálu verejnej správy. Súčasťou metodického usmernenia je Príloha k registrácii a poskytovaniu elektronických služieb.

Metodické usmernenie k používaniu elektronických schránok na ÚPVS [.pdf, 246.4 kB]
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2013
Informácie pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy o spôsobe používania elektronických schránok.

Metodické usmernenie k spracovávaniu podaní na Ústrednom portáli verejnej správy [.pdf, 211.8 kB] ZRUŠENÉ od 14. 2. 2014
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2013
Informácie o postupe spracovania univerzálneho podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom; o postupe pri spracovaní formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom a o postupe pri spracovaní príloh podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.

Informácie pre povinné osoby - Aktualizované dňa 15. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2013
Informácie pre povinné osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o zverejňovaní údajov na ústrednom portáli verejnej správy.