Ústredný portál verejnej správy

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používateľov Ústredného portálu verejnej správy.

1. Čo je to Ústredný portál verejnej správy?

Ústredný portál verejnej správy („ústredný portál“) na doméne www.slovensko.sk poskytuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej správy na účely elektronickej úradnej komunikácie s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o e-Governmente“).

Správcom ústredného portálu je Úrad vlády SR. Prevádzkovateľom ústredného portálu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby („prevádzkovateľ“).

Spracovanie osobných údajov získaných na ústrednom portáli sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme, na aký účel a akými technickými prostriedkami?

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva identifikačné a iné osobné údaje len v rozsahu  a na presne stanovený účel vymedzený v zákone o eGovernmente.

Účelom získavania a spracúvania osobných údajov na ústrednom portáli je:

  • využívanie elektronických služieb a s tým bezprostredne súvisiacich činností,
  • výkon verejnej moci elektronicky orgánmi verejnej moci,
  • zaradenie týchto identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi do príslušných databáz prevádzkovateľa, 
  • v súvislosti s výkonom práv prevádzkovateľa poskytovanie identifikačných údajov a iných osobných údajov tretím stranám.

Prevádzkovateľ ústredného portálu zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o používateľovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s používateľom, ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu používateľa.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje na účel priameho marketingu.

3. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov z ústredného portálu postupuje prevádzkovateľ vždy podľa zákona o e-Governmente, zákona o ochrane osobných údajov.

Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

4. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré  pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením.

Prevádzkovateľ ústredného portálu zodpovedá za zabezpečenie ochrany osobných a identifikačných údajov obsiahnutých v elektronických podaniach len do okamihu ich doručenia.

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Doba zhromažďovania a spracúvania informácií, v rozsahu uvedenom vo všeobecných podmienkach prevádzkovateľa sa zhoduje s dobou existencie elektronickej schránky používateľa. V prípade uplatňovania práv prevádzkovateľa ústredného portálu, doba zhromažďovania a spracúvania informácií trvá aj po zániku identity používateľa. Prevádzkovateľ nie je oprávnený zlikvidovať osobné údaje používateľa až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch.

Údaje z ústredného portálu sú pravidelne zálohované prevádzkovateľom na zabezpečenie správneho obnovenia systému.

6. Kontaktné informácie

Kontaktovať nás môžete na adrese:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II
821 01 BRATISLAVA

Ústredné kontaktné centrum 
Kontaktovať nás môžete aj na telefónnom čísle: +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

7. Zodpovedné osoby prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb adresujte priamo našim DPO, ktorí sú Vám k dispozícii:

Data Protection Officer (ďalej len „DPO“) (zodpovedná osoba prevádzkovateľa v zmysle GDPR): 

Ing. Dana Gáliková ( +421 232780778)

Mgr. Filip Švantner  ( +421 232780771)

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II
821 01 BRATISLAVA

dpo@nases.gov.sk


Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2017