Ústredný portál verejnej správy

O portáli

Všeobecné informácie

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

Obsah ÚPVS zahŕňa digitálny obsah vo forme podporných informácií na využitie služby a samotné poskytovanie elektronických služieb. Koncept obsahu ÚPVS sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • organizácia informácií a služieb podľa okruhov životných situácií – v súčasnom „informačnom pretlaku“ býva často ťažké práve získanie hľadanej a potrebnej informácie. Z tohto dôvodu sú služby na ÚPVS logicky členené podľa cieľovej skupiny (občan/podnikateľ/inštitúcia) a okruhov životných situácií, ktoré sprístupňujú informácie a služby zoradené v abecednom poradí. Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah ÚPVS. Štrukturalizácia obsahu ÚPVS je jedným z rozhodujúcich prínosov ÚPVS vzhľadom na distribuované zdroje na stránkach jednotlivých pripojených subjektov.
  • virtuálna centralizácia – z hľadiska používateľov služieb ÚPVS predstavuje portál centralizované riešenie, kde sú z jedného miesta dostupné všetky informácie a logicky členené elektronické služby prístupné jednotným spôsobom. Centralizácia však nie je realizovaná presunom služieb na ÚPVS, ide o virtuálne centralizovaný systém, ktorý predstavuje integračnú platformu pre všetky ďalšie služby – informačné zdroje a systémy implementujúce jednotlivé procesy. Vládny portál aj s distribuovanou štruktúrou sa však používateľovi javí ako centralizovaný systém s jednotnou logikou a štruktúrou.

Detailnejšia charakteristika portálu, popis jednotlivých častí a funkcionality ÚPVS je uvedený v Návode na použitie portálu

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a používateľom ÚPVS sú definované v dokumente  Všeobecné podmienky prevádzky ÚPVS [.pdf, 560 kB]. 

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a orgánmi verejnej moci pri poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom ÚPVS ustanovujú Všeobecné podmienky poskytovania služieb [.pdf, 689 kB].

Informácie o projekte

Vytvorenie Ústredného portálu verejnej správy je spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov" a projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov II".

 Logo OPIS 

Ústredný portál verejnej správy je definovaný ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Správcom ústredného portálu je Úrad vlády SR. Prevádzkovateľom ústredného portálu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).  

NASES  je príspevkovou organizáciou Úradu vlády SR, ktorá je zriadená za účelom plnenia úloh Úradu vlády SR vyplývajúcich z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj § 4a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Ide najmä o plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Úrad vlády SR.

Kľúčové kompetencie NASES:

  • prevádzka a rozvoj siete GOVNET
  • prevádzka sTESTA pre Slovenskú republiku
  • prevádzka a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy
  • rozvoj infraštruktúry širokopásmového internetu
  • poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky

Činnosť NASES v maximálnej miere podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb e-Governmentu na Slovensku, čo má viesť k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti. 

Technické informácie

Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu s ÚPVS podľa Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy sú zverejnené v súbore Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu [.pdf, 773.4 kB].

Pravidlá vyhodnocovania autorizácie v Centrálnej elektronickej podateľni sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti Centrálnej elektronickej podateľne [.pdf, 989.1 kB].

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy  verejnej správy (príloha č. 3 bod 3.1.3) zverejňujeme odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF, ktorým je softvér Apache FOP 1.1. Aktuálna konfigurácia [.zip, 3.6 kB] Apache FOP 1.1 používaná ústredným portálom verejnej správy. Tento softvér sa používa aj na Ústrednom portáli verejnej správy pre  každú transformáciu údajov vyplnených podľa elektronického formulára do formátu PDF a používa sa aj pre účely vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Softvér Apache FOP 1.1 bol schválený v roku 2014 v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS a je uvedený aj v metodickom pokyne k Výnosu o štandardoch

V súlade s bodom 2.6.8 Prílohy č. 3 Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy zverejňujeme odkazy na stiahnutie fontov ArialTimes New RomanCourier New a OpenSymbol. Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO pre transformáciu do PDF a pri používaní podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa najmenej jeden z týchto fontov má uvádzať vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie.