Ústredný portál verejnej správy

O portáli

Všeobecné informácie

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

Obsah ÚPVS zahŕňa digitálny obsah vo forme podporných informácií na využitie služby a samotné poskytovanie elektronických služieb. Koncept obsahu ÚPVS sa riadi nasledujúcimi princípmi:

 • organizácia informácií a služieb podľa okruhov životných situácií – v súčasnom „informačnom pretlaku“ býva často ťažké práve získanie hľadanej a potrebnej informácie. Z tohto dôvodu sú služby na ÚPVS logicky členené podľa cieľovej skupiny (občan/podnikateľ/inštitúcia) a okruhov životných situácií, ktoré sprístupňujú informácie a služby zoradené v abecednom poradí. Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah ÚPVS. Štrukturalizácia obsahu ÚPVS je jedným z rozhodujúcich prínosov ÚPVS vzhľadom na distribuované zdroje na stránkach jednotlivých pripojených subjektov.
 • virtuálna centralizácia – z hľadiska používateľov služieb ÚPVS predstavuje portál centralizované riešenie, kde sú z jedného miesta dostupné všetky informácie a logicky členené elektronické služby prístupné jednotným spôsobom. Centralizácia však nie je realizovaná presunom služieb na ÚPVS, ide o virtuálne centralizovaný systém, ktorý predstavuje integračnú platformu pre všetky ďalšie služby – informačné zdroje a systémy implementujúce jednotlivé procesy. Vládny portál aj s distribuovanou štruktúrou sa však používateľovi javí ako centralizovaný systém s jednotnou logikou a štruktúrou.

Detailnejšia charakteristika portálu, popis jednotlivých častí a funkcionality ÚPVS je uvedený v Návode na použitie portálu

 

Práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom ÚPVS a používateľom ÚPVS:

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa informačného systému Slovensko v mobile 

 

V zmysle § 21 ods. 1 a ods. 3 písm. b) zákona o e-Governmente je na účely autentifikácie možné použiť autentifikátor, ktorým je:

 • úradný autentifikátor - úroveň zabezpečenia „vysoká“ (schéma oznámená aj v Úradnom vestníku Európskej únie), 
 • alternatívny autentifikátor - úroveň zabezpečenia „vysoká“,
 • autentifikačný certifikát - úroveň zabezpečenia „pokročilá“,
 • prostriedky elektronickej identifikácie členských štátov EÚ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 - úroveň zabezpečenia „pokročilá“ alebo „vysoká“. 

 

Informácie o projekte

Vytvorenie Ústredného portálu verejnej správy je spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov" a projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov II".

 Logo OPIS 

Ústredný portál verejnej správy je definovaný ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet podľa zákona č. 305/2013 Z. z.o e-Governmente. Správcom ústredného portálu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI). Prevádzkovateľom ústredného portálu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).  

NASES  je príspevkovou organizáciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá je zriadená k plneniu úloh vyplývajúcich z § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj z 
§ 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Ide najmä o plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Poznámka: správcom ústredného portálu bol do 1. januára 2019 Úrad vlády SR a následne do 1. júla 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý sa v zmysle § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kľúčové kompetencie NASES:

 • prevádzka a rozvoj siete GOVNET
 • prevádzka sTESTA pre Slovenskú republiku
 • prevádzka a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy
 • rozvoj infraštruktúry širokopásmového internetu
 • poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky

Činnosť NASES v maximálnej miere podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb e-Governmentu na Slovensku, čo má viesť k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti. 

Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu s ÚPVS, pravidlá vyhodnocovania autorizácie v Centrálnej elektronickej podateľni (CEP), pravidlá pre poradie zobrazenia a spracovania súborov z jedného podpisového kontajnera a ďalšie podrobné informácie nájdete v článku s názvom:

Technické informácie o ÚPVS...