Ústredný portál verejnej správy

O portáli

Všeobecné informácie

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

Obsah ÚPVS zahŕňa digitálny obsah vo forme podporných informácií na využitie služby a samotné poskytovanie elektronických služieb. Koncept obsahu ÚPVS sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • organizácia informácií a služieb podľa okruhov životných situácií – v súčasnom „informačnom pretlaku“ býva často ťažké práve získanie hľadanej a potrebnej informácie. Z tohto dôvodu sú služby na ÚPVS logicky členené podľa cieľovej skupiny (občan/podnikateľ/inštitúcia) a okruhov životných situácií, ktoré sprístupňujú informácie a služby zoradené v abecednom poradí. Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah ÚPVS. Štrukturalizácia obsahu ÚPVS je jedným z rozhodujúcich prínosov ÚPVS vzhľadom na distribuované zdroje na stránkach jednotlivých pripojených subjektov.
  • virtuálna centralizácia – z hľadiska používateľov služieb ÚPVS predstavuje portál centralizované riešenie, kde sú z jedného miesta dostupné všetky informácie a logicky členené elektronické služby prístupné jednotným spôsobom. Centralizácia však nie je realizovaná presunom služieb na ÚPVS, ide o virtuálne centralizovaný systém, ktorý predstavuje integračnú platformu pre všetky ďalšie služby – informačné zdroje a systémy implementujúce jednotlivé procesy. Vládny portál aj s distribuovanou štruktúrou sa však používateľovi javí ako centralizovaný systém s jednotnou logikou a štruktúrou.

Detailnejšia charakteristika portálu, popis jednotlivých častí a funkcionality ÚPVS je uvedený v Návode na použitie portálu

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a používateľom ÚPVS sú definované v dokumente  Všeobecné podmienky prevádzky ÚPVS [.pdf, 398 kB]. 

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a orgánmi verejnej moci pri poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom ÚPVS ustanovujú Všeobecné podmienky poskytovania služieb [.pdf, 407 kB].

Informácie o projekte

Vytvorenie Ústredného portálu verejnej správy je spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov" a projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov II".

 Logo OPIS 

Ústredný portál verejnej správy je definovaný ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Správcom ústredného portálu je Úrad vlády SR. Prevádzkovateľom ústredného portálu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).  

NASES  je príspevkovou organizáciou Úradu vlády SR, ktorá je zriadená za účelom plnenia úloh Úradu vlády SR vyplývajúcich z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj § 4a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Ide najmä o plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Úrad vlády SR.

Kľúčové kompetencie NASES:

  • prevádzka a rozvoj siete GOVNET
  • prevádzka sTESTA pre Slovenskú republiku
  • prevádzka a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy
  • rozvoj infraštruktúry širokopásmového internetu
  • poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky

Činnosť NASES v maximálnej miere podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb e-Governmentu na Slovensku, čo má viesť k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti. 

Technické informácie

Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu s ÚPVS podľa Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy sú zverejnené v súbore Schémy správ Sk-Talk pre asynchrónnu komunikáciu [.pdf, 773.4 kB].

Pravidlá vyhodnocovania autorizácie v Centrálnej elektronickej podateľni sú uvedené v dokumente Dokumentácia funkčnosti Centrálnej elektronickej podateľne [.pdf, 989.1 kB].

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy  verejnej správy (príloha č. 3 bod 3.1.3) zverejňujeme odkaz na stiahnutie referenčného XSL-FO softvéru vykonávajúceho správnu transformáciu XSL-FO súborov do prezentácie elektronického formulára vo formáte PDF, ktorým je softvér Apache FOP 1.1. Tento softvér sa používa aj na Ústrednom portáli verejnej správy pre  každú transformáciu údajov vyplnených podľa elektronického formulára do formátu PDF a používa sa aj pre účely vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Softvér Apache FOP 1.1 bol schválený v roku 2014 v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS a je uvedený aj v metodickom pokyne k Výnosu o štandardoch

V súlade s bodom 2.6.8 Prílohy č. 3 Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy zverejňujeme odkazy na stiahnutie fontov ArialTimes New RomanCourier New a OpenSymbol. Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO pre transformáciu do PDF a pri používaní podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa najmenej jeden z týchto fontov má uvádzať vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie.