Ústredný portál verejnej správy

Slovenské eID je možné použiť aj na zahraničných portáloch

  1. Všeobecné informácie
  2. Príklady zahraničných portálov, na ktorých je možné využiť prihlásenie so slovenskými dokladmi s čipom
  3. Prihlasovanie občanov EÚ

Všeobecné informácie

Držitelia slovenských občianskych preukazov s čipom (eID) alebo slovenských dokladov o pobyte cudzinca s čipom už môžu využívať elektronické služby verejného sektora iných členských štátov Európskej únie. Do 18. decembra 2020 majú všetky členské štáty EÚ povinnosť sprístupniť svoje elektronické služby určené pre občanov iných štátov občanom Slovenskej republiky a cudzincom s pobytom v Slovenskej republike. 

Plnoletí občania SR, ktorí majú k občianskemu preukazu s čipom aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK), sa môžu na zahraničné portály priamo prihlasovať. Maloletí občania SR s občianskym preukazom s čipom alebo držitelia dokladov o pobyte cudzinca s čipom si musia pred prihlásením na zahraničné portály najskôr požiadať o zriadenie elektronickej schránky na portáli slovensko.sk, ktorej vytvorenie je v súčasnosti vyžadované pre úspešné overenie identity. Zároveň je potrebné mať aktivovaný bezpečnostný osobný kód k dokladu. 

V prípade, že sa chce držiteľ slovenského dokladu prihlásiť na zahraničný portál, musí počas prihlasovania potvrdiť, ktoré osobné údaje o ňom budú odoslané na účely jeho elektronickej identifikácie.  Na prihlásenie sa povinne vyžadujú nasledujúce údaje: krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikátor osoby. Niektoré zahraničné portály ale môžu vyžadovať odoslanie aj jedného z nasledovných nepovinných údajov: rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaj o pohlaví alebo miesto narodenia.

Pri prihlasovaní sa na zahraničné portály so slovenskými dokladmi sa odosielajú údaje o držiteľovi dokladu (údaje fyzickej osoby). Udelené oprávnenie na disponovanie s elektronickou schránkou inej osoby sa vzťahuje iba na portál slovensko.sk, a teda držiteľ slovenského dokladu sa na zahraničné portály môže prihlasovať len vo svojom vlastnom mene, nie v mene inej osoby. Zastupovanie inej osoby (fyzickej alebo právnickej) sa v zahraničí preukazuje osobitne pre konkrétne konanie (službu) v danom štáte.

Elektronické služby členských štátov EÚ sú v súčasnosti dostupné v príslušnom štátnom jazyku poskytovateľa služby prípadne v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku nie sú tieto služby dostupné. 

Rozsah elektronických služieb, ku ktorým sa držitelia slovenských dokladov s čipom môžu prihlásiť, v súčasnosti závisí od daného členského štátu EÚ. Povinnosť poskytovať konkrétne elektronické služby začne platiť podľa legislatívy EÚ v roku 2021 (napríklad pre cezhraničné zakladanie firiem) a na konci roka 2023 pre viaceré bežné životné situácie občanov.

Odpovede na podania na zahraničných portáloch sú doručované spôsobom určeným v príslušnom štáte. Nie sú zasielané do elektronickej schránky na slovensko.sk, nakoľko v súčasnosti neexistuje prepojenie medzi elektronickými doručovacími systémami rôznych štátov EÚ. 

Na zahraničných portáloch je možné používať aj kvalifikované elektronické podpisy vyhotovené so slovenským preukazom s čipom. Spôsob, akým je možné podpisy vytvoriť na jednotlivých portáloch závisí od členského štátu a môže vyžadovať inštaláciu špecifických aplikácií. Podpisy vo formáte ASiC vyhotovené na portáli slovensko.sk musia byť v členských štátoch uznávané. V prípade potreby predkladať v zahraničí elektronické úradné dokumenty od úradov v SR, ktorých údaje sú vyplnené podľa elektronického formulára vo formáte XML, môže byť pre ich jednoduchšiu čitateľnosť vhodné vykonať zaručenú konverziu. Pre samotné elektronické dokumenty v súčasnosti nie sú pre celú EÚ stanovené jednotné povinné formáty pre rôzne typy konaní, v jednotlivých konaniach preto môžu byť stanovené konkrétne požiadavky. Podrobnejšie informácie sú uvedené v často kladených otázkach.

Príklady zahraničných portálov, na ktorých je možné využiť prihlásenie so slovenskými dokladmi s čipom

Belgicko:
Česká republika:
Dánsko:
Estónsko:
Grécko:
Holandsko:
Chorvátsko:
Litva:
Lotyšsko:
Luxembursko:
Malta:
  • Aktuálne neposkytuje online služby
Poľsko:
Portugalsko:
Rakúsko:
Slovinsko:
Španielsko:
Švédsko:
Taliansko:

Európska komisia:
Nepripojené štáty:

(Členské štáty EÚ v súčasnosti neuznávajúce prostriedky elektronickej identifikácie Slovenskej republiky - jednotlivé štáty boli oslovené, očakáva sa ich súčinnosť.)  

  • Bulharsko, Island, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Nórsko, Rumunsko. 
Členské štáty pripojené v testovacom režime, ktoré zatiaľ neumožňujú na svojich portáloch prihlásenie prostriedkami elektronickej identifikácie z iných členských štátov EÚ a umožňujú prihlásenie len na svojom testovacom portáli:
- Francúzsko


NÁVODY:

Termín, kedy bude umožnené prihlásenie na portáloch jednotlivých štátov EÚ, závisí najmä od technickej pripravenosti týchto štátov alebo jednotlivých subjektov verejného sektora v týchto štátoch.

Jednotný minimálny rozsah povinne poskytovaný služieb online pre rôzne životné situácie stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne a bude povinnosť ich poskytovať až koncom roka 2023. Povinné poskytovanie elektronických služieb v rámci práva obchodných spoločností napríklad pre cezhraničné zakladanie firiem stanovuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1151 od roku 2021 resp. 2022.

Súvisiace informácie a odkaz na často kladené otázky.

Prihlasovanie na zahraničné portály upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS), podľa ktorého majú všetky členské štáty Európskej únie povinnosť v online službách subjektov verejného sektora vyžadujúcich použitie prostriedkov elektronickej identifikácie s pokročilým alebo vysokým zabezpečením uznávať prostriedky iného členského štátu do 12 mesiacov po notifikácii príslušného prostriedku v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Notifikácia slovenskej schémy elektronickej identifikácie zahŕňajúca slovenský občiansky preukaz s čipom a slovenský doklad o pobyte cudzinca s čipom bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18. decembra 2019. Členské štáty tak majú povinnosť sa do 18. decembra 2020 pripojiť na slovenský národný uzol eIDAS využívajúci prihlasovaciu stránku slovensko.sk a umožniť tým prihlásenie k online službám poskytovaným subjektami verejného sektora v danom členskom štáte EÚ. Slovenská schéma elektronickej identifikácie rovnako ako notifikované schémy iných členských štátov EÚ zahŕňa iba údaje o fyzickej osobe, bez údajov o prípadnom zastupovaní právnických osôb.

Od októbra 2016 je aktivácia BOK, ktorá je potrebná aj pre prihlásenie do zahraničia, povinná pre všetkých občanov SR vo veku 15 – 65 rokov. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. Aktivácia BOK je voliteľná v prípade ostatných občanov a tiež v prípade držiteľov dokladu o pobyte cudzinca v SR.

Prihlasovanie občanov EÚ 

V súčasnosti sa na portál slovensko.sk a k elektronickým službám Slovenskej republiky môžu prihlasovať občania z viacerých štátov EÚ. Viac informácií...