Ústredný portál verejnej správy

Slovenské eID je možné použiť aj na zahraničných portáloch

  1. Všeobecné informácie
  2. Príklady zahraničných portálov, na ktorých je možné využiť prihlásenie so slovenskými dokladmi s čipom
  3. Prihlasovanie občanov EÚ

Všeobecné informácie

Držitelia slovenských občianskych preukazov s čipom (eID) alebo slovenských dokladov o pobyte cudzinca s čipom už môžu využívať elektronické služby verejného sektora na nižšie uvedených portáloch. Do 18. decembra 2020 majú všetky členské štáty EÚ povinnosť sprístupniť svoje elektronické služby občanom Slovenskej republiky a cudzincom s pobytom v Slovenskej republike. 

Plnoletí občania SR, ktorí majú k občianskemu preukazu s čipom aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK), sa môžu na zahraničné portály priamo prihlasovať. Maloletí občania SR s občianskym preukazom s čipom alebo držitelia dokladov o pobyte cudzinca s čipom si musia pred prihlásením na zahraničné portály najskôr požiadať o zriadenie elektronickej schránky na portáli slovensko.sk, ktorej vytvorenie je v súčasnosti vyžadované pre úspešné overenie identity. Zároveň je potrebné mať aktivovaný bezpečnostný osobný kód k dokladu. 

V prípade, že sa chce držiteľ slovenského dokladu prihlásiť na zahraničný portál, musí počas prihlasovania potvrdiť, ktoré osobné údaje o ňom budú odoslané na účely jeho elektronickej identifikácie.  Na prihlásenie sa povinne vyžadujú nasledujúce údaje: krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikátor osoby. Niektoré zahraničné portály ale môžu vyžadovať odoslanie aj jedného z nasledovných nepovinných údajov: rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaj o pohlaví alebo miesto narodenia.

Elektronické služby členských štátov EÚ sú v súčasnosti dostupné v príslušnom štátnom jazyku poskytovateľa služby prípadne v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku nie sú tieto služby dostupné. 

Rozsah elektronických služieb, ku ktorým sa držitelia slovenských dokladov s čipom môžu prihlásiť, závisí od daného členského štátu EÚ.

Odpovede na podania na zahraničných portáloch sú doručované spôsobom určeným v príslušnom štáte. Nie sú zasielané do elektronickej schránky na slovensko.sk, nakoľko v súčasnosti neexistuje prepojenie medzi elektronickými doručovacími systémami rôznych štátov EÚ. 

Na zahraničných portáloch je možné používať aj kvalifikované elektronické podpisy vyhotovené so slovenským preukazom s čipom. Spôsob, akým je možné podpisy vytvoriť na jednotlivých portáloch závisí od členského štátu a môže vyžadovať inštaláciu špecifických aplikácií. Podpisy vo formáte ASiC vyhotovené na portáli slovensko.sk musia byť v členských štátoch uznávané. Podrobnejšie informácie sú uvedené v často kladených otázkach.

Príklady zahraničných portálov, na ktorých je možné využiť prihlásenie so slovenskými dokladmi s čipom

  • Estónsko:

  • Belgicko:

Finančný portál

  • Česká republika:

Daňový portál Finanční správy Českej repubiky (po kliknutí na „Přihlásit NIA“)
Česká správa sociálního zabezpečení (po kliknutí na „Přihlásit") 
Portál systému elektronického mýta v Českej republike (po kliknutí na „Vstup do zákaznickej zóny", „EIDENTITA" a „IIG - International ID Gateway")

  • Portugalsko: 

ePortugal portál (po kliknutí na „Reserved area“)

  • Španielsko:

Španielsky všeobecný prístupový bod (zoznam v španielčine je na požiadanie k dispozícii)

  • Taliansko:

Agentúra pre digitálne Taliansko

  • EÚ:

Portál Európskej komisie
Európska iniciatíva občanov

Podpora nových európskych občianskych iniciatív na portáli Európskej komisie vytvorených po 1.1.2020. Príklad prvej občianskej iniciatívy, ktorú je už dnes možné podporiť s eID, pričom ďalšie budú k dispozícii postupne. 

NÁVODY:

Termín, kedy bude umožnené prihlásenie na portáloch ďalších štátov EÚ, závisí najmä od technickej pripravenosti týchto štátov. O pripojení ďalších štátov bude Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
(NASES) priebežne informovať. 

Jednotný minimálny rozsah povinne poskytovaný služieb online pre rôzne životné situácie stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne a bude povinnosť ich poskytovať až koncom roka 2023. 

Súvisiace informácie a odkaz na často kladené otázky.

Prihlasovanie na zahraničné portály upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS), podľa ktorého majú všetky členské štáty Európskej únie povinnosť v online službách subjektov verejného sektora vyžadujúcich použitie prostriedkov elektronickej identifikácie s pokročilým alebo vysokým zabezpečením uznávať prostriedky iného členského štátu do 12 mesiacov po notifikácii príslušného prostriedku v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Notifikácia slovenskej schémy elektronickej identifikácie zahŕňajúca slovenský občiansky preukaz s čipom a slovenský doklad o pobyte cudzinca s čipom bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18. decembra 2019. Členské štáty tak majú povinnosť sa do 18. decembra 2020 pripojiť na slovenský národný uzol eIDAS využívajúci prihlasovaciu stránku slovensko.sk a umožniť tým prihlásenie k online službám poskytovaným subjektami verejného sektora v danom členskom štáte EÚ. 

Od októbra 2016 je aktivácia BOK, ktorá je potrebná pre prihlásenie do zahraničia, povinná pre všetkých občanov SR vo veku 15 – 65 rokov. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch.

Prihlasovanie občanov EÚ 

V súčasnosti sa na portál slovensko.sk a k elektronickým službám Slovenskej republiky môžu prihlasovať občania z viacerých štátov EÚ. Viac informácií...