Ústredný portál verejnej správy

Vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie a zoznam služieb

Vážení používatelia,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vydalo vyhlášku č. 511/2022 Z.z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej bude možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Ako dočasne podpisovať so „starým“ eID?

Nižšie uvedený text sa vás týka, len ak máte „staré“ občianske preukazy alebo doklady o pobyte cudzinca s elektronickými čipmi s dátumov vydania do 20. júna 2021. Takýmto dokladom boli totiž kvalifikované certifikáty k elektronickým podpisom z dôvodu bezpečnosti automaticky zrušené koncom roka 2022.

Ak ste si ešte nenašli čas na vybavenie nového dokladu dočasným riešením (len do 31. decembra 2024) je, že si na starý doklad  cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 vydáte tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Ak máte o uvedené riešenie záujem, postupujte, prosím, podľa Používateľskej príručky od strany 39.

Po úspešnom vydaní certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie ho v aplikácii na podpisovanie nájdete pod označením SVK eID ACA2.

! Upozorňujeme, že takýmto druhom podpisu však neviete autorizovať všetky elektronické podania, ale len tie, ktoré sú vypísané v tabuľke nižšie !

V záujme zabezpečenia možnosti podpisovania všetkých právnych úkonov, a teda aj tých, ktoré si vyžadujú kvalifikovaný elektronický podpis, vám odporúčame požiadať osobne o výmenu občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte cudzinca na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru. K objednaniu presného dátumu a času môžete využiť online rezervačný systém Ministerstva vnútra SR.

*Zoznam elektronických služieb (podaní), ktoré môžete vybaviť bez kvalifikovaného elektronického podpisu len s tzv. certifikátom pre uznaný spôsob autorizácie

1. Elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli Finančnej správy SRKatalógu elektronických formulárov.

2. Podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a aj služby poskytovania informácií o záruke na colný dlh (GDS). Upozornenie: Uznaný spôsob autorizácie nemôžete použiť na ručiteľské vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, na informačný systém kontrolných známok (ISKZ), a na systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS).

3. Ďalšie elektronické služby, ktorých gestormi sú Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad priemyselného vlastníctva, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby nájdete v Tabuľke [.xlsx, 20 kB]. 

*Poznámka: horeuvedený zoznam bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.

Súvisiace informácie:


 

Ako postupovať, aby našu e-službu mohli občania podpisovať uznaným spôsobom autorizácie?

Ak je vaša inštitúcia gestorom elektronických služieb (podaní) a želáte si, aby ich používatelia mohli do 31. decembra 2024 podpisovať aj certifikátom pre uznaný spôsob autorizácie, kontaktujte, prosím, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom e-mailovej adresy produkt@mirri.gov.sk. Ich názvy budú doplnené do horeuvedeného zoznamu vybraných elektronických služieb.

Ak ste nepožiadali o výnimku, v tejto súvislosti sa vám už z Centrálnej elektronickej podateľne zasiela správa s názvom „Výsledok overenia podpisov v doručovanej správe" s novou dátovou štruktúrou podpisov.

Uvedená správa vám pomôže identifikovať:

  • podpísané dokumenty,
  • väzby medzi podpismi a dokumentami,
  • legislatívne typy podpisov, a teda či ide o kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, tzv. uznaný spôsob autorizácie.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť v Návode k používaniu správy Výsledok informatívneho overenia podpisov a pečatí pre orgány verejnej moci alebo v článku Nový výsledok overenia podpisov a uznaný spôsob autorizácie.

! Upozorňujeme: uznaný spôsob autorizácie sa vzťahuje iba na podania (nie na ich prílohy). Požiadavky na autorizáciu príloh podaní ustanovujú osobitné právne predpisy a každý orgán verejnej moci musí posúdiť sám, či môže túto formu autorizácie pre danú prílohu akceptovať.

Ak sa pre podania alebo prílohy vyžaduje výlučne kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a nemá byť umožnené podpisovanie so zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte t. j. uznaným spôsobom autorizácie, mali by ste ako gestor elektronických služieb pri vyhodnocovaní platnosti autorizácie rozlišovať legislatívne typy autorizácie. V prípade nedostatočnej autorizácie o tejto skutočnosti bezodkladne (ihneď po prijatí podania) informujte podávajúceho !

(Článok aktualizovaný k 27.10.2023)

(30. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov