Ústredný portál verejnej správy

Centrálne úradné doručovanie

Občan a štát

Zákon o e-Governmente zaviedol v § 31a povinnosť využívať centrálne komponenty ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) aj pre listinné doručovanie úradných dokumentov a súčasne určil podmienky pre vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a nové spôsoby jeho doručovania.

Čo je Centrálne úradné doručovanie?
Ako funguje Centrálne úradné doručovanie?
Kto má povinnosť Centrálne úradné doručovanie využívať?
Aký je postup pre využívanie služby Centrálneho úradného doručovania?
Zapojenie nerozpočtovej organizácie do CÚD

 

Čo je Centrálne úradné doručovanie?

Centrálne úradné doručovanie (ďalej len „CÚD“) je nová služba modulu elektronického doručovania, v rámci ktorej sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov.

Viac informácií o tom čo nájdete v obálke sa dočítate v článku.

Ako funguje Centrálne úradné doručovanie?

CÚD vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich prostredníctvom modulu elektronického doručovania. Prostredníctvom rozšírenia funkcionalít modulu elektronického doručovania OVM elektronický úradný dokument len autorizuje a odošle prostredníctvom modulu elektronického doručovania. Správca zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu a doručí ho adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku. Výnimkou sú prípady, kedy subjekt (adresát) zanikol z dôvodu úmrtia, zániku firmy alebo zrušenia živnostenského oprávnenia. V takýchto prípadoch je jeho elektronická schránka uvedená do stavu „zrušená“. Do elektronických schránok v  stave „zrušená“ nie je listinne doručovanie umožnené.

Kto má povinnosť Centrálne úradné doručovanie využívať?

Povinnosť využívania CÚD prostredníctvom modulu elektronického doručovania sa zavádza pre OVM, ktorý je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet od 1. novembra 2018. Ostatné OVM majú možnosť sa na využívaní centrálneho doručovania s NASES dohodnúť.

Aký je postup pre využívanie služby Centrálneho úradného doručovania?

Na využívanie služby CÚD je potrebné, aby príslušné OVM:

  • požiadalo NASES o zapojenie sa do tejto služby prostredníctvom listinnej Žiadosti o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci* s uvedením formy využívania tejto funkcionality (eDesk alebo integračne),
  • zabezpečilo v rámci definície vlastnými prostriedkami vytvoreného elektronického formulára transformáciu pre podpisovanie, tlač a zobrazovanie v elektronickej schránke v zmysle výnosu o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z. . Podrobnosti sú uvedené v sekcii „Návody“ na portáli www.slovensko.sk, konkrétne v „Návode na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov“,
  • v prípade, ak odosiela alebo plánuje odosielať automatizovane elektronické úradné dokumenty (s využitím integračných služieb ÚPVS), malo podpísanú Dohodu o integračnom zámere, resp. Dodatok k DIZ o využívaní funkcionality CÚD, reflektujúcu listinné doručovanie a následne prešlo schváleným procesom overenia implementácie tejto funkcie v súčinnosti s Oddelením integrácií NASES (integracie@nases.gov.sk),
  • v prípade, ak odosiela alebo plánuje odosielať elektronické úradné dokumenty len prostredníctvom elektronickej schránky eDesk priamo z portálu slovensko.sk, nie je potrebné vytvárať Dohodu o integračnom zámere (DIZ) resp. dodatok k DIZ. 

 
Zároveň upozorňujeme, aby v prípade zmeny adresy sídla, OVM zmenu nahlásili cez elektronický formulár dostupný (po prihlásení sa v mene OVM) v sekcii „Inštitúcie“, v časti „Formuláre a žiadosti“, ďalej „Zriadenie a správa elektronických schránok OVM“ alebo „Zriadenie a správa elektronických schránok organizačných zložiek a organizácií OVM“, kde je dostupná žiadosť o zmenu údajov OVM alebo organizačnej zložky či organizácie OVM.


Viac informácií k CÚD nájdete v dokumentoch s názvom Popis funkcionality modulu elektronického doručovania pri listinnom doručovaní elektronického úradného dokumentu [.pdf, 846 kB], Postup pre orgány verejnej moci pri využívaní centrálneho úradného doručovania [.pdf, 1093.5 kB] a v integračnom manuáli pre G2G, ktorý je dostupný na Partner Framework Portáli

*Vypísanú listinnú žiadosť odošlite z elektronickej schránky subjektu, pre ktorý službu Centrálneho úradného doručovania (CÚD) žiadate využívať. V elektronickej schránke vyberte „Vytvoriť oznámenie/výzvu“, kliknite na „Oznámenie“, vyberte adresáta s názvom Ústredný portál verejnej správy (E0005580201), do predmetu napíšte Žiadosť o CÚD, do textu stačí uviesť, že v prílohe zasielate vyplnenú žiadosť. Následne ju nezabudnite nahrať do časti Prílohy vo formáte PDF. Oznámenie odošlite.

Poznámka

V súčasnosti je možné overiť pravosť/platnosť listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu len prostredníctvom orgánu verejnej moci, ktorý ho vyhotovil.

V prípade potreby vytvorenia osvedčenej kópie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu existujú tieto možnosti:

  • požiadať orgán verejnej moci, ktorý elektronický úradný dokument vyhotovil, o vytvorenie listinnej podoby prostredníctvom zaručenej konverzie, alebo
  • požiadať Slovenskú poštu o službu s názvom Osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou".

Zapojenie nerozpočtovej organizácie do Centrálneho úradného doručovania

Do služby CÚD zapájame povinné orgány verejnej moci (OVM) (štátne rozpočtové organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy), ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente. V prípade záujmu o zapojenie vašej organizácie/školy ako nerozpočtovej organizácie do služby CÚD, Vám budú tieto služby poskytnuté po podpise zmluvy [.docx, 81,7 kB] a spoplatnené na základe priloženého cenníka [.pdf, 202.6 kB].

Na aktiváciu služby zašlite zmluvu doplnenú o Vaše pripomienky a údaje na email: prevadzka@nases.gov.sk . Po podpise zmluvy zašlite vyplnenú žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) z elektronickej schránky subjektu, pre ktorý službu Centrálneho úradného doručovania (CÚD) žiadate využívať. V elektronickej schránke vyberte „Vytvoriť oznámenie/výzvu“, kliknite na „Oznámenie“, vyberte adresáta s názvom Ústredný portál verejnej správy (E0005580201), do predmetu napíšte Žiadosť o CÚD, do textu stačí uviesť, že v prílohe zasielate vyplnenú žiadosť. Následne ju nezabudnite nahrať do časti Prílohy vo formáte PDF. Oznámenie odošlite.


Upozornenie:
K podpisu zmluvy môže dôjsť až po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania služieb centrálneho úradného doručovania, v ktorom je NASES v pozícii dodávateľa služby.

Ak budete službu využívať cez integráciu, je nutné dokončiť celý proces integrácie podľa inštrukcií na Partner Framework Portáli (PFP). V prípade, že nemáte zriadený prístup na portál PFP, postup registrácie nájdete na stránke NASES. Po úspešných UAT testoch a podpise zmluvy Vám bude služba CÚD sprístupnená. 

Vysvetľujúce zákony:

  • Vyhláška č. 85/2018 Z. z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
  • Zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Dátum poslednej zmeny: 9. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 12. 6. 2018

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (knk)