Ústredný portál verejnej správy

Evidencia autentifikačných prostriedkov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v zmysle zákona o e-Governmente vedie evidenciu autentifikačných prostriedkov.

Pod autentifikáciou si môžete predstaviť preukazovanie identity identifikovanej osoby a jej overenie na účely elektronickej komunikácie. 

Kompetencie MIRRI pri evidencii autentifikačných prostriedkov sú:

  • koordinácia ich používania,
  • kontrola splnenia a dodržiavania podmienok na ich zápis a evidenciu,
  • usmerňovanie orgánov verejnej moci pri ich prevádzkovaní a používaní a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich,
  • vyhodnocovanie požiadavky na takéto autentifikátory, ich používanie a stav ich prevádzkovania.

Sprístupnenú evidenciu máte k dispozícii na webovom sídle MetaIS.

 

Poznámka: súčasťou evidencie je momentálne iba mobilný kľúč (Mobilné ID), ktorého prevádzkovateľom je MIRRI. V budúcnosti môžu pribúdať ďalšie autentifikačné prostriedky iných orgánov verejnej moci. Postup, ako je možné požiadať o zápis nového autentifikačného prostriedku je momentálne v príprave.

Dátum poslednej zmeny: 28. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 27. 9. 2023