Ústredný portál verejnej správy

Archív oznamov

Platnosť podpisov, časových pečiatok a dlhodobé uchovávanie

Posledná aktualizácia: 03. 04. 2020

V súvislosti s viacerými otázkami k platnosti podpisov, časových pečiatok a k dlhodobému uchovávaniu elektronických úradných dokumentov, si Vás dovoľujeme informovať, že exspiráciou certifikátu časovej pečiatky jej platnosť nekončí. Časová pečiatka je platná dovtedy, pokiaľ je služba časovej pečiatky uvedená v dôveryhodnom zozname so stavom „granted". Uvedené vyplýva zo stanoviska Národného bezpečnostného úradu. V stanovisku sú uvedené aj informácie k potrebe dopĺňania ďalších časových pečiatok na základe analýz rizík. Súvisiace informácie nájdete na ÚPVS v samostanom článku a aj v sekcii Najčastejšie otázky a odpovede (otázky č. 17 a 18).

Mazanie nepotrebných elektronických správ

Posledná aktualizácia: 29. 01. 2020

Elektronická schránka neslúži na archiváciu správ. Z uvedeného dôvodu vás žiadame o vymazanie čo najväčšieho počtu nepotrebných prijatých a odoslaných správ z vašej elektronickej schránky. Zároveň odporúčame, aby ste si ich v budúcnosti priebežne mazali. Je nevyhnutné si nepotrebné správy priebežne vymazávať. Zabezpečí sa tým dostatok priestoru na ukladanie nových správ, ale tiež správne a rýchle fungovanie schránky. Problémy s preplnenou schránkou sa odrážajú napríklad pri vyhľadávaní, ktoré v tomto prípade môže trvať dlhšie ako obvykle. 

Používateľ si vymazáva správy podľa vlastnej vôle. Môže ich vymazávať po jednej, prípadne aj viac naraz, ak v zozname správ vyznačí viaceré správy a klikne na tlačidlo „Vymazať označené správy“. Správy sa následne presunú do priečinku „Kôš“, ktorý je taktiež možné vyprázdniť kliknutím na príslušné tlačidlo. Viac informácií o hromadnom mazaní správ...

Prázdny element Object v štruktúre MessageContainer

Posledná aktualizácia: 4. 12. 2019

Podľa Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ musí element Object vždy obsahovať prenášaný súbor. Prenášanie prázdneho elementu Object je teda v rozpore s legislatívou. Ak zo svojho informačného systému odošlete správu na ÚPVS, ktorá bude obsahovať prázdny element Object v štruktúre MessageContainer, takúto správu nebude po novom ÚPVS vedieť korektne spracovať. Rozhranie UIR ju odmietne prijať na spracovanie už na vstupe s chybovým kódom: 3100145 - Správa obsahuje prázdny objekt. Všetky elementy Object v štruktúre MessageContainer teda musia mať obsah, t. j. nesmú byť prázdne. V zmysle aktualizovaného Integračného manuálu ÚPVS G2G (kapitola 3.2.1.1 Príjem správ) pôjde o povinný údaj. ÚPVS začne správy s prázdnym elementom Object v štruktúre MessageContainer odmietať odo dňa 9. decembra 2019.

Nové správy modulu MEP-SEPA (koniec prechodného obdobia)

Posledná aktualizácia: 3. 12. 2019

Na základe momentálnej nepripravenosti niektorých orgánov verejnej moci (OVM) sa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby rozhodla predĺžiť termín prechodného obdobia na implementáciu zmien v súvislosti so zavedením systému SEPA do 31. januára 2020.
Nepripraveným OVM sa naďalej v uvedenom období v module IAM ponechá rola s názvom „R_MEP_SEPA_INCOMPATIBLE“, na základe ktorej sa zasielajú formuláre prostredníctvom pôvodných tried (class). Pripraveným OVM je možné túto rolu na požiadanie vypnúť. Viac o nových správach modulu MEP-SEPA...

Prihlasovanie pre zahraničné fyzické osoby

Posledná aktualizácia: 18. 11. 2019

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si vám dovoľuje touto cestou oznámiť, že odo dňa 7. novembra 2019 je v IAM ÚPVS umožnené prihlasovanie aj pre zahraničné fyzické osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie vydanými v Estónsku, Chorvátsku, Luxembursku a Španielsku a počas decembra 2019 bude umožnené prihlasovanie aj pre zahraničné fyzické osoby s prostriedkami vydanými v Belgicku a Portugalsku, na základe schém elektronickej identifikácie notifikovaných týmito štátmi. Cudzinec s takýmito prostriedkami sa bude môcť prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). Viac...

Formuláre doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Posledná aktualizácia: 18. 10. 2019

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si dovoľuje oznámiť, že v elektronických schránkach orgánov verejnej moci (OVM) boli v prostredí Ústredného portálu verejnej správy sprístupnené tri elektronické formuláre slúžiace na vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti elektronického úradného dokumentu podľa § 3 písm. k) bod 3zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente). Všetky tri formuláre sú hromadne pridané do sekcie „Vytvoriť oznámenie/výzvu“ v elektronickej schránke OVM. 

Formuláre sú zverejnené v module elektronických formulárov (MEF).

Formulár doložky doručovaný v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia je dostupný aj cez zelené tlačidlo „Vyznačiť doložku" priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. v správach s triedou (class) EGOV_DOCUMENT. Viac informácií...

eIDAS autentifikácia osôb z Talianska

Posledná aktualizácia: 10. 9. 2019

Dovoľujeme si vás informovať, že od 10. septembra 2019 je v IAM ÚPVS umožnené prihlasovanie pre zahraničné fyzické osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie vydanými v Taliansku v rámci verejného systému digitálnych identít (SPID) na základe schémy elektronickej identifikácie notifikovanej Talianskou republikou. To znamená, že cudzinec s takýmto prostriedkom vydaným niektorým z ôsmych poskytovateľov v Taliansku sa pri dosiahnutí povinnej úrovne zabezpečenia bude môcť prihlásiť na ÚPVS a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). Viac informácií...

Odstránenie funkcie automatickej autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou - POSP

Posledná aktualizácia: 28. 6. 2019

Dovoľujeme si vás upozorniť na pripravované odstránenie funkcie automatickej autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou v úradných správach po ich odoslaní, a to na základe nastavenia „Podpisovať v mene inštitúcie" v súbore POSP elektronického formulára. Týka sa to orgánov verejnej moci, ktoré majú kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať a kľúčový pár uložený v HSM module ÚPVS a zároveň majú zaregistrované elektronické formuláre s možnosťou „Podpisovať v mene inštitúcie“ (Sign) v časti „POSP"Viac informácií...

Nový spôsob prístupu do elektronickej schránky technickými alebo programovými prostriedkami

Posledná aktualizácia: 29. 5. 2019

Dovoľujeme si vás informovať, že čoskoro budete môcť používať nový spôsob prístupu do elektronickej schránky iných osôb technickými alebo programovými prostriedkami. O presnom termíne vás budeme vopred informovať. Zatiaľ z dôvodu lepšej orientácie uvádzame aspoň stručný prehľad odlišností medzi pôvodným (aktuálne platným) a novým spôsobom spolu s odporúčaním, aké máte momentálne možnosti. Viac informácií...

Zároveň upozorňujeme, že v sekcii „Metodické usmernenia" v časti „Prílohy k žiadosti o registráciu technických účtov ÚPVS" boli zverejnené nové Dodatky k Dohode o integračnom zámere a dokument s prehľadom zmien.

Dostupnosť a použitie tlačidla Zapečatiť" v elektronickej schránke orgánu verejnej moci

Posledná aktualizácia: 21. 2. 2019

Dovoľujeme si vás informovať o novej funkcii pečatenia dostupnej v elektronickej schránke orgánu verejnej moci (ďalej „OVM“). Zapečatiť je možné elektronické podanie alebo elektronický úradný dokument alebo jeho prílohy. OVM môže zapečatiť svoj ľubovoľný elektronický formulár, pričom nie je potrebné registrovať novú verziu elektronického formulára len na účel pečatenia. Dostupnosť a použitie tlačidla „Zapečatiť“ v elektronickej schránke OVM, v prostredí na vytváranie správ (tzv. konštruktor), sú podmienené:

  • vydaním a inicializovaním kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať v HSMmodule Ústredného portálu verejnej správy (ďalej „ÚPVS“), viac informácií nájdete v návode a v metodickom usmernení...
  • udelením rozsahu oprávnenia (tzv. rola) pre OVM s názvom „Pečatenie“ (kód: R_EDESK_SIGN), ktoré sa automaticky pridelí vedúcemu OVM (osobe so zákonným zastupovaním), ak  má OVM inicializovaný kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať v HSM module ÚPVS,
  • udelením oprávnenia vedúcim OVM konkrétnej osobe (zamestnancovi).
 

Prihlasovanie cez eIDAS na všetkých špecializovaných portáloch

Posledná aktualizácia: 6. 2. 2019

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od 28. februára 2019 (večer) bude možnosť prihlásenia pre zahraničné fyzické osoby zobrazovaná na všetkých špecializovaných portáloch integrovaných na autentifikačný modul ÚPVS prostredníctvom WebSSO. To znamená, že namiesto priameho spustenia prihlásenia cez „Aplikáciu pre eID" sa používateľovi zobrazí prihlasovacia obrazovka s možnosťou výberu spôsobu prihlásenia. Viac informácií k novému vizuálu prihlasovania nájdete v dokumente s názvom „Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky“ (strana 2 a nasledujúce). Prihlasovacia stránka je k dispozícii aj v anglickom jazyku, pre určenie jazyka je potrebné, aby špecializovaný portál pri volaní prihlasovacej stránky využil POST volanie s určeným jazykom, alebo aby pridal v adrese parameter lng=en, pričom preferované je POST volanie. Podrobnosti sú uvedené v integračnom manuáli v kapitole „Prihlásenie používateľa“. Viac informácií...

Nové formuláre „Úradný list" a „Rozhodnutie"

Posledná aktualizácia: 15. 11. 2018

Dňa 14. novembra 2018 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) hromadne sprístupnila všetkým orgánom verejnej moci v ich elektronických schránkach nové formuláre s názvom „Úradný list“ a „Rozhodnutie“. Formulár s názvom „Úradný list“ môže orgán verejnej moci využiť v prípadoch, ak bude potrebné adresátovi doručiť dokument, ktorý nemá charakter ani štruktúru rozhodnutia (napr. vyjadrenie, stanovisko, upovedomenie, odpoveď na žiadosť, predvolanie, výzvu, informáciu, upozornenie a pod.). Formulár s názvom „Rozhodnutie“ obsahuje aj štátny znak Slovenskej republiky a orgán verejnej moci ho môže použiť v prípadoch, ak je potrebné adresátovi doručiť dokument, ktorý má charakter a štruktúru rozhodnutia (napr. rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz, príkaz a pod.). V elektronických schránkach orgánov verejnej moci zatiaľ zostávajú prístupné aj pôvodné elektronické formuláre rozhodnutí Všeobecnej agendy.

Doterajšie formuláre „Všeobecná agenda – rozhodnutie“ majú len polia „Predmet“ a „Text“ a v praxi preto často dochádzalo k vytváraniu obsahovo neúplných elektronických úradných dokumentov. Nové elektronické formuláre sú viac štruktúrované a  obsahujú polia slúžiace na vyplnenie všetkých položiek potrebných na kompletizáciu údajov elektronického úradného dokumentu, napr. na vyplnenie odosielateľa, adresáta, čísla spisu, miesta a dátumu vyhotovenia, popisu konania, účastníkov konania, výroku a odôvodnenia rozhodnutia, možnosti pridať poučenie, popis prílohy, údaje o osobe, ktorá rozhodnutie autorizovala a pod. Pri jednotlivých poliach formulára sa nachádzajú pomocné texty k jeho správnemu vyplneniu, stačí kliknúť na ikonu „i“ a informačný text sa zobrazí v novom dialógovom okne. Elektronické formuláre majú v konštruktore správy umožnené vytváranie spoločnej autorizácie, ako sme informovali v osobitnom ozname.

V najbližších dňoch pripravujeme hromadne sprístupniť aj doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Počas mesiaca november 2018 zároveň sprístupníme funkciu vytvárania kvalifikovanej elektronickej pečate v prostredí elektronickej schránky pre subjekty, ktoré majú v HSM module Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) kľúčový pár pre pečať.

Komunálne voľby - Zmena vedúceho OVM

Posledná aktualizácia: 03. 01. 2019

Novozvolení vedúci orgánov verejnej moci (OVM), noví štatutárni zástupcovia, majú právo pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou OVM a využívať všetky jej funkcie priamo zo zákona.

Aby im to bolo umožnené, je potrebné zmenu vedúceho OVM nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný po prihlásení sa na portál slovensko.sk v rámci elektronickej služby „Zmena vedúceho orgánu verejnej moci“.

Poznámka:
V prípade elektronického spôsobu nahlasovania zmeny je potrebné sa prihlásiť v mene OVM (ak zmenu nahlasuje pôvodný štatutár) alebo ako fyzická osoba (ak zmenu nahlasuje nový štatutár).

Zmenu vedúceho OVM môžete nahlásiť aj listinne (žiadosť je zverejnená na Ústrednom portáli verejnej správy v sekcii Tlačivá - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Žiadosti pre orgány verejnej moci - „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“). K žiadosti je nutné doložiť aj úradne osvedčený dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM.

V prípade úspešne vyplnenej a zaslanej žiadosti bude mať nový vedúci OVM zriadený úplný prístup do elektronickej schránky mesta alebo obce. Podrobný návod ako postupovať: Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci

Spoločná autorizácia elektronických dokumentov

Posledná aktualizácia: 31. 10. 2018

Dňa 22. septembra 2018 boli do prostredia elektronických schránok nasadené nové funkcie a úpravy. Jednou zo zmien je aj spoločná autorizácia elektronických formulárov pre orgány verejnej moci (podpisovanie v konštruktore správy). Pri novo zaregistrovaných elektronických formulároch rozhodnutí bude Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) automaticky nastavovať v lokátore elektronických služieb možnosť spoločnej autorizácie pre konštruktor správy. Pre formuláre zaregistrované do 22. septembra 2018 bude nastavená možnosť spoločnej autorizácie pre konštruktor správy len na žiadosť. Potrebu spoločnej autorizácie pri formulároch rozhodnutí zaregistrovaných do 22. septembra 2018 je preto nutné nahlásiť prostredníctvom služby Všeobecná agenda zaslanej Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby. Do textu správy uveďte:  identifikátor formulára, názov rozhodnutia, IČO alebo URI (IČO a sufix v tvare ico://sk/12345678_12345) subjektu, ktorý má službu pridelenú. Viac informácií o spoločnej autorizácii elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci...

Elektronická identifikácia na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014)

Posledná aktualizácia: 2. 10. 2018

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 910/2014 (eIDAS) platí od 29. septembra 2018 povinnosť pre členské štáty Európskej únie uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, ak sú splnené podmienky. Jednou z týchto podmienok je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie notifikovaný Európskej komisii v rámci schémy elektronickej identifikácie. 

Na portáli slovensko.sk (ÚPVS) je od 28. septembra 2018 umožnené prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. To znamená, že cudzinec s takýmto dokladom sa bude môcť prihlásiť na ÚPVS a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku. Všetky subjekty integrované na IAM WebSSO budú mať k dispozícii výsledok overenia identity získaný cez eIDAS Node. Pre integrované subjekty bude teda zabezpečená rovnaká funkčnosť ako v prípade doterajšieho overenia identity pri použití autentifikátora podľa § 21 zákona o e-Governmente.

Údaje o cudzincovi sa pri jeho prvom prihlásení zapíšu z eIDAS Node do IAM a vytvorí sa mu elektronická schránka. Identita získaná cez eIDAS Node sa v súčasnosti nezapisuje do Registra fyzických osôb a ako zdroj údajov pre takéto identity je preto potrebné používať ÚPVS IAM. 

Často kladené otázky a odpovede... [.pdf, 1072.7 kB]

Automatické vytváranie a zasielanie elektronických doručeniek pri doručovaní v režime „nie do vlastných rúk"

Posledná aktualizácia: 03. 01. 2019

Dňa 22. septembra 2018 plánuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v zmysle novely č. 273/2015 Z. z. rozšíriť modul elektronického doručovania (MED) o automatické vytváranie a zasielanie elektronických doručeniek prostredníctvom modulu G2G aj v prípade, ak sa bude elektronický úradný dokument doručovať v režime „nie do vlastných rúk“. Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v § 30 ods. 6 uvádza, že elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde o doručenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa automatizovane, keď nastane moment doručenia.

Vzhľadom na uvedené sa elektronická doručenka bude vytvárať a zasielať v momente uloženia elektronickej úradnej správy, ak bude adresátom orgán verejnej moci a ak adresátom orgán verejnej moci nebude, tak v deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy. Pričom uložením elektronickej úradnej správy sa v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta. Doručenky používajú existujúci formulár ED.DeliveryReport 1.9 s kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V prípade akýchkoľvek otázok k danej téme sa môžete obrátiť na sekciu prevádzky aplikácií ÚPVS prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu prevadzka@nases.gov.sk . Úprava je nasadzovaná v rámci zverejneného harmonogramu zmien nasadzovaných na ÚPVS, ktorých priebežne aktualizovaný release plán nájdete v častiHarmonogram a Release plán.

Zákon proti byrokracii - v platnosti od 1. septembra 2018

Posledná aktualizácia: 3. 9. 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spustil k 1. septembru 2018 webový portál https://oversi.gov.sk/, ktorý výrazne pomôže orgánom verejnej moci pri implementácii zákona proti byrokracii. Pre uľahčenie práce s portálom OverSi je pre používateľov pripravená simulácia s úlohami a komentármi, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/.

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prácou na portáli oversi.gov.sk

eIDAS autentifikácia cudzincov cez WebSSO

Posledná aktualizácia: 14. 9. 2018

V druhej polovici septembra 2018 bude v IAM ÚPVS umožnené prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. To znamená, že cudzinec s takýmto dokladom sa bude môcť prihlásiť na ÚPVS a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku. Naplánovaný je termín po 22. septembri 2018 a bude oznámený samostatne rozposlaným oznamom. Viac informácií o eIDAS autentifikácii...

Workshop k prechodu na formát ASiC

Posledná aktualizácia: 17. 9. 2018

v zmysle oznamu o prechode na formát ASiC-E XAdES (.asice) z pôvodného formátu XAdES_ZEP (.xzep) na Ústrednom portáli verejnej správy, ktorý je naplánovaný na dňa 22. septembra 2018, by sme Vás radi pozvali na workshop, organizovaný za účelom oboznámenia sa s novými funkčnosťami Centrálnej elektronickej podateľne (CEP) a s novými formátmi podľa nariadenia eIDAS. Viac informácií o formáte ASiC... 

Vyplnenie a odoslanie prihlášky...

Zmena sa dotkne integračných partnerov, ktorí prijímajú alebo zasielajú elektronické správy obsahujúce autorizáciu kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Obsah workshopu, dátumy konania a ďalšie podrobnosti nájdete priamo v prihláške. Účasť je bezplatná.

Možnosť ohodnotenia workshopu
Podklady k workshopu   [.pdf, 3280.2 kB]    

Workshop k upgradu modulu IAM

Posledná aktualizácia: 10. 7. 2018

V zmysle oznamu o technologickom upgrade modulu IAM na produkčnom prostredí (prebehne v dňoch od 31. 08. 2018 do 02.09.2018), ako subjekt vystupujúci v roli Service Providera, resp. prevádzkovateľa služby jednotného prihlásenia (Web SSO) na produkčnom prostredí ÚPVS, si Vás NASES dovoľuje pozvať na Workshop k upgradu modulu IAM. Worskhop bude zameraný technicky na zabezpečenia plynulej úpravy v poskytovaní služieb WEB SSO na strane integračných partnerov.

Vyplnenie a odoslanie prihlášky...

Zmena sa dotkne integračných partnerov, ktorí:
- využívajú službu modulu IAM - web SSO a vystupujú v roli Service provider (zmena sa netýka integračných partnerov, kt. využívajú
  len služby STS a GetIdentity)
- plánujú v danom čase registrovať nové SP metadáta pre web SSO alebo technické účty (STS)
- v danom časovom intervale plánujú na rozhranie G2G odosielať SKTalk správy

Obsah workshopu, dátumy konania a ďalšie podrobnosti nájdete priamo v prihláške. Účasť je bezplatná.

UPOZORNENIE: Účasť na workshope je z kapacitných dôvodov obmedzená na max. 2 osoby za inštitúciu.                              

Technologická zmena modulu IAM

Posledná aktualizácia: 3. 7. 2018

V súlade s upozornením zo dňa 20. apríla 2018, v ktorom sme integračných partnerov informovali o úprave v poskytovaní služby web SSO na FIX prostredí, chceme informovať o aktivitách, ktoré nadväzujú na prevedené úpravy. V dňoch 31. augusta 2018 až 2. septembra 2018 prebehne technologický upgrade modulu IAM na Produkčnom prostredí.

Zmena sa dotkne integračných partnerov, ktorí:

  • využívajú službu modulu IAM - SSO a vystupujú v roli Service provider, (Poznámka: zmena sa netýka integračných partnerov, ktorí využívajú len služby STS a GetIdentity)
  • plánujú v danom čase registrovať nové SP metadáta pre web SSO, alebo technické účty (STS),
  • v danom časovom intervale plánujú na rozhranie G2G odosielať SKTalk správy. Viac informácií...

Prepnutie na ASiC na ÚPVS

Posledná aktualizácia: 17. 9. 2018

Dňa 22. septembra 2018 plánujeme pri vytváraní elektronických podpisov prostredníctvom klientskych aplikácií na ÚPVS v konštruktore správy prepnutie na nový predvolený formát: ASiC-E XAdES (.asice) z pôvodného formátu XAdES_ZEP (.xzep). V rovnakom období plánujeme prepnutie na formát ASiC-E  XAdES (.asice) aj v doručenkách a potvrdeniach o odoslaní vytváraných na ÚPVS. O presných termínoch vás budeme vopred informovať. Pokiaľ používate integráciu na centrálnu elektronickú podateľňu alebo používate vlastnú elektronickú podateľňu, je v zmysle platnej legislatívy potrebné, aby ste si ako predvolený vytváraný formát podpisu nastavili jeden z formátov vyžadovaných podľa nariadenia eIDAS. Viac informácií...   

POSP - pečatenie

Posledná aktualizácia: 24. 7. 2018

Od 1. októbra 2018 bude v centrálnom úložisku elektronických formulárov v používateľskom rozhraní pre „Vytvorenie žiadosti na vloženie vzoru eFormulára" v časti „POSP" odstránená možnosť „Podpisovať v mene inštitúcie". Pre elektronické formuláre, ktoré boli zaregistrované pred uvedeným dátumom s touto možnosťou, bude podpisovanie v mene inštitúcie naďalej funkčné. V prípade výberu možnosti „Podpisovať v mene inštitúcie" v POSP zaregistrovaného elektronického formulára sa elektronický úradný dokument autorizuje elektronickou pečaťou vytvorenou prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu organizácie uloženého v HSM module ÚPVS až po jeho odoslaní, pričom sa v odoslaných správach elektronický úradný dokument ukladá bez elektronickej pečate. V zmysle § 16 a § 16a zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach túto možnosť v POSP používať neodporúčame. Namiesto nej odporúčame používať priamu integráciu na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP). Podpora uvedeného spôsobu autorizácie na ÚPVS je dostupná už len z historických dôvodov a do budúcnosti ju plánujeme upraviť tak, aby sa zabezpečilo ukladanie pečatených dokumentov v odoslaných správach. 

Viac informácií o možnostiach integrácie na ÚPVS CEP môžete získať prostredníctvom Partner Framework Portálu, prístup na portál sa vám zriadi na základe vyplneného formulára, ktorý sa nachádza na adrese: https://www.nases.gov.sk/sluzby/usmernenie-k-integracii/index.html . V prípade ďalších otázok ohľadom integrácie na modul centrálnej elektronickej podateľne sa tiež môžete obrátiť na e-mailovú adresu integracie@nases.gov.sk.

Aplikácia eDesigner

Posledná aktualizácia: 16. 5. 2018

Aplikácia eDesigner (dizajnér elektronických formulárov) umožňuje vytvorenie elektronického formulára obsahujúceho všetky bežne používané ovládacie prvky a komponenty.
Aplikáciu je potrebné si stiahnuť a následne nainštalovať. Prílohou inštalačného balíčka aplikácie je príručka používateľa a manuál na inštaláciu a konfiguráciu.

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy

Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy. Viac informácií ...

Zverejnenie vzoriek nových podpisov v ASiC

Posledná aktualizácia: 3. 1. 2018

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 a Vykonávacieho rozhodnutia 2015/1506, vznikla od 1. júla 2016 orgánom verejnej moci povinnosť prijímať a overovať elektronické podpisy v predpísaných formátoch.
S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na nové formáty podpisov sme zverejnili vzorky podpisov XAdES v podpisovom kontajneri ASiC (.asice), ktoré môžu už dnes niektoré orgány verejnej moci vytvárať v Centrálnej elektronickej podateľni Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).

Používateľom, ktorí podpísané dokumenty ďalej spracúvajú vo svojich informačných systémoch, registratúrach a podateľniach odporúčame, aby si vzorky vyskúšali a na prácu s nimi pripravili aj svoje systémy. Podpisy vytvárané ÚPVS na portáli slovensko.sk
v doručenkách a v podpisovacích klientskych aplikáciách D.Suite/eIDAS a D.Signer/XAdES, budú ešte v najbližších mesiacoch roka 2018 naďalej v pôvodných formátoch XAdES_ZEP (.xzep). O termíne prechodu na nový formát ASiC (.asice) budeme včas vopred informovať.
Pre používateľov elektronických schránok na slovensko.sk sa pri pripravovanom prechode na nový formát ASiC (.asice, .asics, .sce, .scs) nič nezmení. Používatelia elektronických schránok môžu pracovať s novými formátmi takisto, ako s doterajšími formátmi XAdES_ZEP (.xzep, .zepx) a ZEPf (.zep). Prácu s novými formátmi umožňuje aj aplikácia D.Viewer, ktorá je súčasťou balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.

Bližšie informácie o príponách elektronicky podpísaných súborov nájdete v najčastejších otázkach a odpovediach.
Technické informácie o formátoch podpisov a podpisových kontajnerov podporovaných v Centrálnej elektronickej podateľni sú uvedené aj v technickej dokumentácii.

Registrácia a správa služieb OVM

Posledná aktualizácia: 11. 3. 2016

Registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy je od 11. 3. 2016 v súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky ukončená. Orgány verejnej moci si služby registrujú priamo v systéme MetaIS.