Ústredný portál verejnej správy

Archív oznamov

Aktualizácia knižníc D.Bridge JS, a nová verzia balíka aplikácií D.Suite/eIDAS

Posledná aktualizácia: 28. 06. 2022

Vážení integrační partneri,
dovoľujeme si vás informovať o pripravovanej novej verzii balíka aplikácií pre KEP D.Suite/eIDAS, ktorá bude používateľovi ponúkať automatickú aktualizáciu .NET a Java KEP komponentov na novšie verzie a zároveň pre používateľov odbúra nutnosť inštalácie komerčnej aplikácie Oracle Java 8 JRE.

Zároveň si dovoľujeme informovať o nasadení aktualizácie javascript knižníc D.Bridge JS, v1.5 (FIX prostredie dňa 19.5.2022, PROD prostredie dňa 29.6.2022), ktoré pre komunikáciu medzi web stránkami portálu a aplikáciami pre KEP využívajú technológiu Native Messaging. Nová verzia nahradí doterajšiu technológiu komunikácie medzi klientskou aplikáciou a portálmi, čím sa odbúrajú viaceré technické problémy pre používateľov, ktoré sú uvedené nižšie.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Zmena overovania XAdES_ZEP a PAdES, nová verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu2

Vážení integrační partneri,
dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v službách centrálnej elektronickej podateľne (CEP).

1. Zmena overovania podpisov XAdES_ZEP (.xzep, .zepx)

Od 10. marca 2022 prišlo k zmene overovania podpisov v staršom slovenskom formáte XAdES_ZEP. CEP overovala podpisy XAdES_ZEP ako neplatné vždy, ak sa v podpise uvádzal iný popis podpísaného súboru, než bol predpísaný v centrálnej elektronickej podateľni. Keďže zhoda popisu objektu (element Description) s pevne predpísanými historicky definovanými hodnotami v CEP má iba veľmi obmedzený prínos a spôsobuje overovanie veľkej časti platných podpisov ako neplatných, rozhodli sme sa túto funkčnosť upraviť. (Napríklad v prípade PDF sa vyžadovala hodnota „PDF“, pričom v praxi sa používali rôzne iné hodnoty, čo malo za následok označovanie platných podpisov ako neplatných). 

CEP tak od uvedeného dátumu začal overovať ako platnú časť podpisov, ktoré pôvodne označoval za neplatné. CEP sa tak zosúladila s inými overovačmi používanými v slovenskom e-Governmente, kde dlhodobo platil rovnaký princíp.

2. Verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu2

V centrálnej elektronickej podateľni bola v septembri 2021 sprístupnená nová verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu2, ktorá slúži pre detekciu prítomnosti podpisu v súboroch. Služba bola upravená 9. februára 2022. 

Nová verzia služby odstraňuje existujúce chyby v pôvodnej službe ZistiTypAFormuPodpisu, ktorá chybne označovala podpisy / pečate s pripojenou časovou pečiatkou ako podpisy bez časovej pečiatky a zároveň nedetegovala LT formu podpisu XAdES. 

Podrobnosti sú uvedené v integračnom manuáli CEP (verzia 3.1).

Dovoľujeme si upozorniť, že službu by mal používať každý systém zasielajúci elektronické podania alebo elektronické úradné dokumenty, ku ktorým je možné prikladať prílohy. Pokiaľ si integrovaný subjekt túto službu neintegruje, je potrebná vlastná implementácia v danom systéme, ktorá bude detegovať prítomnosť podpisu spôsobom kompatibilným s UPVS CEP.

V praxi sa opakovane vyskytujú incidenty, kedy odosielajúci systém zasiela v prílohách správ dokumenty s hodnotou atribútu "IsSigned" (true/false), ktorá nezodpovedá skutočnej prítomnosti podpisu v danom dokumente, čo má za následok právne dopady na odosielateľa napríklad ignorovaním podpisov v zaslaných dokumentoch označených v atribúte IsSigned ako nepodpísané ("false") alebo nespracovateľných nepodpísaných súborov deklarovaných ako podpísané ("true"). V zmysle vyhlášky o jednotnom formáte elektronických správ je atribút IsSigned rozhodujúci pre spracovanie dokumentov v elektronických správach - či sa budú podpisy spracúvať ako podpísané alebo nepodpísané.

3. Zmena overovania zdokonalených elektronických podpisov založených na kvalifikovanom certifikáte vo formáte PAdES

Od 9. februára 2022 centrálna elektronická podateľňa overuje zdokonalené elektronické podpisy a pečate založené na kvalifikovanom certifikáte vo formáte PAdES v súlade s dôveryhodnými zoznamami. Do tohto dátumu overovala takéto podpisy a pečate vždy ako neplatné.

V prípade XAdES a CAdES sú takéto podpisy overované v súlade s dôveryhodnými zoznamami dlhodobo. Aktuálne sa s týmto spôsobom overovania zosúladilo aj overovanie formátu PAdES.

Vo výsledku overenia podpisov je možné odlíšiť, či ide o kvalifikovaný alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte v položke Legislatívny typ podpisu v súlade s integračným manuálom CEP.

Informácie sú zverejňované aj v release pláne nasadzovaných zmien na UPVS.

Nová vizualizácia formulára CÚD

Posledná aktualizácia: 20. 06. 2022

Vážení integrační partneri,
touto cestou by sme vás chceli požiadať, aby ste si v súvislosti so službou Centrálneho úradného doručovania (CÚD), stiahli novú vizualizáciu formulára z Modulu elektronických formulárov (MEF), ktorá Vám zabezpečí korektné zobrazovanie chybových správ a hlásení.
Nová verzia je dostupná na stiahnutie a nájdete ju priamo na stránke: Centrálneho úložiska elektronických formulárov verejnej správy SR.  Zmenila sa tlačová prezentačná schéma - konkrétne sa doplnilo zobrazovanie hodnoty „Missing“ (pre zásielky stratené počas doručovania Slovenskou poštou). S ohľadom na dopady na integrované subjekty sme pristúpili iba k úprave jedného súboru v rámci existujúceho formulára. Keďže systémy pracujúce s elektronickými formulármi získavajú formuláre z modulu elektronických formulárov obvykle len pri ich zverejnení, je obvykle potrebné, aby si naimportovali do svojho systému túto vizualizáciu manuálne. Odporúčame osloviť administrátora resp. dodávateľa systému, aby túto úpravu vykonal.

Informácie o tejto zmene sú uvedené aj v Release pláne zverejňovaných zmien na ÚPVS.

Nový spôsob autentifikácie na ÚPVS - Slovensko v mobile

Posledná aktualizácia: 03. 05. 2022

Vážení integrační partneri, 

dovoľujeme si vás informovať, že v priebehu mesiaca jún 2022 bude v produkčnom prostredí Ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj „ÚPVS“ alebo „slovensko.sk“) nasadená možnosť autentifikácie (prihlasovania) používateľov prostredníctvom tzv. MobileID.

V prípade, ak nechcete aplikáciu Slovensko v mobile využívať, žiadame vás obratom o spätnú väzbu na emailovú adresu: jaroslav.chovanec@mirri.gov.sk aj s odôvodnením a identifikovaním URL, pre ktorú/ktoré má poskytovateľ služieb zaregistrované metadáta. Pre takéto URL následne zabezpečíme zneprístupnenie autentifikácie cez aplikáciu Slovensko v mobile.
Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Zmena procesu tvorby DIZ a AP UAT - Vzorové integračné scenáre

Posledná aktualizácia: 01. 04. 2022

Vážení integrační partneri, 

dovoľujeme si vás ako integračného partnera/dodávateľa informovať o zmenách prinášajúcich zjednodušenie integračného procesu. Na Partner framework portáli (PFP), v časti Integrácia na ÚPVS - Ako začať, bol zverejnený dokument s názvom „Vzorové integračné scenáre pre integráciu na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)“ a zároveň boli upravené šablóny pre Dohodu o integračnom zámere (DIZ) a Akceptačný protokol k UAT testom (AP UAT). Dokument „Vzorové integračné scenáre“ má za úlohu priniesť subjektu zoznam najčastejšie využívaných služieb v rámci integrácie na ÚPVS a ich opis, resp. možnosť ich využitia vo svojom integračnom riešení.
Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Nový elektronický formulár príkazu na úhradu a informácie o úhrade

Posledná aktualizácia: 01. 04. 2022

Vážení integrační partneri, 

z dôvodu implementácie legislatívnych požiadaviek na Ústrednom portáli verejnej správy v oblasti doručovania príkazov na úhradu vznikla potreba vytvorenia a používania nového elektronického formulára príkazu na úhradu a informácie o úhrade. Existujúce SEPA formuláre príkazu na úhradu a informácie o úhrade nie sú pre tento účel postačujúce, avšak kvôli zachovaniu spätnej kompatibility u integrovaných subjektov budú existujúce formuláre na prechodnú dobu do 31. mája 2023 naďalej podporované.

Historické formuláre bez podpory SEPA už nebudú podporované. Nasadenie uvedenej funkčnosti do testovacieho prostredia je odhadované na obdobie jún -  júl 2022. Prechod do produkčného prostredia je naplánovaný na júl 2022. Od 9. júla 2021 je na Partner Framework Portáli zverejnená súvisiaca detailná technická dokumentácia v časti „Budúca funkcionalita ÚPVS". 

Poplatníkovi bude do elektronickej schránky zasielaný príkaz na úhradu aj informácia o úhrade vždy prostredníctvom nového SEPA2 formulára. Poskytovateľovi služby a príjemcovi úhrady budú zasielané kópie príkazu na úhradu a informácia o úhrade prostredníctvom nových SEPA2 formulárov v závislosti od toho, či má konkrétna identita OVM pridelenú IAM rolu „R_MEP_SEPA2_INCOMPATIBLE“.

Ak ju pridelenú má, identita nie je pripravená prijímať nové typy formulárov. Ak túto IAM rolu nemá, budú jej zasielané nové SEPA2 typy formulárov. 

Iniciálne budú mať všetky subjekty typu OVM pridelenú rolu „R_MEP_SEPA2_INCOMPATIBLE“. Rola bude subjektom odoberaná priebežne, podľa stavu ich integrácie. Najneskôr 1. júna 2023 bude táto rola hromadne odobraná všetkým zostávajúcim subjektom. V prípade implementácie Vášho systému na nové formuláre
v skoršom termíne je možné rolu odobrať podľa vzájomnej dohody.  

O funkčnosti sme podrobne informovali aj v Release pláne nasadzovaných zmien na ÚPVS v časti „MEP".

Vyžadovaná nová rola pre volanie služieb pečatenia CEP

Posledná aktualizácia: 07. 02. 2022

Vážení používatelia a integrační partneri,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 18. februára 2022 bude pre pečatenie službami centrálnej elektronickej podateľne v testovacom prostredí ÚPVS vyžadovaná rola R_CEP_SIGN_SYNC pridelená identitám a zastupovaniam.
Nasadenie do produkčného prostredia ÚPVS sa predpokladá v marci 2022, pričom o presnom termíne bude zaslaný samostatný oznam.  Zmena sa týka služieb CEP PODPISANIE DOKUMENTOV a PODPISANIE DOKUMENTOV2.

Nová rola bude automaticky prideľovaná všetkým identitám typu OVM a jednorazovo hromadne pridelená tým PO, ktoré v súčasnosti využívajú integráciu na ÚPVS. Ďalej bude doplnená na všetky existujúce zastupovania medzi technickým účtom a identitou, ktoré nie sú typu zákonné. V prípade vytvárania nových technických účtov určených pre pečatenie v mene danej identity alebo v prípade pečatenia s využitím zastupovania medzi identitami je potrebné túto rolu prideliť.

V prípade orgánov verejnej moci je možné rolu prideliť:

 • využitím elektronického formulára pre vytvorenie technického účtu (spolu so zápisom certifikátu do registra autentifikačných certifikátov) v ponuke „Oprávnenia", 
 • využitím formulára pre udelenie oprávnenia na disponovanie so schránkou inej osobe pre pečatenie v zastúpení inou osobou s využitím volania STS služby OnBehalfOfId, v ponuke „Oprávnenia". 
V prípade právnických osôb je potrebné o pridelenie role požiadať NASES na adrese integracie@nases.gov.sk.
K tomuto opatreniu NASES pristupuje z dôvodu zvyšovania bezpečnosti. Zmena je realizovaná v súlade s Release plánom nasadzovanych zmien na ÚPVS. 

Nová verzia autorizačná doložka listinného rovnopisu - 1.3

Posledná aktualizácia: 01. 02. 2022

Vážení integrační partneri, 
dovoľujeme si vás informovať o sprístupnení novej verzie 1.3 elektronického formulára Autorizačná doložka listinného rovnopisu. Doterajšej verzii elektronického formulára autorizačnej doložky vo verzii 1.2 bude ukončená účinnosť dňa 1. júla 2022. Počas prechodného obdobia do 1. júla 2022 je možné používanie oboch verzií a zároveň je potrebné implementovať a nasadiť novú verziu formulára a ukončiť používanie doterajšej verzie. 

Vďaka použitiu odlišného identifikátora novej verzie formulára je možné súčasné používanie oboch verzií. Elektronický formulár obsahuje drobné úpravy pri zachovaní existujúcej dátovej štruktúry. Zoznam zmien je uvedený priamo v elektronickom formulári a pre informáciu ho pripájame aj v prílohe [.pdf, 170.8 kB]. ​Elektronický formulár je zverejňovaný na základe Vyhlášky č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Informácia o pripravovanom nasadení novej verzie formulára je zverejňovaná v Release pláne nasadzovaných zmien

Upozornenie - STS - Aktualizácia certifikátu X509

Posledná aktualizácia: 07. 01. 2022

Vážení integrační partneri,
dovoľujeme si Vás ako integračného partnera/dodávateľa informovať o blížiacej sa exspirácii certifikátu (X509), ktorým sú podpisované SOAP odpovede zo služby IAM – STS  (resp. asynchrónne správy odosielané na rozhrania externých schránok/rozhraní) na úrovni PROD (produkčného) prostredia Ústredného portálu verejnej správy. 

V súlade s obnovou tohto certifikátu bude potrebné dňa 05. 02. 2022 naimportovať si do Vášho systému verejnú časť nového certifikátu X509.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Odstraňovanie SAML Assertions zo správ cez EKR, validácie príloh správ, zobrazovanie podpisov

Posledná aktualizácia: 16. 12. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,
dovoľujeme si vás informovať o úpravách v elektronických schránkach Ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj ako „ÚPVS“):

 • automatické odstraňovanie SAML Assertions z elektronických správ uložených v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb,
 • nová funkcia kontroly príloh elektronických podaní v konštruktore správy ÚPVS,
 • zobrazovanie popisu objektov v elektronických schránkach na ÚPVS,
 • aktualizovaný integračný manuál eDesk/EKR a dokumentácia funkčnosti eDesk.

 Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Workshop k zníženiu vyžadovanej úrovne zabezpečenia pri zasielaní podaní na QAA Level 3

Posledná aktualizácia: 14. 12. 2021

Vážení zástupcovia orgánov verejnej moci a integrační partneri,
v nadväznosti na oznam zo dňa 1. júna 2021 si vás dovoľujeme informovať o termínoch konania bezplatného online workshopu k téme zníženia vyžadovanej úrovne zabezpečenia pri zasielaní elektronických podaní na QAA Level 3.
Viac informácií k workshopu nájdete v súvisiacom ozname.

AKTUALIZÁCIA: Ďakujeme o prejavený záujem o workshop. Na workshop už nie je možné sa prihlásiť.

Potreba overovania podpisov pred odoslaním podania

Posledná aktualizácia: 15. 11. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,
dovoľujeme si vás upozorniť na odporúčané overovanie podpisov pred odosielaním podaní. Dôvody prečo je potrebná kontrola platnosti podpisu pred odoslaním správy nájdete v súvisiacom ozname.

Zapnutie G2G validácií v pordukcii 12.októbra 2021

Posledná aktualizácia: 8. 10. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,
dovoľujeme si vás informovať, že dňa 12. októbra 2021 (utorok) budú spustené nasledovné automatizované vstupné kontroly elektronických správ prijímaných zo systémov integrovaných na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) v produkčnom prostredí.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Úprava konfigurácie overovania CAdES a XAdES od 2. októbra 2021

Posledná aktualizácia: 23. 9. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri, 

dovoľujeme si Vás informovať o ďalších odporúčaných opatreniach v súvislosti s exspiráciou podpisovej politiky Národného bezpečnostného úradu, ktorá nastane 2. októbra 2021.

Všetky odporúčané opatrenia nájdete v súvisiacom článku...

Neuvádzanie podpisovej politiky v novej verzii aplikácie pre vytváranie KEP a nastavenie overovacieho komponentu

Posledná aktualizácia: 13. 9. 2021

V nadväznosti na oznam zo dňa 3. augusta 2021 si vás dovoľujeme informovať o neuvádzaní podpisovej politiky v novej verzii aplikácie pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a o potrebe nastavenia overovacieho komponentu Disig.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Spustenie ďalších G2G validácií od 31. augusta 2021

Posledná aktualizácia: 23. 8. 2021

Dovoľujeme si vás informovať o termíne spustenia automatizovaných vstupných kontrol elektronických správ prijímaných zo systémov integrovaných na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) v produkčnom prostredí. 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Nesprávne overovanie mandátnych certifikátov

Posledná aktualizácia: 4. 8. 2021

Dovoľujeme si vás upozorniť, že centrálna elektronická podateľňa v období od 2. júla do 9. júla 2021 do 20.00 h nesprávne overovala mandátne kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis vydané firmou První certifikační autorita a.s. v rámci kvalifikovanej služby I.CA Qualified CA/RSA 07/2015. Za komplikácie spôsobené touto chybou sa ospravedlňujeme. Od 9. júla 2021 20.00 h sa uvedené certifikáty overujú správne.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Neuvádzanie podpisovej politiky v podpisoch a pečatiach

Posledná aktualizácia: 3. 8. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,  

dovoľujeme si vás upozorniť, že Národný bezpečnostný úrad SR vydal v apríli 2021 novú verziu štandardu „Formáty podpisových politík“, v ktorom odporúča neuvádzať odkaz na podpisovú politiku vo vytváraných kvalifikovaných elektronických podpisoch a pečatiach. Odporúčame túto zmenu zrealizovať najneskôr počas septembra 2021.  

NBÚ zároveň v marci 2021 zverejnil novú podpisovú politiku s platnosťou do roku 2025, obsahujúcu rovnakú sadu povinných kryptografických algoritmov ako doterajšia podpisová politika, ktorej platnosť končí dňa 2. októbra 2021. 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Autorizačnú doložku môžu vytvárať ďalšie subjekty

Posledná aktualizácia: 16. 6. 2021

Vážení používatelia,

dňa 14. júna 2021 bola hromadne sprístupnená rola s názvom „Vytvorenie autorizačnej doložky k elektronickému úradnému dokumentu" ďalším organizačným jednotkám (viac ako 400 materských a základných škôl).

Doplnený zoznam uvedených inštitúcií nájdete v datasete na Portáli otvorených dát.

Súvisiace:

Zverejnený zoznam Sk-Talk 3 Class

Posledná aktualizácia: 8. 6. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,
dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktuálneho zoznamu prípustných tried správ Sk-Talk 3 (Class) a nových pravidlách pre zmeny špecifikácie Sk-Talk. 

Na základe schválenia v pracovnej skupine pre technické štandardy Komisie pre štandardizáciu a súhlasu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“) zverejnila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby aktuálny zoznam Sk-Talk 3 Class (prípustné triedy správ), ktoré môžu byť použité v správach zasielaných do elektronických schránok alebo v elektronickej komunikácii s Ústredným portálom verejnej správy (ďalej aj „ÚPVS“). Zoznam obsahuje triedu správy, informácie o účele správy, prípustných odosielateľoch a adresátoch, ako aj základnú informáciu o umiestnení dokumentácie danej triedy. 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Zníženie vyžadovanej úrovne zabezpečenia pri zasielaní podaní cez ÚPVS na QAA Level 3

Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,  
dovoľujeme si vás informovať o plánovanom zosúladení vyžadovanej úrovne zabezpečenia pre zasielanie elektronických podaní v grafickom prostredí Ústredného portálu verejnej správy s úrovňou pre zasielanie elektronických podaní prostredníctvom integračných rozhraní. Vyžadovaná úroveň zabezpečenia (Quality Authentication Assurance Level - QAA Level) pre prístup k elektronickej službe znamená úroveň zabezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie a samotného procesu prihlasovania na prístupové miesto. 

V prípade elektronických podaní zasielaných prostredníctvom integračných rozhraní po autentifikácii autentifikačným certifikátom sa od vzniku Ústredného portálu verejnej správy používa úroveň zabezpečenia QAA Level 3 (ekvivalent je „pokročilá" podľa Nariadenia eIDAS). V grafickom prostredí ústredného portálu boli doteraz pre vytváranie elektronických podaní vyžadované prostriedky elektronickej identifikácie s úrovňou zabezpečenia QAA Level 4 (úroveň „vysoká" podľa Nariadenia eIDAS). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v treťom štvrťroku 2021 plánuje zosúladiť vyžadovanú úroveň zabezpečenia na QAA Level 3 (úroveň „pokročilá"). 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Spustenie nových G2G validácií v produkčnom prostredí od 1. júla 2021 a 3. fáza v testovacom prostredí od 1. júna 2021

Posledná aktualizácia: 31. 5. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri, 

dovoľujeme si vás informovať o termíne spustenia troch nových automatizovaných vstupných kontrol elektronických správ prijímaných zo systémov integrovaných na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) v produkčnom prostredí a zároveň pripomenúť 3. fázu spúšťania validácií v testovacom prostredí. Dovoľujeme si upozorniť, že zavedením vstupných kontrol sa v prípade výskytu chýb budú v synchrónnej odpovedi rozhrania UIR vracať chybové kódy uvedené v zozname chybových kódov zverejnených na Partner framework portáli. Pôvodne sa zasielali chybové správy vo forme Sk-Talk správ do schránky odosielateľa. 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Zriadenie e-schránky pre subjekty bez právnej subjektivity

Posledná aktualizácia: 13. 5. 2021

Vážení používatelia,

ak má orgán verejnej moci svoju organizačnú zložku/jednotku alebo ak má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, môže požiadať MIRRI SR o zriadenie e-schránky aj tejto organizačnej zložke/jednotke alebo organizácii, ak je odôvodnené, aby mali na účely elektronického doručovania zriadené samostatné e-schránky.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Aktualizácia certifikátov v CEP na základe dôveryhodného zoznamu

Oznam je určený pre subjekty s vlastnou inštaláciou elektronickej podateľne 

Posledná aktualizácia: 11. 5. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,

dovoľujeme si upozorniť správcov vlastných inštalácií centrálnej elektronickej podateľne na funkčnosť preberania údajov
o dôveryhodných službách z dôveryhodných zoznamov členských štátov EÚ a potrebu priebežného nasadzovania zmien. 

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (eIDAS) platí povinnosť členských štátov publikovať
v automatizovane spracovateľnej forme dôveryhodný zoznam obsahujúci informácie o dôveryhodných službách subjektov v danom členskom štáte. Pri validácii podpisov, pečatí a časových pečiatok sa povinne musia používať údaje z týchto zoznamov, napríklad certifikáty vydavateľov kvalifikovaných certifikátov, certifikáty kvalifikovaných služieb časových pečiatok, informácie o poskytovaní alebo ukončení poskytovania danej služby.  

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Spustenie nových vstupných validácií elektronických správ

Posledná aktualizácia: 23. 4. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,

dovoľujeme si vás informovať o termínoch spustenia nových automatizovaných vstupných kontrol elektronických správ prijímaných zo systémov integrovaných na Ústredný portál verejnej správy. 

Nové vstupné validácie majú za cieľ obmedziť zasielanie chybných elektronických správ, ktoré nie sú v súlade s jednotným formátom elektronických správ a integračnými manuálmi, v dôsledku čoho ich nie je možné korektne spracovať na Ústrednom portáli verejnej správy alebo v iných integrovaných informačných systémoch. 

Plánované spustenie validácií je zverejnené v Release pláne nasadzovaných zmien od polovice roka 2020 (v časti G2G - validácie). 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Nové formuláre pre zverejňovanie na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli

Posledná aktualizácia: 23. 2. 2021

Vážení používatelia a integrační partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o nových elektronických formulároch pre zverejňovanie na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli (CUET) v súlade s § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente (konkrétne z novely č. 273/2015 Z. z.). 

Nové formuláre umožňujú uviesť údaje povinne vyžadované účinným znením zákona v prípade zverejňovania dokumentu viacerými spôsobmi v odlišnom dátume, ak z objektívnych dôvodov nebolo možné zverejnenie v rovnaký deň. Taktiež umožňuje označovanie zverejňovania dokumentov, ktoré nie sú elektronickými úradnými dokumentami.

Formuláre obsahujú nové pole pre typ obdobného zverejnenia dokumentu s možnosťami úradná tabuľa, verejná vyhláška, webové sídlo, iný obdobný spôsob a polia pre dátumy začiatku a ukončenia obdobného zverejnenia. Zároveň bolo pridané aj pole pre typ dokumentu, ktoré sa vo vypĺňacej vizualizácii nezobrazuje. 

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

Vytvorenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia)
v prostredí elektronickej schránky inštitúcie

Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021

Vážení používatelia,


dovoľujeme si vás informovať o novej funkcii vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (EÚD) s doložkou o autorizácii, ktorá bude dostupná v prostredí elektronickej schránky na ÚPVS od 17. februára 2021. Táto funkcia je určená pre orgány verejnej moci (OVM) - menšie inštitúcie (napr. obce, školy).

Vďaka tejto funkcii si budú môcť OVM v prípade, že adresát nemá schránku aktivovanú na doručovanie, jednoducho a rýchlo vytvoriť a vytlačiť listinný rovnopis rozhodnutia priamo v elektronickej schránke inštitúcie.

Viac informácií o podmienkach, ktoré potrebujete spĺňať, nájdete v súvisiacom článku...

Pripomenutie prepnutia na SHA-256 (WebSSO)

Posledná aktualizácia: 4. 2. 2021

V nadväznosti na predošlé oznamy si vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu zvyšovania bezpečnosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zmení dňa 15. februára 2021 (pondelok) o 16.00 h v produkčnom prostredí ÚPVS predvolený algoritmus používaný pre podpisovanie SAML Assertion pri jednotnom prihlasovaní používateľov špecializovaných portálov a agendových systémov zo „sha-1" a „rsa-sha1" na „sha-256" a „rsa-sha256".

Zmena sa dotkne všetkých portálov využívajúcich službu jednotného prihlasovania (WebSSO prostredníctvom IAM ÚPVS napríklad použitím eID), ktorých správcovia do tohto termínu nepožiadajú o prepnutie v inom termíne.

V prípade štandardných novších implementácií by zmena na SHA-256 mala fungovať správne. V špecifických prípadoch by však mohla nepripravenosť systému spôsobiť nefunkčnosť jednotného prihlasovania prostredníctvom ÚPVS.

Viac informácií o prepnutí na SHA-256...

Workshop k Centrálnemu registru autentifikačných certifikátov a ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 24. 11. 2020

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 3. decembra 2020 v čase od 9:00 h do 12:00 h sa bude konať workshop k spusteniu služieb Centrálneho registra autentifikačných certifikátov v testovacom (FIX) prostredí Ústredného portálu verejnej správy, a to online formou. Svoj záujem o workshop, prosím, potvrďte podaním prihlášky. Následne Vám bude oznámený odkaz na online workshop.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Prepnutie na SHA-256 - Zmena termínu

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2020

V súvislosti s oznamom zverejneným dňa 27. októbra 2020 si Vás dovoľujeme informovať o nasledovnej zmene.
Z dôvodu požiadaviek zo strany integrovaných subjektov presúvame termín globálneho prepnutia pre službu STS z pondelka 7. decembra 2020 na piatok 11. decembra 2020 nasledovne: STS služba  

V službe STS bude zmena vykonaná globálne dňa 11. decembra 2020 o 14.00 h v produkčnom prostredí (PROD) ÚPVS. Táto zmena neumožňuje nastaviť výnimky pre jednotlivé systémy.  

Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnenie dokumentácie správ z historických systémov používajúcich Sk-Talk2

Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020

Dovoľujeme si vás informovať o zverejnení dokumentácie správ zasielaných z historických informačných systémov používajúcich Sk-Talk 2.0, ako je napríklad Obchodný register SR. Dokumentácie sú dostupné na portáli slovensko.sk v sekcii Technické informácie o ÚPVS.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Nové formuláre pre Úradný list a Rozhodnutie

Posledná aktualizácia: 18. 11. 2020

Dňa 12. októbra 2020 boli v produkčnom prostredí ÚPVS (modul MEF) sprístupnené nové elektronické formuláre pre Úradný list a Rozhodnutie, ktoré sa využívajú aj pre Centrálne úradné doručovanie (CÚD). Tieto formuláre budú zároveň hromadne pridané do elektronických schránok orgánov verejnej moci dňa 26. novembra 2020.

Nové verzie elektronických formulárov boli vytvorené pre zosúlaďovanie vybraných prvkov formulárov so slovenskou technickou normou. Bližšie informácie o zmenách nájdete v dokumente Release plán nasadzovaných zmien na ÚPVS v časti „Modul MED“. Momentálne sú teda paralelne účinné aj nové aj pôvodné sady formulárov pre Rozhodnutie a Úradný list. Platnosť pôvodných formulárov sa plánuje ukončiť v priebehu roka 2021.

Zároveň dávame do pozornosti Usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré odkazuje aj na nové formuláre pre Úradný list a Rozhodnutie a uvádza potrebu nimi nahradiť všeobecné formuláre (Všeobecnú agendu).

Spustenie Centrálneho registra autentifikačných certifikátov v testovacom prostredí ÚPVS

Posledná aktualizácia: 13. 11. 2020

Dovoľujeme si vás informovať o spustení používania Centrálneho registra autentifikačných certifikátov (CRAC) v testovacom (FIX) prostredí ÚPVS ako povinného systému na správu technických účtov, autentifikačných certifikátov a metadát poskytovateľov služieb (SP). 

Viac informácií o spustení CRAC...

Grafické rozhranie eNotify – migrácia do konštruktora správy

Posledná aktualizácia: 6. 11. 2020

Dovoľujeme si vás informovať, že od 6. novembra 2020 môžu orgány verejnej moci odosielať právne nezáväzné informácie (notifikácie) definovaným adresátom na e-mail alebo cez SMS prostredníctvom elektronického formulára. Odosielať notifikácie je možné iba v zastúpení orgánu verejnej moci s pridelenou rolou „Odosielanie notifikácií“, prípadne „Odosielanie krízovej notifikácie“.

Viac informácií nájdete v „Návode k notifikačnému modulu ÚPVS (eNotify)“, ktorý je dostupný vo formáte PDF v sekcii Návody pre inštitúcie.

Validácia súborov vo formáte PDF

Posledná aktualizácia: 3. 11. 2020

Dovoľujeme si vás informovať, že od 4. novembra 2020 bude vo výsledku služby informatívneho overenia podpisov centrálnej elektronickej podateľne (CEP) vypnutá validácia formátu PDF. Zmena sa týka produkčného prostredia ÚPVS v prípade podpisov vo formáte ASiC (.asice, .asics, .sce, .scs).  Pre formáty podpisov XAdES_ZEP (.xzep, .zepx) a ZEPf (.zep) bola validácia vypnutá už v predošlých rokoch.

Viac informácií o validácii súborov vo formáte PDF...

Prepnutie na SHA-256

Posledná aktualizácia: 27. 10. 2020

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zvyšovania bezpečnosti Ústredného portálu verejnej správy Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zmení v produkčnom prostredí predvolený algoritmus používaný pri podpisovaní SAML v IAM module ÚPVS zo „sha-1" a „rsa-sha1" na „sha-256" a „rsa-sha256".

Viac informácií o prepnutí na SHA-256...

Povinnosť pripájania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

Posledná aktualizácia: 22. 07. 2020

Najneskôr od 1. júla 2020 sú orgány verejnej moci povinné na základe § 23 ods. 8 a § 60h ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente pripájať kvalifikované elektronické časové pečiatky zahŕňajúcej objekt autorizácie ku všetkým prijatým elektronickým podaniam, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, a ktoré neobsahujú kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.Každý orgán verejnej moci, ktorý používa centrálnu elektronickú podateľňu, si už plní povinnosť pripájať časovú pečiatku k podaniam, ku ktorým nie je pripojená, nakoľko centrálna elektronická podateľňa pripája časové pečiatky k podaniam automaticky.

Časové pečiatky sú v súčasnosti pripájané k elektronickým podaniam v internej evidencii centrálnej elektronickej podateľne a sú využívané pre účely zaslania výsledku overenia autorizácie orgánu verejnej moci obsahujúcemu aj informáciu o čase z pripojenej časovej pečiatky. Priame zahrnutie časových pečiatok z internej evidencie centrálnej elektronickej podateľne aj do elektronických podaní ukladaných do elektronických schránok orgánov verejnej moci sa plánuje zrealizovať v neskoršom období, o čom vás budeme informovať.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vydalo Metodické usmernenie k § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente, ktorého celé znenie nájdete na stránkach ministerstva.​

Nové formuláre pre Úradný list a Rozhodnutie

Posledná aktualizácia: 03. 07. 2020

Dňa 17. júna 2020 boli v testovacom prostredí ÚPVS bez zmeny verzie prepísané pôvodné formuláre pre Úradný list a Rozhodnutie, registrované 29. apríla, ktoré sa využívajú aj pre Centrálne úradné doručovanie (CÚD). Je potrebné, aby si integrované subjekty, ktoré chcú nové formuláre testovať, tieto formuláre opätovne stiahli z liniek zverejnených v release pláne (časť MED):

- Úradný list (UradnyList.sk, verzia 1.10), 
- Úradný list  – doručovanie do vlastných rúk (UradnyListDoVlastnychRuk.sk, verzia 1.10)
- Rozhodnutie – do vlastných rúk (RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk, verzia 1.7), 
- Rozhodnutie – do vlastných rúk opakované doručovanie (RozhodnutieOpakovaneListinneDorucenie.sk, verzia 1.7). 

Nové verzie e-formulárov boli vytvorené pre zosúlaďovanie vybraných prvkov formulárov so slovenskou technickou normou. Bližšie informácie o zmenách nájdete v dokumente Release plán nasadzovaných zmien na ÚPVS v časti Modul MED. Predpokladaný dátum nasadenia do produkčného prostredia ÚPVS je 30. júl 2020. O presnom termíne Vás budeme vopred informovať.

Ako autorizovať elektronický úradný dokument určený na použitie v zahraničí?

Posledná aktualizácia: 25. 06. 2020

V zmysle § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente orgán verejnej moci na autorizáciu dokumentu určeného pre použitie v zahraničí použije kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú pečať a kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Pripojenie kvalifikovanej elektronickej pečate k už existujúcemu kvalifikovanému elektronickému podpisu je autorizáciou rovnakého dokumentu dvoma rôznymi prostriedkami autorizácie (v súlade s Nariadením eIDAS).

V praxi je možné takúto autorizáciu vykonať...

eIDAS prihlasovanie občanov Českej republiky na slovensko.sk

Posledná aktualizácia: 11. 06. 2020

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si Vám dovoľuje touto cestou oznámiť, že v týždni od 15. júna 2020 bude v IAM module Ústredného portálu verejnej správy umožnené prihlasovanie pre fyzické osoby s občianskym preukazom s čipom vydaným v Českej republike na základe schémy elektronickej identifikácie notifikovanej podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (eIDAS). Občania Českej republiky sa tak teda budú môcť prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). 

Viac informácií o eIDAS prihlasovaní občanov ČR...

Vypnutie orchestrácie pečatenia využívajúcej nastavenie v POSP pre existujúce formuláre

Posledná aktualizácia: 06. 05. 2020

Dovoľujeme si vás upozorniť, že dňa 6. mája 2020 plánuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ukončiť funkciu automatickej autorizácie elektronických úradných správ po ich odoslaní kvalifikovanou elektronickou pečaťou organizácie, na základe nastavenia „Podpisovať v mene inštitúcie" v súbore POSP.xml v elektronickom formulári. 

Poznámka: pôvodný termín, o ktorom informoval oznam z 28. februára 2020, mal byť 1. apríl 2020. Z dôvodu oznámenej nepripravenosti niektorých inštitúcií sa termín posunul na 6. máj 2020. 

Viac informácií o vypnutí orchestrácie pečatenia...

Platnosť podpisov, časových pečiatok a dlhodobé uchovávanie

Posledná aktualizácia: 03. 04. 2020

V súvislosti s viacerými otázkami k platnosti podpisov, časových pečiatok a k dlhodobému uchovávaniu elektronických úradných dokumentov, si Vás dovoľujeme informovať, že exspiráciou certifikátu časovej pečiatky jej platnosť nekončí. Časová pečiatka je platná dovtedy, pokiaľ je služba časovej pečiatky uvedená v dôveryhodnom zozname so stavom „granted". Uvedené vyplýva zo stanoviska Národného bezpečnostného úradu. V stanovisku sú uvedené aj informácie k potrebe dopĺňania ďalších časových pečiatok na základe analýz rizík.

Súvisiace informácie nájdete na ÚPVS v samostanom článku a aj v sekcii Najčastejšie otázky a odpovede(otázky č. 17 a 18).

Mazanie nepotrebných elektronických správ

Posledná aktualizácia: 29. 01. 2020

Elektronická schránka neslúži na archiváciu správ. Z uvedeného dôvodu vás žiadame o vymazanie čo najväčšieho počtu nepotrebných prijatých a odoslaných správ z vašej elektronickej schránky. Zároveň odporúčame, aby ste si ich v budúcnosti priebežne mazali. Je nevyhnutné si nepotrebné správy priebežne vymazávať. Zabezpečí sa tým dostatok priestoru na ukladanie nových správ, ale tiež správne a rýchle fungovanie schránky. Problémy s preplnenou schránkou sa odrážajú napríklad pri vyhľadávaní, ktoré v tomto prípade môže trvať dlhšie ako obvykle. Používateľ si vymazáva správy podľa vlastnej vôle. Môže ich vymazávať po jednej, prípadne aj viac naraz, ak v zozname správ vyznačí viaceré správy a klikne na tlačidlo „Vymazať označené správy“. Správy sa následne presunú do priečinku „Kôš“, ktorý je taktiež možné vyprázdniť kliknutím na príslušné tlačidlo.

Viac informácií o hromadnom mazaní správ...

Prázdny element Object v štruktúre MessageContainer

Posledná aktualizácia: 4. 12. 2019

Podľa Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ musí element Object vždy obsahovať prenášaný súbor. Prenášanie prázdneho elementu Object je teda v rozpore s legislatívou. Ak zo svojho informačného systému odošlete správu na ÚPVS, ktorá bude obsahovať prázdny element Object v štruktúre MessageContainer, takúto správu nebude po novom ÚPVS vedieť korektne spracovať. Rozhranie UIR ju odmietne prijať na spracovanie už na vstupe s chybovým kódom: 3100145 - Správa obsahuje prázdny objekt. Všetky elementy Object v štruktúre MessageContainer teda musia mať obsah, t. j. nesmú byť prázdne. V zmysle aktualizovaného Integračného manuálu ÚPVS G2G (kapitola 3.2.1.1 Príjem správ) pôjde o povinný údaj. ÚPVS začne správy s prázdnym elementom Object v štruktúre MessageContainer odmietať odo dňa 9. decembra 2019.

Nové správy modulu MEP-SEPA (koniec prechodného obdobia) 

Posledná aktualizácia: 3. 12. 2019

Na základe momentálnej nepripravenosti niektorých orgánov verejnej moci (OVM) sa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby rozhodla predĺžiť termín prechodného obdobia na implementáciu zmien v súvislosti so zavedením systému SEPA do 31. januára 2020.

Nepripraveným OVM sa naďalej v uvedenom období v module IAM ponechá rola s názvom „R_MEP_SEPA_INCOMPATIBLE“, na základe ktorej sa zasielajú formuláre prostredníctvom pôvodných tried (class). Pripraveným OVM je možné túto rolu na požiadanie vypnúť. Viac o nových správach modulu MEP-SEPA...

Prihlasovanie  pre zahraničné fyzické osoby

Posledná aktualizácia: 18. 11. 2019

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si vám dovoľuje touto cestou oznámiť, že odo dňa 7. novembra 2019 je v IAM ÚPVS umožnené prihlasovanie aj pre zahraničné fyzické osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie vydanými v Estónsku, Chorvátsku, Luxembursku a Španielsku a počas decembra 2019 bude umožnené prihlasovanie aj pre zahraničné fyzické osoby s prostriedkami vydanými v Belgicku a Portugalsku, na základe schém elektronickej identifikácie notifikovaných týmito štátmi. Cudzinec s takýmito prostriedkami sa bude môcť prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). Viac...

Formuláre doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Posledná aktualizácia: 18. 10. 2019

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si dovoľuje oznámiť, že v elektronických schránkach orgánov verejnej moci (OVM) boli v prostredí Ústredného portálu verejnej správy sprístupnené tri elektronické formuláre slúžiace na vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti elektronického úradného dokumentu podľa § 3 písm. k) bod 3zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente). Všetky tri formuláre sú hromadne pridané do sekcie „Vytvoriť oznámenie/výzvu“ v elektronickej schránke OVM. Formuláre sú zverejnené v module elektronických formulárov (MEF).

Formulár doložky doručovaný v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia je dostupný aj cez zelené tlačidlo „Vyznačiť doložku" priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. v správach s triedou (class) EGOV_DOCUMENT. Viac informácií...

eIDAS autentifikácia osôb z Talianska

Posledná aktualizácia: 10. 9. 2019

Dovoľujeme si vás informovať, že od 10. septembra 2019 je v IAM ÚPVS umožnené prihlasovanie pre zahraničné fyzické osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie vydanými v Taliansku v rámci verejného systému digitálnych identít (SPID) na základe schémy elektronickej identifikácie notifikovanej Talianskou republikou. To znamená, že cudzinec s takýmto prostriedkom vydaným niektorým z ôsmych poskytovateľov v Taliansku sa pri dosiahnutí povinnej úrovne zabezpečenia bude môcť prihlásiť na ÚPVS a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). Viac informácií...

Odstránenie funkcie automatickej autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou - POSP

Posledná aktualizácia: 28. 6. 2019

Dovoľujeme si vás upozorniť na pripravované odstránenie funkcie automatickej autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou v úradných správach po ich odoslaní, a to na základe nastavenia „Podpisovať v mene inštitúcie" v súbore POSP elektronického formulára. Týka sa to orgánov verejnej moci, ktoré majú kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať a kľúčový pár uložený v HSM module ÚPVS a zároveň majú zaregistrované elektronické formuláre s možnosťou „Podpisovať v mene inštitúcie“ (Sign) v časti „POSP"Viac informácií...

Nový spôsob prístupu do elektronickej schránky technickými alebo programovými prostriedkami

Posledná aktualizácia: 29. 5. 2019

Dovoľujeme si vás informovať, že čoskoro budete môcť používať nový spôsob prístupu do elektronickej schránky iných osôb technickými alebo programovými prostriedkami. O presnom termíne vás budeme vopred informovať. Zatiaľ z dôvodu lepšej orientácie uvádzame aspoň stručný prehľad odlišností medzi pôvodným (aktuálne platným) a novým spôsobom spolu s odporúčaním, aké máte momentálne možnosti. Viac informácií...

Zároveň upozorňujeme, že v sekcii „Metodické usmernenia" v časti „Prílohy k žiadosti o registráciu technických účtov ÚPVS" boli zverejnené nové Dodatky k Dohode o integračnom zámere a dokument s prehľadom zmien.

Dostupnosť a použitie tlačidla Zapečatiť" v elektronickej schránke orgánu verejnej moci

Posledná aktualizácia: 21. 2. 2019

Dovoľujeme si vás informovať o novej funkcii pečatenia dostupnej v elektronickej schránke orgánu verejnej moci (ďalej „OVM“). Zapečatiť je možné elektronické podanie alebo elektronický úradný dokument alebo jeho prílohy. OVM môže zapečatiť svoj ľubovoľný elektronický formulár, pričom nie je potrebné registrovať novú verziu elektronického formulára len na účel pečatenia. Dostupnosť a použitie tlačidla „Zapečatiť“ v elektronickej schránke OVM, v prostredí na vytváranie správ (tzv. konštruktor), sú podmienené:

 • vydaním a inicializovaním kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať v HSMmodule Ústredného portálu verejnej správy (ďalej „ÚPVS“), viac informácií nájdete v návode a v metodickom usmernení...
 • udelením rozsahu oprávnenia (tzv. rola) pre OVM s názvom „Pečatenie“ (kód: R_EDESK_SIGN), ktoré sa automaticky pridelí vedúcemu OVM (osobe so zákonným zastupovaním), ak  má OVM inicializovaný kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať v HSM module ÚPVS,
 • udelením oprávnenia vedúcim OVM konkrétnej osobe (zamestnancovi).

Viac informácií...

Prihlasovanie cez eIDAS na všetkých špecializovaných portáloch

Posledná aktualizácia: 6. 2. 2019

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od 28. februára 2019 (večer) bude možnosť prihlásenia pre zahraničné fyzické osoby zobrazovaná na všetkých špecializovaných portáloch integrovaných na autentifikačný modul ÚPVS prostredníctvom WebSSO. To znamená, že namiesto priameho spustenia prihlásenia cez „Aplikáciu pre eID" sa používateľovi zobrazí prihlasovacia obrazovka s možnosťou výberu spôsobu prihlásenia. Viac informácií k novému vizuálu prihlasovania nájdete v dokumente s názvom „Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky“ (strana 2 a nasledujúce). Prihlasovacia stránka je k dispozícii aj v anglickom jazyku, pre určenie jazyka je potrebné, aby špecializovaný portál pri volaní prihlasovacej stránky využil POST volanie s určeným jazykom, alebo aby pridal v adrese parameter lng=en, pričom preferované je POST volanie. Podrobnosti sú uvedené v integračnom manuáli v kapitole „Prihlásenie používateľa“. Viac informácií...

Nové formuláre „Úradný list" a „Rozhodnutie"

Posledná aktualizácia: 15. 11. 2018

Dňa 14. novembra 2018 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) hromadne sprístupnila všetkým orgánom verejnej moci v ich elektronických schránkach nové formuláre s názvom „Úradný list“ a „Rozhodnutie“. Formulár s názvom „Úradný list“ môže orgán verejnej moci využiť v prípadoch, ak bude potrebné adresátovi doručiť dokument, ktorý nemá charakter ani štruktúru rozhodnutia (napr. vyjadrenie, stanovisko, upovedomenie, odpoveď na žiadosť, predvolanie, výzvu, informáciu, upozornenie a pod.). Formulár s názvom „Rozhodnutie“ obsahuje aj štátny znak Slovenskej republiky a orgán verejnej moci ho môže použiť v prípadoch, ak je potrebné adresátovi doručiť dokument, ktorý má charakter a štruktúru rozhodnutia (napr. rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz, príkaz a pod.). V elektronických schránkach orgánov verejnej moci zatiaľ zostávajú prístupné aj pôvodné elektronické formuláre rozhodnutí Všeobecnej agendy.Doterajšie formuláre „Všeobecná agenda – rozhodnutie“ majú len polia „Predmet“ a „Text“ a v praxi preto často dochádzalo k vytváraniu obsahovo neúplných elektronických úradných dokumentov.

Nové elektronické formuláre sú viac štruktúrované a  obsahujú polia slúžiace na vyplnenie všetkých položiek potrebných na kompletizáciu údajov elektronického úradného dokumentu, napr. na vyplnenie odosielateľa, adresáta, čísla spisu, miesta a dátumu vyhotovenia, popisu konania, účastníkov konania, výroku a odôvodnenia rozhodnutia, možnosti pridať poučenie, popis prílohy, údaje o osobe, ktorá rozhodnutie autorizovala a pod. Pri jednotlivých poliach formulára sa nachádzajú pomocné texty k jeho správnemu vyplneniu, stačí kliknúť na ikonu „i“ a informačný text sa zobrazí v novom dialógovom okne. Elektronické formuláre majú v konštruktore správy umožnené vytváranie spoločnej autorizácie, ako sme informovali v osobitnom ozname.

V najbližších dňoch pripravujeme hromadne sprístupniť aj doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Počas mesiaca november 2018 zároveň sprístupníme funkciu vytvárania kvalifikovanej elektronickej pečate v prostredí elektronickej schránky pre subjekty, ktoré majú v HSM module Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) kľúčový pár pre pečať.

Komunálne voľby - Zmena vedúceho OVM

Posledná aktualizácia: 03. 01. 2019

Novozvolení vedúci orgánov verejnej moci (OVM), noví štatutárni zástupcovia, majú právo pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou OVM a využívať všetky jej funkcie priamo zo zákona.

Aby im to bolo umožnené, je potrebné zmenu vedúceho OVM nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný po prihlásení sa na portál slovensko.sk v rámci elektronickej služby „Zmena vedúceho orgánu verejnej moci“.

Poznámka:
V prípade elektronického spôsobu nahlasovania zmeny je potrebné sa prihlásiť v mene OVM (ak zmenu nahlasuje pôvodný štatutár) alebo ako fyzická osoba (ak zmenu nahlasuje nový štatutár).

Zmenu vedúceho OVM môžete nahlásiť aj listinne (žiadosť je zverejnená na Ústrednom portáli verejnej správy v sekcii Tlačivá - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Žiadosti pre orgány verejnej moci - „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“). K žiadosti je nutné doložiť aj úradne osvedčený dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM.

V prípade úspešne vyplnenej a zaslanej žiadosti bude mať nový vedúci OVM zriadený úplný prístup do elektronickej schránky mesta alebo obce. Podrobný návod ako postupovať: Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci.

Spoločná autorizácia elektronických dokumentov

Posledná aktualizácia: 31. 10. 2018

Dňa 22. septembra 2018 boli do prostredia elektronických schránok nasadené nové funkcie a úpravy. Jednou zo zmien je aj spoločná autorizácia elektronických formulárov pre orgány verejnej moci (podpisovanie v konštruktore správy). Pri novo zaregistrovaných elektronických formulároch rozhodnutí bude Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) automaticky nastavovať v lokátore elektronických služieb možnosť spoločnej autorizácie pre konštruktor správy. 

Pre formuláre zaregistrované do 22. septembra 2018 bude nastavená možnosť spoločnej autorizácie pre konštruktor správy len na žiadosť. Potrebu spoločnej autorizácie pri formulároch rozhodnutí zaregistrovaných do 22. septembra 2018 je preto nutné nahlásiť prostredníctvom služby Všeobecná agenda zaslanej Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby. Do textu správy uveďte:  identifikátor formulára, názov rozhodnutia, IČO alebo URI (IČO a sufix v tvare ico://sk/12345678_12345) subjektu, ktorý má službu pridelenú.

Viac informácií o spoločnej autorizácii elektronických dokumentov orgánmi verejnej moci...

Elektronická identifikácia na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014)

Posledná aktualizácia: 2. 10. 2018

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 910/2014 (eIDAS) platí od 29. septembra 2018 povinnosť pre členské štáty Európskej únie uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, ak sú splnené podmienky. Jednou z týchto podmienok je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie notifikovaný Európskej komisii v rámci schémy elektronickej identifikácie. Na portáli slovensko.sk (ÚPVS) je od 28. septembra 2018 umožnené prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. To znamená, že cudzinec s takýmto dokladom sa bude môcť prihlásiť na ÚPVS a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku. Všetky subjekty integrované na IAM WebSSO budú mať k dispozícii výsledok overenia identity získaný cez eIDAS Node. Pre integrované subjekty bude teda zabezpečená rovnaká funkčnosť ako v prípade doterajšieho overenia identity pri použití autentifikátora podľa § 21 zákona o e-Governmente.Údaje o cudzincovi sa pri jeho prvom prihlásení zapíšu z eIDAS Node do IAM a vytvorí sa mu elektronická schránka. Identita získaná cez eIDAS Node sa v súčasnosti nezapisuje do Registra fyzických osôb a ako zdroj údajov pre takéto identity je preto potrebné používať ÚPVS IAM. 

Často kladené otázky a odpovede...[.pdf, 1072.7 kB]

Automatické vytváranie a zasielanie elektronických doručeniek pri doručovaní v režime „nie do vlastných rúk"

Posledná aktualizácia: 03. 01. 2019

Dňa 22. septembra 2018 plánuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v zmysle novely č. 273/2015 Z. z. rozšíriť modul elektronického doručovania (MED) o automatické vytváranie a zasielanie elektronických doručeniek prostredníctvom modulu G2G aj v prípade, ak sa bude elektronický úradný dokument doručovať v režime „nie do vlastných rúk“. Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v § 30 ods. 6 uvádza, že elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde o doručenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa automatizovane, keď nastane moment doručenia.

Vzhľadom na uvedené sa elektronická doručenka bude vytvárať a zasielať v momente uloženia elektronickej úradnej správy, ak bude adresátom orgán verejnej moci a ak adresátom orgán verejnej moci nebude, tak v deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy. Pričom uložením elektronickej úradnej správy sa v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta. Doručenky používajú existujúci formulár ED.

DeliveryReport 1.9 s kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V prípade akýchkoľvek otázok k danej téme sa môžete obrátiť na sekciu prevádzky aplikácií ÚPVS prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu prevadzka@nases.gov.sk . Úprava je nasadzovaná v rámci zverejneného harmonogramu zmien nasadzovaných na ÚPVS, ktorých priebežne aktualizovaný release plán nájdete v častiHarmonogram a Release plán.

Zákon proti byrokracii - v platnosti od 1. septembra 2018

Posledná aktualizácia: 3. 9. 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spustil k 1. septembru 2018 webový portál https://oversi.gov.sk/, ktorý výrazne pomôže orgánom verejnej moci pri implementácii zákona proti byrokracii. Pre uľahčenie práce s portálom OverSi je pre používateľov pripravená simulácia s úlohami a komentármi, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/.

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prácou na portáli oversi.gov.sk

eIDAS autentifikácia cudzincov cez WebSSO

Posledná aktualizácia: 14. 9. 2018

V druhej polovici septembra 2018 bude v IAM ÚPVS umožnené prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. To znamená, že cudzinec s takýmto dokladom sa bude môcť prihlásiť na ÚPVS a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku. Naplánovaný je termín po 22. septembri 2018 a bude oznámený samostatne rozposlaným oznamom.

Viac informácií o eIDAS autentifikácii...

Workshop k prechodu na formát ASiC

Posledná aktualizácia: 17. 9. 2018

V zmysle oznamu o prechode na formát ASiC-E XAdES (.asice) z pôvodného formátu XAdES_ZEP (.xzep) na Ústrednom portáli verejnej správy, ktorý je naplánovaný na dňa 22. septembra 2018, by sme Vás radi pozvali na workshop, organizovaný za účelom oboznámenia sa s novými funkčnosťami Centrálnej elektronickej podateľne (CEP) a s novými formátmi podľa nariadenia eIDAS.

Viac informácií o formáte ASiC... Vyplnenie a odoslanie prihlášky...

Zmena sa dotkne integračných partnerov, ktorí prijímajú alebo zasielajú elektronické správy obsahujúce autorizáciu kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
Obsah workshopu, dátumy konania a ďalšie podrobnosti nájdete priamo v prihláške. Účasť je bezplatná.

Možnosť ohodnotenia workshopu
Podklady k workshopu   [.pdf, 3280.2 kB]    

Workshop k upgradu modulu IAM

Posledná aktualizácia: 10. 7. 2018

V zmysle oznamu o technologickom upgrade modulu IAM na produkčnom prostredí (prebehne v dňoch od 31. 08. 2018 do 02.09.2018), ako subjekt vystupujúci v roli Service Providera, resp. prevádzkovateľa služby jednotného prihlásenia (Web SSO) na produkčnom prostredí ÚPVS, si Vás NASES dovoľuje pozvať na Workshop k upgradu modulu IAM. Worskhop bude zameraný technicky na zabezpečenia plynulej úpravy v poskytovaní služieb WEB SSO na strane integračných partnerov.

Vyplnenie a odoslanie prihlášky...

Zmena sa dotkne integračných partnerov, ktorí:
- využívajú službu modulu IAM - web SSO a vystupujú v roli Service provider (zmena sa netýka integračných partnerov, kt. využívajú len služby STS a GetIdentity)
- plánujú v danom čase registrovať nové SP metadáta pre web SSO alebo technické účty (STS)
- v danom časovom intervale plánujú na rozhranie G2G odosielať SKTalk správyObsah workshopu, dátumy konania a ďalšie podrobnosti nájdete priamo v prihláške. Účasť je bezplatná.

UPOZORNENIE: Účasť na workshope je z kapacitných dôvodov obmedzená na max. 2 osoby za inštitúciu.                              

Technologická zmena modulu IAM

Posledná aktualizácia: 3. 7. 2018

V súlade s upozornením zo dňa 20. apríla 2018, v ktorom sme integračných partnerov informovali o úprave v poskytovaní služby web SSO na FIX prostredí, chceme informovať o aktivitách, ktoré nadväzujú na prevedené úpravy. V dňoch 31. augusta 2018 až 2. septembra 2018 prebehne technologický upgrade modulu IAM na Produkčnom prostredí.Zmena sa dotkne integračných partnerov, ktorí:

 • využívajú službu modulu IAM - SSO a vystupujú v roli Service provider, (Poznámka: zmena sa netýka integračných partnerov, ktorí využívajú len služby STS a GetIdentity)
 • plánujú v danom čase registrovať nové SP metadáta pre web SSO, alebo technické účty (STS),
 • v danom časovom intervale plánujú na rozhranie G2G odosielať SKTalk správy. Viac informácií...

Prepnutie na ASiC na ÚPVS

Posledná aktualizácia: 17. 9. 2018

Dňa 22. septembra 2018 plánujeme pri vytváraní elektronických podpisov prostredníctvom klientskych aplikácií na ÚPVS v konštruktore správy prepnutie na nový predvolený formát: ASiC-E XAdES (.asice) z pôvodného formátu XAdES_ZEP (.xzep). V rovnakom období plánujeme prepnutie na formát ASiC-E  XAdES (.asice) aj v doručenkách a potvrdeniach o odoslaní vytváraných na ÚPVS. O presných termínoch vás budeme vopred informovať. Pokiaľ používate integráciu na centrálnu elektronickú podateľňu alebo používate vlastnú elektronickú podateľňu, je v zmysle platnej legislatívy potrebné, aby ste si ako predvolený vytváraný formát podpisu nastavili jeden z formátov vyžadovaných podľa nariadenia eIDAS. Viac informácií...   

POSP - pečatenie

Posledná aktualizácia: 24. 7. 2018

Od 1. októbra 2018 bude v centrálnom úložisku elektronických formulárov v používateľskom rozhraní pre „Vytvorenie žiadosti na vloženie vzoru eFormulára" v časti „POSP" odstránená možnosť „Podpisovať v mene inštitúcie". Pre elektronické formuláre, ktoré boli zaregistrované pred uvedeným dátumom s touto možnosťou, bude podpisovanie v mene inštitúcie naďalej funkčné. V prípade výberu možnosti „Podpisovať v mene inštitúcie" v POSP zaregistrovaného elektronického formulára sa elektronický úradný dokument autorizuje elektronickou pečaťou vytvorenou prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu organizácie uloženého v HSM module ÚPVS až po jeho odoslaní, pričom sa v odoslaných správach elektronický úradný dokument ukladá bez elektronickej pečate. V zmysle § 16 a § 16a zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach túto možnosť v POSP používať neodporúčame. Namiesto nej odporúčame používať priamu integráciu na centrálnu elektronickú podateľňu (CEP). Podpora uvedeného spôsobu autorizácie na ÚPVS je dostupná už len z historických dôvodov a do budúcnosti ju plánujeme upraviť tak, aby sa zabezpečilo ukladanie pečatených dokumentov v odoslaných správach. Viac informácií o možnostiach integrácie na ÚPVS CEP môžete získať prostredníctvom Partner Framework Portálu, prístup na portál sa vám zriadi na základe vyplneného formulára, ktorý sa nachádza na adrese: https://www.nases.gov.sk/sluzby/usmernenie-k-integracii/index.html. V prípade ďalších otázok ohľadom integrácie na modul centrálnej elektronickej podateľne sa tiež môžete obrátiť na e-mailovú adresu integracie@nases.gov.sk.

Aplikácia eDesigner

Posledná aktualizácia: 16. 5. 2018

Aplikácia eDesigner (dizajnér elektronických formulárov) umožňuje vytvorenie elektronického formulára obsahujúceho všetky bežne používané ovládacie prvky a komponenty.
Aplikáciu je potrebné si stiahnuť a následne nainštalovať. Prílohou inštalačného balíčka aplikácie je príručka používateľa a manuál na inštaláciu a konfiguráciu.

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy

Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy. Viac informácií ...

Zverejnenie vzoriek nových podpisov v ASiC

Posledná aktualizácia: 3. 1. 2018

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 a Vykonávacieho rozhodnutia 2015/1506, vznikla od 1. júla 2016 orgánom verejnej moci povinnosť prijímať a overovať elektronické podpisy v predpísaných formátoch.
S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na nové formáty podpisov sme zverejnili vzorky podpisov XAdES v podpisovom kontajneri ASiC (.asice), ktoré môžu už dnes niektoré orgány verejnej moci vytvárať v Centrálnej elektronickej podateľni Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).

Používateľom, ktorí podpísané dokumenty ďalej spracúvajú vo svojich informačných systémoch, registratúrach a podateľniach odporúčame, aby si vzorky vyskúšali a na prácu s nimi pripravili aj svoje systémy. Podpisy vytvárané ÚPVS na portáli slovensko.sk v doručenkách a v podpisovacích klientskych aplikáciách D.Suite/eIDAS a D.Signer/XAdES, budú ešte v najbližších mesiacoch roka 2018 naďalej v pôvodných formátoch XAdES_ZEP (.xzep). O termíne prechodu na nový formát ASiC (.asice) budeme včas vopred informovať.

Pre používateľov elektronických schránok na slovensko.sk sa pri pripravovanom prechode na nový formát ASiC (.asice, .asics, .sce, .scs) nič nezmení. Používatelia elektronických schránok môžu pracovať s novými formátmi takisto, ako s doterajšími formátmi XAdES_ZEP (.xzep, .zepx) a ZEPf (.zep). Prácu s novými formátmi umožňuje aj aplikácia D.Viewer, ktorá je súčasťou balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.Bližšie informácie o príponách elektronicky podpísaných súborov nájdete v najčastejších otázkach a odpovediach.

Technické informácie o formátoch podpisov a podpisových kontajnerov podporovaných v Centrálnej elektronickej podateľni sú uvedené aj v technickej dokumentácii.

Registrácia a správa služieb OVM

Posledná aktualizácia: 11. 3. 2016

Registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy je od 11. 3. 2016 v súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky ukončená. Orgány verejnej moci si služby registrujú priamo v systéme MetaIS.