Ústredný portál verejnej správy

Nový výsledok overenia podpisov a uznaný spôsob autorizácie

Vážení Integrační partneri,

dovoľujeme si vás v nadväznosti na oznam z 24. októbra a 23. novembra 2022 informovať o nasadzovaní úprav centrálnej elektronickej podateľne (CEP) a súvisiacich služieb na Ústrednom portáli verejnej správy.

1. Zmena dátovej štruktúry výsledku overenia podpisov PrijatieVysledkuOverenia4

Dňa 19. decembra 2022 po 16:00 bude v produkčnom prostredí ÚPVS vykonaná zmena dátovej štruktúry správy „Výsledok overenia podpisov v doručovanej správe" (SIGN_VERIFY_RESULT) zasielanej z centrálnej elektronickej podateľne orgánom verejnej moci, ktoré používajú CEP ako svoju podateľňu, s výnimkou tých, ktoré požiadali o posun termínu.

Nová štruktúra podpisov najmä umožňuje identifikovať jednotlivé podpísané dokumenty, väzby medzi podpismi a podpísanými dokumentami a jednoduchšie odlíšiť legislatívne typy podpisov ako je kvalifikovaný elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, resp. uznaný spôsob autorizácie.

Orgány verejnej moci, ktoré nie sú na novú dátovú štruktúru pripravené, môžu požiadať o posun termínu prepnutia dátovej štruktúry v testovacom alebo produkčnom prostredí na adrese prevadzka@nases.gov.sk.  

Dňa 8. decembra 2022 bolo v testovacom prostredí ÚPVS spustené zasielanie novej štruktúry všetkým orgánom verejnej moci, ktoré nepožiadali o posun termínu. Subjekty, ktoré požiali o zasielanie novej štruktúry od roku 2020, ju budú dostávať naďalej.

NASES zverejňuje novú dátovú štruktúru „PrijatieVysledkuOverenia4“ v Integračnom manuáli CEP už od roku 2020 (kapitola 3.3.4 Integračného manuálu centrálnej elektronickej podateľne).

Návod k použitiu nového výsledku overenia podpisov pre používateľov zverejňuje NASES na slovensko.sk.

2. Vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie

Ako sme Vás informovali v predošlých mesiacoch, od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 sa v súlade s Vyhláškou o uznaných spôsoboch autorizácie bude v produkčnom prostredí ÚPVS v centrálnej elektronickej podateľni  vyhodnocovať zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte ako nový legislatívny typ podpisu „Uznaný spôsob autorizácie".

Vyhláška bude zverejnená počas decembra 2022. 

Dňa 6. decembra 2022 bola v testovacom prostredí ÚPVS nasadená úprava centrálnej elektronickej podateľne, ktorá od 1.12.2022 do 30.6.2023 vyhodnocuje zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte ako nový legislatívny typ podpisu „5” - "Uznaný spôsob autorizácie".

NASES zverejňuje vzorky pre účely testovania a na vyžiadanie je k dispozícii aj vzorka vytvorená s pomocou eID. (Pozn.: vzorka vytvorená pomocou eID nie je pre účely vývoja a testovania obvykle potrebná, nakoľko ide o bežný zdokonalený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte.) 

Pokiaľ orgán verejnej moci vo svojich elektronických službách nemôže akceptovať uznaný spôsob autorizácie, je žiadúce, aby podávajúce osoby bezodkladne informoval o nedostatočnej autorizácii s cieľom obmedziť riziko zmeškania lehôt zo strany podávajúceho. Odporúčame orgánom verejnej moci, aby sa uistili, že na svojich portáloch zverejňujú pre používateľov jasnú informáciu, aké spôsoby autorizácie akceptujú.

3. Zasielanie výsledku overenia podpisov odosielateľovi podania

Dňa 12. decembra 2022 bolo v testovacom prostredí ÚPVS nasadené zasielanie výsledku overenia podpisov z centrálnej elektronickej podateľne odosielateľovi podania, ak jeho podpis v odoslanom podaní alebo rozhodnutí alebo prílohe je neplatný, neoveriteľný, alebo v terminálnom stave „nie je možné rozhodnúť“.

Dátová štruktúra správy „SIGN_VERIFY_RESULT_INFORMATION“ je zdokumentovaná v kapitole 3.3.5 v integračnom manuáli CEP zverejnenom dňa 15. decembra 2022. K výsledku overenia bude tiež na slovensko.sk v najbližších dňoch zverejnený návod pre používateľov. 

Informácie o zmenách zverejňujeme aj v Pláne pripravovaných a nasadených zmien na ÚPVS.