Ústredný portál verejnej správy

Vzorový formulár pre základné údaje EÚD podľa zákona o e-Governmente

Vážení používatelia a integrační partneri,

v nadväznosti na oznam z dátumu 26.10.2022 si vás dovoľujeme informovať o publikovaní vzorového formulára pre základné údaje o elektronickom úradnom dokumente (ďalej aj „EÚD“) podľa zákona o eGovernmente v § 27 ods. 4 a 5.

 • Formulár s názvom „Základné údaje k elektronickému úradnému dokumentu“ sme sprístupnili všetkým OVM v testovacom aj produkčnom prostredí v grafickom rozhraní elektronickej schránky cez tlačidlo „Vytvoriť oznámenie/ výzvu“ ako službu s názvom „Elektronický úradný dokument“.
 • Formulár v module elektronických formulárov (MEF) je na FIX prostredí zaregistrovaný pod identifikátorom: 42156424_eud.sk
 • Formulár v module elektronických formulárov (MEF) je na PROD prostredí zaregistrovaný pod identifikátorom 42156424_eud.sk
 • Formulár má nastavený spôsob spracovania ako „Doručovanie do vlastných rúk s fikciou doručenia“, v prípade potreby môžete pri zasielaní cez integračné rozhranie určiť iný spôsob doručovania postupom podľa zverejneného oznamu. Formulár zohľadňuje aj požiadavky novely Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS.

Príklady spôsobu vytvárania elektronickej úradnej správy s EÚD, ktoré boli uvádzané v predchádzajúcom ozname, aktualizované o vzorový formulár

1. Vytváranie EÚD vo forme PDF súboru

Príklad 1

Doručovanie EÚD vo forme PDF súboru:

 • Class=FORM - obsahuje XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára (42156424_eud.sk) pre základne údaje o doručovanom EÚD (autorizované, ak sa doručuje cez CÚD),
 • Class=ATTACHMENT - obsahuje PDF súbor EÚD (autorizovaný),
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať aj prílohy k EÚD.

Príklad 2

Doručovanie EÚD, ktorým je doložka právoplatnosti a vykonateľnosti:

 • Class=FORM -  obsahuje XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára (42156424_eud.sk) o doručovanej doložke právoplatnosti a vykonateľnosti (autorizované, ak sa doručuje cez CÚD),
 • Class=ATTACHMENT - obsahuje PDF súbor doložky právoplatnosti a vykonateľnosti (autorizovaný),
 • Class=ATTACHMENT - obsahuje EÚD, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje (autorizovaný),
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať aj prílohy k EÚD.

Príklad 3

Doručovanie EÚD, ktorým je doložka právoplatnosti a vykonateľnosti zároveň s EÚD, ktorého právoplatnosť a vykonateľnosť sa vyznačuje (napríklad neodkladné opatrenie):

 • Class=FORM - obsahuje XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára (42156424_eud.sk) o doručovanej doložke právoplatnosti a vykonateľnosti a o EÚD, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje (autorizované, ak sa doručuje cez CÚD),
 • Class=ATTACHMENT - obsahuje PDF súbor doložky právoplatnosti a vykonateľnosti (autorizovaný),
 • Class=ATTACHMENT - obsahuje EÚD, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje (autorizovaný),
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať aj prílohy k EÚD.

2. Vytváranie EÚD vo forme XML údajov vyplnených podľa formulára

Príklad 4

Doručovanie EÚD vo forme XML súboru:

 • Class=FORM - obsahuje XML údaje vyplnené podľa formulára EÚD (autorizované),
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať prílohy k EÚD.

Príklad 5

Doručovanie EÚD vo forme doložky právoplatnosti a vykonateľnosti:

 • Class=FORM - obsahuje XML údaje vyplnené podľa formulára doložky právoplatnosti a vykonateľnosti (autorizované),
 • Class=ATTACHMENT - obsahuje EÚD, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje (autorizovaný),
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať prílohy k EÚD.

Príklad 6

Doručovanie EÚD vo forme doložky právoplatnosti a vykonateľnosti spoločne autorizovaný s pôvodným rozhodnutím:

 • Class=FORM - obsahuje XML údaje vyplnené podľa formulára doložky právoplatnosti a vykonateľnosti spoločne autorizované s pôvodným rozhodnutím (môže ísť o XML+XML alebo viacero XML alebo kombináciu XML s PDF, ak bol EÚD vytvorený podľa pôvodného § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente),
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať prílohy k EÚD.

3. Vytváranie EÚD spoločnou autorizáciou - podľa pôvodného § 28 ods. 6 zákona povolené iba do 09/2024

Príklad 7

Doručovanie EÚD podľa pôvodného § 28 ods. 6 zákona:

 • Class=FORM - obsahuje spoločne autorizované časti EÚD - XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára a PDF súbor,
 • Class=ATTACHMENT - môže obsahovať prílohy k EÚD.