Ústredný portál verejnej správy

Vytvorenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (rozhodnutia) v prostredí elektronickej schránky inštitúcie

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás informovať o novej funkcii vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (EÚD) s doložkou o autorizácii, ktorá bude dostupná v prostredí elektronickej schránky na ÚPVS od 17. februára 2021. Táto funkcia je určená pre orgány verejnej moci (OVM) - menšie inštitúcie (napr. obce, školy), ktoré:

  • nie sú zapojené do Centrálneho úradného doručovania (nie je určená pre povinné subjekty podľa § 31a ods. 11 zákona o e-Governmente a tie, ktoré službu CÚD využívajú dobrovoľne),
  • nedisponujú vlastným agendovým systémom na automatizované odosielanie správ integrovaným na ÚPVS,
  • pracujú v používateľskom prostredí ÚPVS (v elektronickej schránke inštitúcie).

Vďaka tejto funkcii si budú môcť OVM v prípade, že adresát nemá schránku aktivovanú na doručovanie, jednoducho a rýchlo vytvoriť a vytlačiť listinný rovnopis rozhodnutia priamo v elektronickej schránke inštitúcie.

Viac informácií k novej funkcii nájdete:

Podmienky na využívanie funkcie vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu v elektronickej schránke:

  • prístup do elektronickej schránky v zastúpení OVM,
  • pridelená špeciálna rola (R_EDESK_AUTHORIZATION_CLAUSE) s názvom „Vytvorenie autorizačnej doložky k elektronickému úradnému dokumentu". O pridelenie danej roly je potrebné požiadať (viac informácií v návode (PDF, 1258 kB),
  • elektronická schránka adresáta rozhodnutia nie je aktivovaná na doručovanie,
  • vyplnenie elektronického formulára rozhodnutia, prípadne priloženie príloh,
  • autorizácia rozhodnutia (spôsoby uvedené v § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente: OVM vykoná autorizáciu EÚD kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou).

Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať funkciu vytvorenia listinného rovnopisu dostupnú automaticky od 17. februára 2021 (počas dňa) v elektronických schránkach (bez potreby žiadosti o pridelenie špeciálnej roly).