Ústredný portál verejnej správy

Sprístupnenie formulárov doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Vážení používatelia, 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si Vám dovoľuje oznámiť, že v elektronických schránkach orgánov verejnej moci (OVM) boli v prostredí Ústredného portálu verejnej správy sprístupnené tri elektronické formuláre slúžiace na vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti elektronického úradného dokumentu podľa § 3 písm. k) bod 3 zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente).

Všetky tri formuláre sú hromadne pridané do sekcie „Vytvoriť oznámenie/výzvu“ v elektronickej schránke OVM.

Formuláre sú zverejnené v module elektronických formulárov (MEF) s nasledovnými identifikátormi:

  • „Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti – nie do vlastných rúk“ s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk
  • „Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti – do vlastných rúk bez fikcie doručenia“ s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnostiDoVlastnychRuk.sk
  • „Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti – do vlastných rúk s fikciou doručenia“ s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnostiDoVlastnychRukSFikciouDorucenia.sk

Formulár doložky doručovaný v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia je dostupný aj cez zelené tlačidlo „Vyznačiť doložku" priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. v správach s triedou (class) EGOV_DOCUMENT. 

V zmysle § 28 ods. 3 novely zákona o e-Governmente účinnej od 1. augusta 2019 môžu OVM okrem možnosti vyznačovania právoplatnosti a vykonateľnosti prostredníctvom spoločnej autorizácie doložky s elektronickým úradným dokumentom (rozhodnutím), vyznačovať právoplatnosť a vykonateľnosť aj pripojením celého rozhodnutia do prílohy formulára doložky. V prípade priloženia rozhodnutia do prílohy formulára doložky musí byť v doložke toto rozhodnutie jednoznačne identifikované.

Pokiaľ rozhodnutie vzniklo podľa § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente spoločnou autorizáciou dokumentu vo formáte PDF a údajov z elektronického formulára, musí byť k doložke pripojené celé pôvodné rozhodnutie, ktoré obsahuje spoločnú autorizáciu rozhodnutia vo formáte PDF a údajov z elektronického formulára (napr. ASiC obsahujúci PDF súbor spoločne autorizovaný s údajmi formulára v XML).  

Prílohy, ktoré nie sú elektronickým úradným dokumentom musí používateľ odstrániť, nakoľko prílohy sa v zmysle výkladu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nemajú spoločne autorizovať s elektronickým úradným dokumentom, resp. doložkou.

Chceli by sme Vás zároveň informovať, že v súčasnosti nie je v niektorých prípadoch možná spoločná autorizácia formulárov doložky v elektronickej schránke použitím tlačidla „Zapečatiť“. Týka sa to iba prípadov, kedy je pôvodné rozhodnutie dostupné iba vo formáte PDF v ASiC alebo .xzep alebo ak ide o údaje vyplnené podľa elektronického formulára a tento formulár nemá v MEF zverejnenú prezentačnú schému pre vypĺňanie. Sprístupnenie funkčnosti aj v týchto prípadoch plánujeme v roku 2020. 

Viac informácií o tom, ako doložku v zmysle zákona o e-Governmente správne vytvárať, nájdete v článkoch „Vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti“ a „Spoločná autorizácia na ÚPVS“.