Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie - formuláre a žiadosti

Všetky informácie potrebné pre orgány verejnej moci (vybavenie mandátneho certifikátu, zriadenie e-schránok pre školy, základné povinnosti orgánov verejnej moci a pod.) nájdete v sekcii Občan a štát - Orgány verejnej moci.
Informácie týkajúce sa kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať nájdete v Metodickom usmernení č. 3/2015.

Oznamy  

Aktualizácia knižníc D.Bridge JS, a nová verzia balíka aplikácií D.Suite/eIDAS

Posledná aktualizácia: 28. 06. 2022

Vážení integrační partneri, 

dovoľujeme si vás informovať o pripravovanej novej verzii balíka aplikácií pre KEP D.Suite/eIDAS, ktorá bude používateľovi ponúkať automatickú aktualizáciu .NET a Java KEP komponentov na novšie verzie a zároveň pre používateľov odbúra nutnosť inštalácie komerčnej aplikácie Oracle Java 8 JRE.

Zároveň si dovoľujeme informovať o nasadení aktualizácie javascript knižníc D.Bridge JS, v1.5 (FIX prostredie dňa 19.5.2022, PROD prostredie dňa 29.6.2022), ktoré pre komunikáciu medzi web stránkami portálu a aplikáciami pre KEP využívajú technológiu Native Messaging. Nová verzia nahradí doterajšiu technológiu komunikácie medzi klientskou aplikáciou a portálmi, čím sa odbúrajú viaceré technické problémy pre používateľov, ktoré sú uvedené nižšie.

Viac informácií nájdete v súvisiacom článku... 

Zmena overovania XAdES_ZEP a PAdES, nová verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu2

Vážení integrační partneri,
dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v službách centrálnej elektronickej podateľne (CEP).

1. Zmena overovania podpisov XAdES_ZEP (.xzep, .zepx)

Od 10. marca 2022 prišlo k zmene overovania podpisov v staršom slovenskom formáte XAdES_ZEP. CEP overovala podpisy XAdES_ZEP ako neplatné vždy, ak sa v podpise uvádzal iný popis podpísaného súboru, než bol predpísaný v centrálnej elektronickej podateľni. Keďže zhoda popisu objektu (element Description) s pevne predpísanými historicky definovanými hodnotami v CEP má iba veľmi obmedzený prínos a spôsobuje overovanie veľkej časti platných podpisov ako neplatných, rozhodli sme sa túto funkčnosť upraviť. (Napríklad v prípade PDF sa vyžadovala hodnota „PDF“, pričom v praxi sa používali rôzne iné hodnoty, čo malo za následok označovanie platných podpisov ako neplatných). 

CEP tak od uvedeného dátumu začal overovať ako platnú časť podpisov, ktoré pôvodne označoval za neplatné. CEP sa tak zosúladila s inými overovačmi používanými v slovenskom e-Governmente, kde dlhodobo platil rovnaký princíp.

2. Verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu2

V centrálnej elektronickej podateľni bola v septembri 2021 sprístupnená nová verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu2, ktorá slúži pre detekciu prítomnosti podpisu v súboroch. Služba bola upravená 9. februára 2022. 

Nová verzia služby odstraňuje existujúce chyby v pôvodnej službe ZistiTypAFormuPodpisu, ktorá chybne označovala podpisy / pečate s pripojenou časovou pečiatkou ako podpisy bez časovej pečiatky a zároveň nedetegovala LT formu podpisu XAdES. 

Podrobnosti sú uvedené v integračnom manuáli CEP (verzia 3.1).

Dovoľujeme si upozorniť, že službu by mal používať každý systém zasielajúci elektronické podania alebo elektronické úradné dokumenty, ku ktorým je možné prikladať prílohy. Pokiaľ si integrovaný subjekt túto službu neintegruje, je potrebná vlastná implementácia v danom systéme, ktorá bude detegovať prítomnosť podpisu spôsobom kompatibilným s UPVS CEP.

V praxi sa opakovane vyskytujú incidenty, kedy odosielajúci systém zasiela v prílohách správ dokumenty s hodnotou atribútu "IsSigned" (true/false), ktorá nezodpovedá skutočnej prítomnosti podpisu v danom dokumente, čo má za následok právne dopady na odosielateľa napríklad ignorovaním podpisov v zaslaných dokumentoch označených v atribúte IsSigned ako nepodpísané ("false") alebo nespracovateľných nepodpísaných súborov deklarovaných ako podpísané ("true"). V zmysle vyhlášky o jednotnom formáte elektronických správ je atribút IsSigned rozhodujúci pre spracovanie dokumentov v elektronických správach - či sa budú podpisy spracúvať ako podpísané alebo nepodpísané.

3. Zmena overovania zdokonalených elektronických podpisov založených na kvalifikovanom certifikáte vo formáte PAdES

Od 9. februára 2022 centrálna elektronická podateľňa overuje zdokonalené elektronické podpisy a pečate založené na kvalifikovanom certifikáte vo formáte PAdES v súlade s dôveryhodnými zoznamami. Do tohto dátumu overovala takéto podpisy a pečate vždy ako neplatné.

V prípade XAdES a CAdES sú takéto podpisy overované v súlade s dôveryhodnými zoznamami dlhodobo. Aktuálne sa s týmto spôsobom overovania zosúladilo aj overovanie formátu PAdES.

Vo výsledku overenia podpisov je možné odlíšiť, či ide o kvalifikovaný alebo zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte v položke Legislatívny typ podpisu v súlade s integračným manuálom CEP.

Informácie sú zverejňované aj v release pláne nasadzovaných zmien na UPVS

Nová vizualizácia formulára CÚD

Posledná aktualizácia: 20. 06. 2022

Vážení integrační partneri,
touto cestou by sme vás chceli požiadať, aby ste si v súvislosti so službou Centrálneho úradného doručovania (CÚD), stiahli novú vizualizáciu formulára z Modulu elektronických formulárov (MEF), ktorá Vám zabezpečí korektné zobrazovanie chybových správ a hlásení.
Nová verzia je dostupná na stiahnutie a nájdete ju priamo na stránke: Centrálneho úložiska elektronických formulárov verejnej správy SR.  Zmenila sa tlačová prezentačná schéma - konkrétne sa doplnilo zobrazovanie hodnoty „Missing“ (pre zásielky stratené počas doručovania Slovenskou poštou). S ohľadom na dopady na integrované subjekty sme pristúpili iba k úprave jedného súboru v rámci existujúceho formulára. Keďže systémy pracujúce s elektronickými formulármi získavajú formuláre z modulu elektronických formulárov obvykle len pri ich zverejnení, je obvykle potrebné, aby si naimportovali do svojho systému túto vizualizáciu manuálne. Odporúčame osloviť administrátora resp. dodávateľa systému, aby túto úpravu vykonal.

Informácie o tejto zmene sú uvedené aj v Release pláne zverejňovaných zmien na ÚPVS.

Formuláre a žiadosti

Aplikácia eDisigner

Aplikácia eDesigner (dizajnér elektronických formulárov) umožňuje vytvorenie elektronického formulára obsahujúceho všetky bežne používané ovládacie prvky a komponenty. Aplikáciu je potrebné si stiahnuť a následne nainštalovať. Prílohou inštalačného balíčka aplikácie je príručka používateľa a manuál na inštaláciu a konfiguráciu.

V prípade, ak pri generovaní balíka elektronického formulára identifikujete problém s nesprávnym generovaním offline html súboru form.NNN.html, ktorý namiesto správneho embedovaného html obsahu vygeneruje a zobrazuje upozornenia pre obmedzenie funkčnosti pre TLS nižšie ako 1.2 (čiže napr. TLS 1.1), je potrebné pod administrátorským oprávnením spustiť priložený regedit súbor na úpravu registrov [.zip, 0.3 kB] a povoliť vykonanie zmien v registroch príslušného klienta. Následné vykonané zmeny v registroch zabezpečia, že .NET aplikácie bežiace na danom systéme budú defaultne používať TLS vo verzii 1.2.

Hromadné mazanie ľubovoľného počtu správ z elektronickej schránky

Posledná aktualizácia: 23. 11. 2018

Možnosť hromadného mazania ľubovoľného počtu správ, ktoré sú staršieho dátumu (napr. staršie ako 1 rok), je možné uplatniť v prípade, že už z kapacitných dôvodov nie je potrebné mať tieto správy uložené v elektronickej schránke. Proces je primárne určený na mazanie veľkého počtu súvisiacich informatívnych správ (napr. Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS).

V prípade veľkého množstva starých správ v elektronickej schránke je možné tieto správy hromadne vymazať - je potrebné si zadefinovať polia Class (Trieda), Predmet správy, Priečinok a dátumovo ohraničiť vybrané správy na vymazanie.

Pri zadávaní identifikačných údajov do polí Class (Trieda) alebo Predmet správy je možné si vybrať, ktorý z údajov bude žiadateľ vypĺňať, pre kladné vybavenie žiadosti je nutné, aby bolo vyplnené aspoň jedno z týchto dvoch identifikačných polí, na základe ktorého Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby identifikuje správy, ktoré sú žiadateľom označené na vymazanie. Potrebné informácie k vypĺňaniu polí nájdete v pätke formulára.

UPOZORNENIE:  Proces je trvalý a nezvratný, je preto potrebné si zvážiť vymazanie správ s dôležitým obsahom.

Po zadefinovaní správ určených na vymazanie je potrebné žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym cetifikátom a žiadosť zaslať prostredníctvom e-služby Všeobecná agenda“ do e-schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci 

Posledná aktualizácia: 18. 11. 2020

Zákon o e-Governmente zaviedol v § 31a  povinnosť využívania centrálnych komponentov ústredného portálu verejnej správy aj pre listinné doručovanie úradných dokumentov a súčasne určil podmienky pre vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a nové spôsoby jeho doručovania. Povinnosť využívania Centrálneho úradného doručovania (CÚD) prostredníctvom modulu elektronického doručovania sa zavádza pre orgán verejnej moci (OVM), ktorý je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet. Do CÚD sa po novom môžu dobrovoľne zapojiť aj nerozpočtové organizácie.

Prevádzkovanie elektronickej schránky vlastnými prostriedkami - externá elektronická schránka  

Posledná aktualizácia: 25. 5. 2018

Sekcia obsahuje elektronický formulár slúžiaci orgánom verejnej moci na podanie žiadosti o udelenie súhlasu a nastavenie prevádzkovania elektronickej schránky vlastnými prostriedkami v zmysle § 16 ods. 7 zákona o e-Governmente. 

Podmienky na prevádzkovanie elektronickej schránky vlastnými prostriedkami:

 • definovanie  požiadavky na prevádzkovanie elektronickej schránky vlastnými prostriedkami v Dohode o integračnom zámere (DIZ) v sekcií „Odhad rozsahu integrácie“,
 • zrealizované Užívateľské akceptačné testy (UAT) (príloha Akceptačný protokol), ktorými žiadateľ preukáže pripravenosť prevádzkovania elektronickej schránky vlastnými prostriedkami,
 • zabezpečenie povinností v súlade s § 3 písm. l, § 11 až 16 a § 16 ods. 7  zákona o e-Governmente,
 • zrealizované infraštruktúrne prepojenie na univerzálne integračné rozhranie ÚPVS s obojsmernou komunikáciou.
 

Oznámenie čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy

Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017

Sekcia obsahuje elektronický formulár slúžiaci obciam a vyšším územným celkom (VÚC) na splnenie povinnosti v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo VÚC v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom tejto povinnosti, resp. oznámenia čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy je, aby eGovernment na centrálnej úrovni disponoval vždy aktuálnymi číslami bankových účtov obcí a VÚC, na ktoré sa môžu automaticky zúčtovávať záväzky zo systému eKolok v prospech obcí a VÚC v zákonom určenom termíne. Výhodou pre obce a VÚC je, že pri tejto elektronickej službe sa im peniaze za predošlý mesiac poukážu automaticky. K zúčtovaniu dostanú aj výpis, z ktorého
bude zrejmé, za aké služby a od akých poplatníkov peniaze pochádzajú.

Inštrukcie na vypĺňanie formuláru:

 • Elektronický formulár „Oznámenie čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy“ obsahuje celkom sedem elektronických služieb.
  (Získanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí, Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí, Získanie potvrdenia o trvalom pobyte, Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte, Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom, Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe)
 • Je povinnosťou nahlásiť minimálne jedno číslo bankového účtu v tvare IBAN (všetky poplatky za služby budú zúčtovávané na tento účet).
 • Číslo bankového účtu v tvare IBAN musí obsahovať 24 znakov.
 • Pri výbere služby je potrebné kliknúť na tlačidlo „Hľadať“, aby sa ponuka služieb zobrazila a zakliknúť požadovanú službu, ktorej potvrdenie vykonáte cez tlačidlo „OK“. Manuálne vpisovanie služieb nie je možné.
 • V prípade, že majú byť služby zúčtovávané jednotlivo, je potrebné ku každej službe nastaviť zvlášť číslo bankového účtu a špecifický symbol.
 • V prípade nešpecifikovaných služieb sa takéto služby zúčtovávajú na hlavný účet.
 • V prípade viacerých zriadených elektronických schránok (napr. Obec XY, Obec XY - matričný úrad) je možné oznamovať čísla bankových účtov len zo schránky obce (Obec XY). V prípade preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík sú správne poplatky príjmom obce.

Návod na oznámenie a zmenu čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy [.pdf, 854.1 kB]  

Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok

Posledná aktualizácia: 28. 3. 202022

Sekcia obsahuje elektronickú službu, ktorá slúži k vydaniu a inicializácii kvalifikovaného certifikátu, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovanú elektronickú pečať určenú na automatizované autorizovanie vlastných elektronických dokumentov (rozhodnutí). Nie je určená pre orgány verejnej moci, ktoré používajú na zasielanie rozhodnutí formuláre rozhodnutí všeobecnej agendy sprístupnené v elektronickej schránke každého orgánu verejnej moci, nakoľko tieto nie je možné podpisovať automatizovaným spôsobom.

Viac informácií nájdete v:

 

Registrácia / zmena bankového účtu 

Posledná aktualizácia: 17. 06. 2016

UPOZORNENIE: Upozorňujeme orgány verejnej moci, že v zmysle § 48 ods. 7 zákona o e-Governmente majú povinnosť oznámiť Ministerstvu financií SR ako správcovi administratívnej časti platobného modulu identifikáciu účtu, na ktorom prijímajú úhrady podľa tejto časti, vrátane zmien a zrušení tohto účtu.

Žiadosťou o registráciu/zmenu bankového účtu orgánu verejnej moci priradíte bankový účet na príjem platieb k orgánu verejnej moci, v zastúpení ktorého ste na portáli prihlásení. Oprávnenými používateľmi na odoslanie formulára sú zástupcovia OVM, ktorí majú udelené oprávnenie na zákonné alebo plné zastupovanie (štatutár, osoba s úplným prístupom k elektronickej schránke OVM).

Pozn.: OVM môže mať k svojej elektronickej schránke registrovaný iba 1 bankový účet. Ak disponuje viacerými bankovými účtami slúžiacimi na príjem poplatkov za služby, je potrebné, aby si zriadil elektronické schránky pre organizačné zložky.

 

Správa informačného obsahu

Posledná aktualizácia: 9. 6. 2016

Prístup orgánov verejnej moci (OVM) k Správe informačného obsahu slúži ako nástroj pre oprávnených používateľov OVM na zverejňovanie informačného obsahu o svojej činnosti podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Informačný obsah sa na portáli pre verejnosť zverejňuje v časti Agendy, kontaktné údaje si OVM aktualizuje v sekcii Inštitúcie.
Oprávnenými používateľmi sú používatelia, ktorí disponujú zákonným zastupovaním na prístup a disponovanie so schránkou OVM (t.j. štatutárny zástupca alebo vedúci OVM) a majú pridelený rozsah oprávnenia (rolu) "Správa informačného obsahu".

Viac informácií ako postupovať pri zverejňovaní informácií na ÚPVS nájdete v:

 

Formuláre súvisiace s petíciami

Posledná aktualizácia: 2. 9. 2015

Sekcia obsahuje formulár na nahlásenie výsledku vybavenia petície. Formulár je orgán verejnej moci (OVM) povinný zaslať do 10 pracovných dní od vybavenia petície. Povinné zverejňovanie výsledkov vybavenia petície je účinné od 1. septembra 2015. Formulár môžu odosielať oprávnení používatelia s úplným alebo čiastočný prístupom k elektronickej schránke OVM, pričom nemusia mať pridelenú špeciálnu rolu (rozsah oprávnenia).

Prejsť na formuláre

Zriadenie a správa elektronických schránok OVM

Posledná aktualizácia: 03. 01. 2019

Sekcia obsahuje formuláre na zriadenie a zrušenie elektronických schránok orgánov verejnej moci, formulár na zmenu údajov orgánu verejnej moci a formulár na zmenu vedúceho orgánu verejnej moci.
Formuláre, na ktorých podanie je oprávnená iba fyzická osoba sú dostupné aj v sekcii "Nájsť službu" pod Ústredným portálom verejnej správy na titulnej stránke portálu.

Formuláre na prácu s modulom CUET

Posledná aktualizácia: 18. 12. 2014

Sekcia obsahuje formuláre na zverejňovanie elektronických úradných dokumentov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a na činnosti súvisiace so zverejnením, sprístupnením dokumentov alebo s poskytovaním informácií o dokumentoch. Dokumenty zverejnené na CUET sú sprístupnené pre všetkých používateľov ÚPVS na adrese https://cuet.slovensko.sk alebo prostredníctvom tlačidla „Úradná tabuľa“ umiestneného na titulnej stránke portálu.

Zriadenie a správa elektronických schránok organizačných zložiek a organizácií OVM

Posledná aktualizácia: 12. 12. 2014

Sekcia obsahuje formuláre na zriadenie a zrušenie elektronických schránok pre organizačné zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity a formulár na zmenu údajov o organizačných zložkách a organizáciách. OVM môže požiadať o zriadenie elektronickej schránky pre svoju organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity, ktorú má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak je odôvodnené, aby takáto zložka alebo organizácia mala na účely elektronického doručovania zriadenú elektronickú schránku.

Registrácia a správa prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM

Posledná aktualizácia: 19. 11. 2014

Sekcia obsahuje formuláre umožňujúce generovanie grid kariet, registráciu a správu prístupov pre zamestnancov orgánov verejnej moci (OVM), ktorí pristupujú do informačných systémov verejnej správy (IS VS). IS VS je agendový systém alebo špecializovaný portál v správe OVM, ktorý je integrovaný na autentifikačný modul ÚPVS, a ktorý umožňuje zamestnancom prihlásiť sa prostredníctvom grid karty. Formuláre sú dostupné pre oprávnených používateľov so zákonným alebo s plným zastupovaním OVM.

Formuláre na udelenie oprávnenia na zastupovanie OVM

Posledná aktualizácia: 7. 11. 2019

Sekcia obsahuje formuláre na udelenie, zmenu a zrušenie oprávnenia na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM) pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Udelením zastupovania je možné definovať prístup k elektronickej schránke OVM a prideliť rozsah oprávnenia v podobe roly, ktorá umožňuje oprávnenému používateľovi pracovať s vybranou funkcionalitou portálu ÚPVS. Typ a rozsah
oprávnenia na zastupovanie OVM udeľuje vedúci OVM (štatutár) alebo oprávnená osoba, ktorá je poverená vedúcim OVM, a to v rozsahu, ktorý má určený.

Prejsť na formuláre

Elektronická notifikácia

Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019

Služba umožňuje orgánom verejnej moci odosielať právne nezáväzné informácie (notifikácie) definovaným adresátom prostredníctvom e-mailu alebo SMS o priebehu a stave konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach, ak to nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ak im to umožňuje technické alebo programové vybavenie a v krízových situáciách odosielať výzvy a iné dôležité oznámenia určené verejnosti. Služba taktiež umožňuje pripojiť aj prílohu a určiť preferovaný dátum odoslania. Odosielať elektronické notifikácie môžu iba oprávnení používatelia - prihlásení na portál slovensko.sk v zastúpení orgánu verejnej moci s prideleným vybraným rozsahom oprávnenia (tzv. rola) Odosielanie notifikácií (R_ENOTIFY_ALLOWED), Odosielanie krízovej notifikácie (R_ENOTIFY_EMERGENCY_ALLOWED).

Prejsť na formulár

Posledná aktualizácia: 6. 11. 2020