Ústredný portál verejnej správy

Vyhláška o uznaných spôsoboch autorizácie a nasadené zmeny

Vážení integrační partneri,

v nadväznosti na vydanie Vyhlášky č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie si vás dovoľujeme informovať:

1. Dňa 29. decembra 2022 bolo zverejnené výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie.

Platnosť vyhlášky po novom nie je priamo časovo obmedzená na obdobie do 30.6.2023, do tohto dátumu však MIRRI avizuje plán realizovať novelizáciu vyhlášky.

2. Informácie pre verejnosť a OVM k uznaným spôsobom autorizácie sú zverejňované v článku na stránke slovensko.sk

3. MIRRI SR zverejnilo upozornenie, že prebieha tretie kolo Výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“. Tento príspevok by mal pomôcť k zlepšeniu elektronických služieb a integrácii IT systémov. Výzva končí 31. januára 2023.

4. Boli zrealizované softvérové úpravy avizované v oznamoch počas predošlých mesiacov

eID klient

Dňa 27. decembra 2022 bola sprístupnená nová verzia aplikácie eID klient 4.4 s podporou vydávania certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie a s neumožnením podpisovania s kvalifikovanými certifikátmi na eID vydanými do 20. júna 2021.

Certifikáty pre uznaný spôsob autorizácie budú vydávané s platnosťou od 1. januára 2023 do 30. júna 2023.

Centrálna elektronická podateľňa

Dňa 21. decembra 2022 bola v produkčnom prostredí nasadená úprava centrálnej elektronickej podateľne, ktorá umožní od 1 .januára 2023 0:00 (SEČ) overovať zdokonalené podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte ako Uznaný spôsob autorizácie.

Podrobnosti o funkčnosti a jej dokumentácii sme oznámili v predošlých mesiacoch.

Formulár PrijatieVysledkuOverenia4 pre overenie podpisov pre OVM

Dňa 28. decembra 2022 bola v produkčnom prostredí nahradená vizualizácia formulára PrijatieVysledkuOverenia4 bez zmeny verzie (vo verzii 1.0) tak, aby sa v poli „Podpísal“ zobrazovali údaje z certifikátu. Pôvodne sa uplatňoval filter vyhľadávajúci iba meno alebo názov, ktorý však nefungoval korektne pri inom poradí údajov v certifikáte. Zároveň bol aktualizovaný návod pre používateľov.

D.Signer/XAdES 

Dňa 28. decembra 2022 bola sprístupnená nová verzia podpisovacej aplikácie D.Signer/XAdES resp. D.Suite/eIDAS s kontrolou zrušenia certifikátov a podporou pre uznaný spôsob autorizácie spolu s oznamom pre verejnosť.

Zasielanie výsledku overenia podpisov odosielateľovi podania

Dňa 28. decembra 2022 bolo vo večerných hodinách v produkčnom prostredí spustené zasielanie novej technickej správy „Upozornenie na neplatnosť zaslaných podpisov“ (s Sk-Talk Class SIGN_VERIFY_RESULT_INFORMATION).

Zároveň bol zverejnený návod pre používateľov a oznam na titulnej stránke slovensko.sk.

eDesk

Dňa 21. decembra 2022 bola v produkčnom prostredí nasadená úprava modulu elektronických schránok, ktorá používateľovi pri manuálnom použití funkcie „overenie podpisov“ vyhodnotí „Uznaný spôsob autorizácie“ od 1. januára 2023.

Doložka o autorizácii - CÚD a eDesk

Dňa 28. decembra 2022 bola v produkčnom prostredí nasadená úprava napĺňania údajov do doložky o autorizácii, umožňujúca vyhodnotiť aj Uznaný spôsob autorizácie, pričom boli zároveň vykonané aj ďalšie úpravy oznámené v samostatnom ozname.