Ústredný portál verejnej správy

Najčastejšie otázky a odpovede

 1. Čo všetko budem potrebovať, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky?
 2. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môžem využívať s občianskym preukazom s čipom?
 3. Čo sú elektronické schránky a na čo ich môžem využívať?
 4. Ako si nastavím notifikácie na prijaté správy v elektronickej schránke?
 5. Ako si môžem vyhľadať elektronické služby?
 6. Aké operačné systémy sú podporované na prihlásenie sa do elektronickej schránky a využívanie služieb portálu www.slovensko.sk?
 7. Ako si aktivujem elektronickú schránku na doručovanie?
 8. Ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis a čo na to potrebujem?
 9. Ako odstránim problém pri elektronickom podpisovaní?
 10. Služby živnostenského registra - ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis pri podaniach na Jednotné kontaktné miesto (JKM)?
 11. Služby obchodného registra - ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis pri podaniach na Obchodný register SR?
 12. Akú aplikáciu mám použiť na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli, ak nevyužívam kvalifikovaný certifikát na eID karte?
 13. Existujú videonávody ako sa orientovať v elektronickej schránke ?
 14. Aké prípony majú názvy elektronicky podpísaných súborov? (.xzep, .zep, .asics, .pdf, ...)
 15. Aké formáty elektronických podpisov musia orgány verejnej moci prijímať a vytvárať?
 16. Ako zistím, či je súbor elektronicky podpísaný?
 17. Ako môžem otvoriť elektronicky podpísané dokumenty?
 18. Ktorý údaj je pre použitie dokumentu na právne úkony smerodajný? Platnosť podpisového certifikátu elektronického podpisu/elektronickej pečate alebo časovej pečiatky? Zabezpečí elektronická schránka platnosť podpisov počas celej doby uloženia správy v schránke?
 19. Aká je platnosť podpisov vyhotovených certifikátmi, ktorých platnosť bola zrušená?
 20. Je potrebné certifikáty so zrušenou platnosťou manuálne odstrániť? Ak áno, aký je postup?
 21. Kedy sa elektronická úradná správa považuje za doručenú?
 22. Aký dátum a čas obsahuje elektronická doručenka?
 23. Čo mám robiť, ak nemôžem z objektívnych dôvodov elektronický úradný dokument prevziať a oboznámiť sa s jeho obsahom?
 24. Ako postupovať po zobrazení chybovej hlášky pri elektronickom udeľovaní oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby? 
 25. Čo znamená informácia o nevalidnom PDF formáte vo výsledku overenia podpisov?
 26. Ako je možné získať kvalifikovanú časovú pečiatku?
 27. Čo je to Web SSO (Single Sign-On)?
 28. Môže sa občan inej krajiny EÚ prihlásiť na slovenské portály? Môže Slovák využívať elektronické služby v iných krajinách EÚ?
 29. Prečo a ako si môžem pred podpisom skontrolovať verzie PDF?

1. Čo všetko budem potrebovať, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky?

 • V prvom rade potrebujete vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom. Pri jeho preberaní si môžete zvoliť 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý vám bude automatický aktivovaný.
 • Ak chcete občiansky preukaz používať aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, požiadajte o nahratie kvalifikovaných certifikátov na jeho elektronický čip. Bezpečnostný osobný kód a certifikáty na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu si môžete vybaviť bez poplatku na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Kvalifikovaný elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní. 
 • Ďalej budete potrebovať čítačku elektronických kariet a v počítači nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný v sekcii Na stiahnutie.

2. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môžem využívať s občianskym preukazom s čipom?

Zoznam čítačiek, ktoré boli úspešne testované, nájdete uvedené v používateľských príručkách k aplikácii eID klient roztriedených podľa jednotlivých operačných systémov.

3. Čo sú elektronické schránky a na čo ich môžem využívať?

Elektronická schránka v procese komunikácie občana a podnikateľa s úradmi slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií a iných správ od orgánov verejnej moci. Doručenie úradného rozhodnutia do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou. Na to, aby vám mohol orgán verejnej moci doručiť do elektronickej schránky úradné rozhodnutie, musí byť vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie.

4. Ako si nastavím notifikácie na prijaté správy v elektronickej schránke?

Nastavenie notifikácie na prijaté správy do elektronickej schránky je možné nastaviť tak, že po prihlásení sa do elektronickej schránky kliknete na Nastavenia (symbol ozubeného kolieska), a následne na Nastavenia oznámení. V tabuľke si potom vyberiete priečinok, pre ktorý chcete nastaviť notifikácie (oznámenia) a zadáte údaje, kam sa notifikácie budú zasielať (ak máte vyplnené údaje v Profile, automaticky sa prednastavia). Konkrétny postup nájdete vo videonávode.

Notifikácie je možné nastaviť:

 • pri doručení novej správy do priečinku,
 • pri presune správy do priečinku (v rozšírených nastaveniach),
 • alebo obidve možnosti (v rozšírených nastaveniach).

Pri každej z možností môže byť notifikácia zaslaná prostredníctvom notifikačného modulu (uprednostnený kanál SMS/alebo e-mail, ktorý máte zvolený v sekcii „Profil“) alebo na inú emailovú adresu, ktorú si definujete. Pri druhej možnosti, je potrebné e-mailovú adresu vpísať do zoznamu adries.

5. Ako si môžem vyhľadať elektronické služby?

Všetky úrady, na ktoré je možné odoslať elektronickú žiadosť sú dostupné v sekcii Nájsť službu. Vyhľadávanie je fulltextové, do pola názov elektronickej služby stačí napísať kľúčové slovo a následne sa zobrazí zoznam registrovaných služieb. V prípade ak chcete adresovať žiadosť na konkrétny úrad vyhľadáte si ho v poli „Názov inštitúcie alebo úradu“. Elektronickú službu si môžete vyhľadať aj prostredníctvom navigácie podľa životných situácií umiestnenej na titulnej stránke. 

6. Aké operačné systémy sú podporované na prihlásenie sa do elektronickej schránky a využívanie služieb portálu www.slovensko.sk?

Prihlásenie do elektronickej schránky:

 • Windows XP, 7, 8, 10
 • MAC OSX 10.x.x
 • Linux (Mint, Ubuntu, Debian)

Podanie na Obchodný register SR:

 • Windows XP, 7, 8, 10
 • MAC OSX 10.x.x
 • Linux (Mint, Ubuntu, Debian)

Služba Všeobecná agenda, ostatné služby:

 • Windows XP, 7, 8, 10
 • MAC OSX 10.x.x
 • Linux (Mint, Ubuntu, Debian)

Aplikácia eID klient:

 • Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 • Mac OS X 10.8/10.9/10.10.2/10.10.3/10.11
 • Linux (Mint 13/17 32-bit/64-bit, Ubuntu 12.04/14.04 32-bit/64-bit, Debian 7.0 32-bit/64-bit)   

Pre tieto verzie operačných systémov Ministerstvo vnútra SR garantuje úplnú funkčnosť aplikácie eID klient.

7. Ako si aktivujem elektronickú schránku na doručovanie?

Elektronickú schránku si aktivujete na doručovanie cez tlačidlo „Aktivovať schránku“. Tlačidlo sa nachádza v schránke vpravo hore vedľa mena majiteľa schránky. Po kliknutí na tlačidlo sa vám zobrazí samotná žiadosť o aktiváciu, ktorú je potrebné odoslať. Po jej úspešnom odoslaní budete mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a to ku dňu, ktorý ste uviedli v žiadosti, ale najskôr na tretí pracovný deň po jej doručení.

Upozornenie: Ak v žiadosti uvediete deň aktivácie, ktorý je rovnaký s dňom odoslania žiadosti, bude vám schránka aktivovaná následne až o 3 pracovné dni.

8. Ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis a čo na to potrebujem?

Kvalifikovaný elektronický podpis vytvoríte aplikáciou na podpisovanie. Na ústrednom portáli sú na podpisovanie voľne dostupné aplikácie v sekciii Na stiahnutie. Pre systém MS Windows je k dispozícii aplikácia D.Signer/XAdES, ako súčasť balíka D.Suite/eIDAS. (V prípade systémov Mac OS X a GNU/Linux sa Java verzia aplikácie D.Signer/XAdES automaticky stiahne a spustí prostredníctvom aplikácie D.Launcher, ktorú je potrebné v týchto systémoch nainštalovať.)

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu potrebujete vlastniť kvalifikované certifikáty, ktoré je momentálne jednoduché získať pri vydaní občianskeho preukazu s čipom alebo následne o neho požiadať po vydaní občianskeho preukazu s čipom na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

9. Ako odstránim problém pri elektronickom podpisovaní?

V drvivej väčšine prípadov dokážete problém s elektronickým podpísaním podaní alebo dokumentov odstrániť rýchlo a jednoducho reštartovaním alebo aktualizáciou softvéru či počítača. Z uvedeného dôvodu vás prosíme, aby ste vyskúšali nižšie uvedené kroky v chronologickom poradí:

 1. vypnite a zapnite Aplikáciu pre eID, ak problém pretrváva,
 2. pripojte čítačku čipových kariet do iného USB vstupu, ak problém pretrváva,
 3. vyskúšajte použiť iný internetový prehliadač, ak problém pretrváva,
 4. reštartujte si počítač, ak problém pretrváva,
 5. nainštalujte si najnovšiu verziu Aplikácie D.Suite/D.Launcher pre kvalifikovaný elektronický podpis a reštartujte si počítač, ak problém pretrváva,
 6. nainštalujte si najnovšiu verziu Aplikácie pre eID na prihlásenie a reštartujte si počítač, ak problém pretrváva,
 7. aktualizujte si .NET Framework (ak používate operačný systém Windows) a reštartujte si počítač.

10. Služby živnostenského registra - ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis pri podaniach na Jednotné kontaktné miesto (JKM)?

Ak chcete podpísať podanie pri elektronických službách živnosteského registra na Jednotné kontaktné miesto kvalifikovaným elektronickým podpisom, je potrebné sa prihlásiť na portál cez internetový prehliadač Internet Explorer v operačnom systéme MS Windows. Samotné podanie podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)  cez aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorá je k dispozícii v sekcii Na stiahnutie. Prílohy, ktoré sú súčasťou podania, môžete podpísať aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer alebo cez online aplikáciu http://zep.disig.sk. 
Služby Jednotného kontaktného miesta sú v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

11. Služby obchodného registra - ako vytvorím kvalifikovaný elektronický podpis pri podaniach na Obchodný register SR?

Pri podpisovaní podania na obchodný register elektronický formulár vypísaný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR uložte do počítača vo formáte XML a podpíšte ho kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES – výstupom je XML súbor s príponou .zepx .

Prílohy k podaniu (napr. spoločenskú zmluvu, zakladateľskú zmluvu a pod.) naskenujte vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebo XAdES.  Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce).  Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CMS – CAdES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP prípona súboru .zepx.

Kvalifikované elektronické podpisy môžete vytvárať bezplatnými (napr. ZEP.disig.sk) alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.skD.Bulk Signer – Standard. V prípade, že disponujete podpísanými súbormi s príponou .xzep a potrebujete ich priložiť k podaniu na obchodný register, premenujte príponu súboru na .zepx. (Pozn.: Formát podpisu XAdES_ZEP nemá predpísanú príponu a v praxi sa rovnocenne používajú .xzep aj .zepx, avšak pre podania do obchodného registra Ministerstvo spravodlivosti vyžaduje príponu .zepx). 

Prílohy môžete do formátu .xzep podpisovať aj na portáli Ministerstva spravodlivosti alebo priložením prílohy a jej následným stiahnutím po podpísaní vo všeobecnej agende

Služby Obchodného registra SR vypublikované na www.slovensko.sk v časti „Podnikateľ“, „Začiatok podnikania“, „Registrácia právnickej osoby“  sú v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

12. Akú aplikáciu mám použiť na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli, ak nevyužívam kvalifikovaný certifikát na eID karte?

Aj v tomto prípade použite aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorá je súčasťou balíka D.Suite/eIDAS alebo aplikáciu D.Launcher, ktoré sú dostupné v sekciii Na stiahnutie. Pri inštalácii odporúčame postupovať podľa príslušnej inštalačnej príručky dostupnej v rovnakej sekcii.

13. Existujú videonávody ako sa orientovať v elektronickej schránke ?

Áno. Na portáli sú zverejnené inštruktážne videá, ktoré jednoduchým spôsobom zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci na portáli, s elektronickou schránkou či pri inštalácii základných aplikácií a programov. Jednotlivé na seba nadväzujúce videá nájdete v novovytvorenej sekcii s názvom Videonávody

14. Aké prípony majú názvy elektronicky podpísaných súborov (.asice, .xzep, .pdf, ...) ?

Súbory obsahujúce elektronické podpisy alebo pečate môžu v názve súboru používať rôzne prípony, avšak samotná prípona súboru nijako negarantuje, že súbor je skutočne podpísaný. 

Pre zistenie, či je súbor autorizovaný platným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, je potrebné využiť službu overenia podpisov. Pre informatívne overenie je k dispozícii služba na slovensko.sk

V prípade súborov obsahujúcich elektronické podpisy môže ísť o: 

 • ​podpisové kontajnery, ktoré obvykle obsahujú samostatné elektronické dokumenty a samostatné podpisy alebo pečate. 
 • podpisy obsahujúce nimi podpisované dokumenty ako svoju súčasť.
 • podpisované elektronické dokumenty, ktoré obsahujú podpisy ako svoju súčasť.

Podpisové kontajnery vytvorené v súlade s platnou legislatívou účinnou od 1. júla 2016 - Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2015/1506:

 • podpisové kontajnery ASiC-E používajú prípony: .asice, .sce, .zip
 • podpisové kontajnery ASiC-S používajú prípony: asics, .scs, .zip 

Podpisové kontajnery vytvorené na základe slovenských pravidiel účinných do 30. júna 2016 alebo po tomto dátume v prípade vzájomnej dohody všetkých strán príslušnej komunikácie:

 • podpisové kontajnery ZEPf obvykle používajú príponu: .zep
 • podpisové kontajnery a podpisy XAdES_ZEP používajú obvykle prípony: .xzep, .zepx (nesprávne sa niekedy používa prípona .xml alebo .zep)

Elektronické dokumenty, ktoré obsahujú podpisy ako svoju súčasť: 

 • PDF súbory obsahujúce podpis PAdES používajú príponu: .pdf 
 • XML súbory obsahujúce podpis XAdES enveloped používajú príponu: .xml (alebo inú) (Tieto podpisy nie sú v súčasnosti v Centrálnej elektronickej podateľni podporované.)  

Elektronické podpisy, ktoré obsahujú nimi podpisované elektronické dokumenty ako svoju súčasť: 
(Tieto podpisy nie sú v súčasnosti v Centrálnej elektronickej podateľni podporované.)

 • podpisy CAdES (enveloping) používajú príponu: .p7m
 • podpisy XAdES enveloping používajú príponu: .xml

Elektronické podpisy oddelené od podpísaných elektronických dokumentov
(Tieto podpisy nie sú v súčasnosti v Centrálnej elektronickej podateľni samostatne podporované ako samostatné, musia sa nachádzať v podpisovom kontajneri.)

 • podpisy CAdES "detached" používajú príponu: .p7s
 • podpisy XAdES "detached" používajú príponu: .xml

Časové pečiatky oddelené od elektronických dokumentov na ktoré sa vzťahujú

 • používajú príponu: .tst

Elektronické dokumenty, ktoré sú podpísané alebo zapečatené v podpisových kontajneroch alebo v elektronických podpisoch, môžu mať rôzne formáty, napríklad .pdf, .txt, .png. Orgány verejnej moci sú povinné prijímať a vytvárať formáty elektronických dokumentov predpísané vo Výnose č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy SR. 

Overovanie elektronických podpisov a pečatí XAdES enveloping (.xml), XAdES enveloped (.xml), CAdES enveloping (.p7m) a samostatných časových pečiatok dokumentov (.tst) nie sú na ÚPVS v súčasnosti plne podporované. 

Pre tieto formáty je preto potrebné použiť inú službu overenia podpisov. Podpisy "detached" oddelené od podpísaných dokumentov (.p7s, .xml) je možné na ÚPVS v súčasnosti spracúvať a  overovať len v podpisovom kontajneri. 

Podrobnosti o podporovaných formátoch podpisov na ÚPVS môžete nájsť v dokumentácii funkčnosti centrálnej elektronickej podateľne.

15. Aké formáty elektronických podpisov musia orgány verejnej moci prijímať a vytvárať? 

Povinné formáty kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí ako aj povinné formáty podpisových kontajnerov sú uvedené v osobitnom dokumente NBÚ a vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 a z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2015/1506. Ide o formáty XAdES, CAdES, PAdES a ASiC, ktorých obvyklé prípony sú uvedené v predošlej otázke. 

Pred nadobudnutím účinnosti tejto legislatívy boli v Slovenskej republike definované aj formáty XAdES_ZEP (.xzep, .zepx) a ZEPf (.zep), ktoré boli informatívne uvedené aj v štandardoch NBÚ účinných do 30.6.2016.
Po tomto dátume nie sú orgány verejnej moci povinné v zmysle § 47 písm. c) Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS a tiež v zmysle stanoviska NBÚ prijímať formát XAdES_ZEP (.xzep, .zepx), nakoľko požiadavky tohto formátu sú nad rámec požiadaviek prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2015/1506. Formát XAdES_ZEP je podľa NBÚ možné zaradiť medzi alternatívne formáty validované podľa konkrétnych referenčných metód pre zdokonalený elektronický podpis podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506.
Z formátu ZEPf (.zep) sú orgány verejnej moci podľa stanoviska NBÚ povinné prijímať podpis CAdES (prípadne XAdES), nakoľko tento je v súlade s prílohou Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2015/1506 a je ho možné validovať ako samostatný podpis súboru .eml (obsahujúci base64 kódované súbory) alebo vložiť do ASiC a validovať ako ASiC v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014

Formát XAdES_ZEP (.xzep, .zepx) a kontajnery ZEPf (.zep) sa v zmysle platnej legislatívy už nemajú vytvárať. Za vytvorenie podpisu alebo pečate vo formáte, ktoré nie sú v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2015/1506, sa v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 272/2016 Z.z. môže orgánu verejnej moci udeľovať sankcia. 

Zároveň sa v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. môže dotknutému orgánu verejnej moci udeliť sankcia za porušovanie štandardov pre vytváranie podpisových kontajnerov predpísaných vo Vyhláške č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS.

16. Ako zistím, či je súbor elektronicky podpísaný? 

Súbor podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou nemusí obsahovať písomnú podobu vlastnoručného podpisu alebo pečiatky. 

Pre overenie, či je súbor elektronicky podpísaný, je potrebné použiť aplikáciu alebo službu určenú na spracovanie a overovanie elektronických podpisov. 

Funkcia informatívneho overovania podpisov je dostupná pre dokumenty v elektronických správach v rámci funkcií elektronických schránok. Pre informatívne overenie podpisov je možné využiť aj verejnú službu overovania podpisov.

Stránka slovensko.sk podporuje informatívne overovanie podpisov elektronických dokumentov len v niektorých formátoch. Pre overenie podpisov pre iné formáty súborov odporúčame využiť iné dostupné certifikované nástroje. 

Akým spôsobom je možné získať záväzné overenie platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu?

Na Ústrednom portáli verejnej správy sa používa výlučne informatívne overenie podpisov a pečatí. Rovnako aj ďalšie verejne poskytované služby majú obvykle iba status informatívneho overenia. 

Skutočnosť, že výsledok overenia podpisov je informatívny, neznamená, že výsledok overenia je nespoľahlivý alebo nedôveryhodný. Znamená to, že daná služba nemá štatút kvalifikovanej dôveryhodnej služby v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014. V zmysle uvedeného právneho predpisu nie je povinnosť poskytovať kvalifikovanú službu validácie a preto sa v súčasnosti nemusí používať ani na ústrednom portáli. Takúto službu na ústrednom portáli verejnej správy však do budúcna pripravujeme. 
 
Zoznam poskytovateľov služieb, ktoré majú štatút kvalifikovanej služby je možné nájsť v dôveryhodných zoznamoch zverejňovaných Európskou komisiou, pričom sú označené ako "Qualified validation service...". 

17. Ako môžem otvoriť elektronicky podpísané dokumenty? 

Elektronicky podpísané dokumenty sa prenášajú najmä v špecifických formátoch podpisových kontajnerov alebo podpisov, pre ktorých otvorenie je potrebný špecifický softvér. 

Elektronické schránky na ÚPVS priamo umožňujú stiahnuť podpísaný elektronický dokument v jeho podpísanej pôvodnej forme (obvykle v podpisovom kontajneri), ale aj uložiť z podporovaného podpisového kontajnera samotný elektronický dokument. Je na to možné využiť funkcie "Stiahnuť", "Stiahnuť nepodpísaný obsah" alebo funkciu "Zobraziť" po kliknutí na súbor v elektronickej správe. V prípade použitia funkcie uloženia nepodpísaného obsahu však výsledný súbor neobsahuje podpis. 

Aplikácia D.Viewer bola z menu v novej elektronickej schránke vypustená, nahradili ju pokročilé funkcie s detailmi o podpisoch a kontajneroch. D. Viewer je naďalej použiteľný po stiahnutí a otvorení podpísaného súboru v počítači. V aplikácii D.Viewer sa nachádzajú informácie o podpisoch vo väzbe na dokumenty, nie je však možné overenie podpisov a zobrazenie údajov vyplnených podľa elektronického formulára je obmedzené len na malú časť existujúcich formulárov.

Pre zobrazenie súborov bez použitia funkcie elektronickej schránky je možné použiť aj samostatnú aplikáciu D.Viewer pre MS Windows dostupnú na stránke "Na stiahnutie" alebo jej Java verziu pre MS Windows, MacOS X a GNU/Linux, prípadne iné aplikácie od iných výrobcov ako napríklad QES aplikáciu (postup je uvedený na druhej strane úvodnej stránky QES) alebo bezplatnú aplikáciu D.Bulk Signer – Start, Disig Desktop Signer či Ardaco QSign.

Formáty XAdES_ZEP (.xzep, zepx) a ZEPf (.zep), ktoré vznikli v Slovenskej republike pred účinnosťou Nariadenia č. 910/2014 nie sú používané mimo SR a nemusia byť ani akceptované členskými štátmi EÚ. Formát ZEP je možné po otvorení v bezplatnej QES aplikácii uložiť do ASiC-S kontajnera.

Podpisové kontajnery ASiC obsahujúce podpísané súbory PDF, TXT alebo PNG je v prípade technicky znalejších používateľov možné otvoriť aj pomocou aplikácie pre otváranie ZIP súborov, keďže formát ASiC bol vytvorený aj z formátu ZIP. Používateľ môže ASiC súbor priamo otvoriť v aplikácii pre otváranie ZIP súborov alebo súbor pre účely takéhoto otvorenia dočasne premenovať z ".asice" / ".asics" na ".zip" a priamo otvoriť príslušnou aplikáciou.

Do budúcna Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravuje verejne dostupnú aplikáciu podporujúcu zobrazovanie všetkých vyplnených formulárov. Dovtedy je bezplatná podpora pre zobrazovanie údajov vyplnených podľa všetkých elektronických formulárov zverejnených v module elektronických formulárov len v elektronickej schránke.

18. Ktorý údaj je pre použitie dokumentu na právne úkony smerodajný? Platnosť podpisového certifikátu elektronického podpisu/elektronickej pečate alebo časovej pečiatky? Zabezpečí elektronická schránka platnosť podpisov počas celej doby uloženia správy v schránke?

Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente uvádza v § 23 ods. 1 pravidlá pri výkone verejnej moci pre používanie časovej pečiatky a platného podpisu bez časovej pečiatky. Pri výkone verejnej moci je potrebné rozlišovať, či je náležitosťou právneho úkonu:

 • iba vlastnoručný podpis (pre ktorý sa v listinnom svete nevyžaduje úradné osvedčenie, a teda v elektronickom svete v čase platnosti certifikátu podpisu nie je potrebná časová pečiatka) alebo
 • úradne osvedčený vlastnoručný podpis, kde sa časová pečiatka zahrnie do autorizácie (pričom sa zároveň odporúča pripájať časovú pečiatku aj k podpisu, pokiaľ je potrebné preukazovať čas, kedy autorizácia nastala. Viac informácií nájdete v Usmernení k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie).

Pre platnosť kvalifikovaných časových pečiatok je rozhodujúci stav "granted" uvedený v dôveryhodnom zozname pri príslušnej službe časových pečiatok. Podrobnosti o platnosti časových pečiatok je možné nájsť v otázke č. 18.

Z uvedeného vyplýva nasledovné:

 • ak pre daný právny úkon netreba úradné osvedčenie podpisu a certifikát podpisu je platný, nezáleží na tom, či časová
  pečiatka je alebo nie je platná (rovnako ako je jedno, či časová pečiatka je alebo nie je). 
 • ak pre daný právny úkon netreba úradné osvedčenie podpisu a certifikát podpisu je neplatný, avšak
  časová pečiatka podpisu je platná a bola vyhotovená v čase platnosti podpisu, tak je dôležitá platnosť časovej pečiatky. 
 • ak pre daný právny úkon treba úradné osvedčenie podpisu, pričom certifikát podpisu je neplatný ale časová pečiatka
  podpisu platná je, tak je kľúčová práve časová pečiatka, ak bola vytvorená ešte v čase platnosti certifikátu podpisu. 
Podrobnosti o platnosti časových pečiatok a čase dopĺňania časových pečiatok sú uvedené v otázke č. 18.

Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky vydal Schému dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb (vychádzajúca z vykonávajúceho rozhodnutia Komisie EÚ k eIDAS č. 2015/1505), ktorá definuje povinnosť v prípade, ak ide o kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí, aby:

 • bolo dodržiavané pravidlo dopĺňania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky do podpisu alebo pečate alebo
 • bolo dodržiavané pravidlo dopĺňania samostatnej kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v čase platnosti predchádzajúcej
  kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktorá zahŕňa položky podpisu, pečate, elektronických časových pečiatok a dokumentov, ktoré boli podpísané alebo zapečatené.

Tzn., že platnosť podpisu sa dá predlžovať prepečiatkovaním časovými pečiatkami, pričom:

 • prvá časová pečiatka musí byť pripojená k podpisu ešte v čase platnosti podpisu,
 • ďalšie časové pečiatky musia byť použité na poslednú časovú pečiatku ešte v čase platnosti poslednej časovej

  pečiatky a tak ďalej.

Zabezpečí elektronická schránka platnosť podpisov počas celej doby uloženia správy v schránke?

Elektronická schránka nezabezpečuje dlhodobú platnosť autorizačných prostriedkov (podpisov/pečatí/časových pečiatok) v elektronických správach uložených v elektronickej schránke. Ak si správy necháte uložené v elektronickej schránke a budú obsahovať podpisy alebo pečate bez časovej pečiatky, dátumom konca platnosti podpisového certifikátu nebude možné  podpisy/pečate automatizovanými prostriedkami overiť ako platné.

Ak platné podpisy/pečate obsahujú kvalifikovanú časovú pečiatku pridanú v čase platnosti podpisového certifikátu, bude ich možné overiť ako platné počas doby, kedy je certifikát časovej pečiatky zverejnený v dôveryhodnom zozname so stavom "Granted". Kvalifikovaná časová pečiatka teda môže zabezpečiť dlhodobú platnosť, napríklad aj viac ako 10 rokov. Čas platnosti nie je vopred určený a je potrebné ho určovať na základe analýzy rizík. Podrobnejšie informácie k tejto problematike sú zverejnené napríklad v odpovediach na otázky na nasledujúcich webových stránkach: 

 • vicepremier.gov.sk (často kladené otázky k zákonu o e-Governmente)

 • slovensko.sk (otázka „Aká je platnosť podpisov vyhotovených certifikátmi, ktorých platnosť bola zrušená?)
Pokiaľ podpis obsahuje kvalifikovanú časovú pečiatku pridanú v čase platnosti podpisu/pečate, môže dosiahnuť výrazne dlhší čas ako je limit pre bezplatné ukladanie dokumentov v module dlhodobého uchovávania.

V grafickom prostredí elektronickej schránky je možné pre jednotlivé elektronické správy využiť funkciu „Vložiť záznam do MDU“, pre ich uloženie do modulu dlhodobého uchovávania, v ktorom sa pre podpisy bez časovej pečiatky automaticky pripojí kvalifikovaná časová pečiatka, ak to bude technicky možné. Jednotlivé podpisy sú v module dlhodobého uchovávania chránené integritným podpisom počas celej doby ich uloženia (predvolene na 1 rok), pričom po automatickom ukončení uloženia budú vrátené do elektronickej schránky v stave, v akom boli do modulu dlhodobého uchovávania vložené a podpisy, ktoré pri vkladaní do modulu dlhodobého uchovávania časovú pečiatku neobsahovali, budú doplnené o kvalifikovanú časovú pečiatku.

Orgány verejnej moci, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia integrovaní na služby ÚPVS majú možnosť pre zabezpečenie dlhodobej automatizovanej overiteľnosti platnosti podpisov/pečatí využiť služby poskytovateľov komerčných služieb alebo modul dlhodobého uchovávania ÚPVS a predlžovať v ňom dobu uloženia záznamov aj na viac rokov za podmienok, ktoré sa dohodnú v dohode o integračnom zámere. 

19. Aká je platnosť podpisov vyhotovených certifikátmi, ktorých platnosť bola zrušená? 

V prípade, že ku kvalifikovanému elektronickému podpisu bola pred zrušením platnosti kvalifikovaného certifikátu podpisovateľa pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podpisu, podpis je možné validovať ako platný počas celej doby platnosti tejto časovej pečiatky. Platnosť sa v zmysle stanoviska NBÚ určuje podľa stavu platnosti časovej pečiatky v dôveryhodnom zozname zverejňovanom NBÚ. Pre platnosť kvalifikovaných časových pečiatok je rozhodujúci stav "granted" uvedený v dôveryhodnom zozname pri príslušnej službe časových pečiatok. Dátum konca platnosti uvedený v certifikáte kvalifikovanej časovej pečiatky nemá vplyv na platnosť časových pečiatok vytvorených do tohto dátumu a obmedzuje iba poskytovateľa služby vo vytváraní nových časových pečiatok súkromným kľúčom s týmto certifikátom (napr. kapitola 9.4 technickej špecifikácie ETSI TS 119 312 V1.2.1 - 2017-05). Čas, kedy je možné očakávať zrušenie stavu dôveryhodnosti služby, (t.j. napr. na stav "withdrawn") nie je určený. Služba má kvalifikovaný štatút aj po čase, kedy sa už súkromný kľúč služby používaný na vytváranie podpisov, vrátane podpisov časových pečiatok nesmie použiť a v tomto období poskytuje informácie o stave vydaných certifikátov, pečiatok alebo iných výstupov svojej služby pre dlhodobé použitie a minimálne vedie tieto informácie 10 rokov aj po ukončení použitia súkromného kľúča. 

Potrebu opätovne pečiatkovať údaje kvalifikovanými časovými pečiatkami je potrebné v zmysle stanoviska NBÚ určovať na základe analýzy rizík. Tá môže zahŕňať napríklad odolnosť algoritmov a funkcií, riziká a informácie o ukončení služby overenia platnosti zo strany poskytovateľa a pod. Reťazenie časových pečiatok je potrebné v čase, kedy je malé bezpečnostné riziko že aktuálna časová pečiatka by mohla byť oslabená prelomením algoritmov, zabezpečenia, kompromitovaním poskytovateľa či iným rizikom.  

V elektronických podateľniach sa platnosť podpisov overuje pri doručovaní resp. spracovaní elektronických dokumentov, kedy sa môže chýbajúca kvalifikovaná časová pečiatka podpisu doplniť, alebo sa pomocou kvalifikovanej časovej pečiatky vyhotoví externá evidencia existencie jedného alebo viacerých podpisov a pri validácii podpisov sa vychádza z tejto evidencie v ďalšom konaní. 

Ak bol platný kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený bez kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky podpisu pred zrušením kvalifikovaného certifikátu podpisovateľa a v príslušnej podateľni nebola vyhotovená dôveryhodná evidencia do času zrušenia certifikátu, napr. pomocou kvalifikovanej časovej pečiatky, nie je už možná automatizovaná validácia platnosti podpisu, platnosť takéhoto podpisu je možné validovať manuálne, kedy sa predloží dôkaz, že podpis existoval, alebo bol vyhotovený, pred zrušením platnosti kvalifikovaného certifikátu podpisovateľa. Podrobnosti o postupe validácie nájdete v schéme dohľadu NBÚ.

20. Je potrebné certifikáty so zrušenou platnosťou manuálne odstrániť? Ak áno, aký je postup?

Používateľom, ktorí využívajú operačný systém MS Windows, sa odporúča pred elektronickým podpisovaní dokumentov vymazať si zo systému staré neplatné certifikáty (z dôvodu neprehľadnosti pri výbere platného certifikátu). Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou....

Používateľom, ktorí využívajú operačné systémy GNU/Linux a macOS, sa certifikáty automaticky neukladajú, preto ich nemusia odstraňovať.

21. Kedy sa elektronická úradná správa považuje za doručenú?

Podľa zákona o e-Governmente sa elektronická úradná správa považuje za doručenú:

 • uložením elektronickej úradnej správy (okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke) - ak je adresátom orgán verejnej moci,
 • deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy - ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk,
 • dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel - ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk.

22. Aký dátum a čas obsahuje elektronická doručenka?

Elektronická doručenka obsahuje údaje o dátume a čase, kedy bola elektronická úradná správa (rozhodnutie) doručená.

 • Údaje sa automaticky generujú po úspešnej autorizácii a po uložení doručovanej správy do elektronickej schránky.
 • Následne sa adresátovi obsah elektronickej úradnej správy fyzicky sprístupní v jeho elektronickej schránke v priečinku „Prijaté".
 • V prípade preťaženia systému, výpadku alebo inej poruchy sa však elektronická úradná správa doručí až po odstránení vzniknutého problému.

23. Čo mám robiť, ak nemôžem z objektívnych dôvodov elektronický úradný dokument prevziať a oboznámiť sa s jeho obsahom?

Zákonodarca pamätal aj na situácie, keď si z objektívnych príčin bez vlastného pričinenia (napr. z dôvodu hospitalizácie a pod.) nemôžete doručené elektronické úradné dokumenty prevziať a oboznámiť sa s ich obsahom. Na tento účel bol v § 33 ods. 1 zákona o e-Governmente ustanovený inštitút neúčinnosti elektronického doručenia. Ako postupovať pri návrhu na neúčinnosť doručenia nájdete v sekcii Návody, v časti určenej pre fyzické alebo právnické osoby, v návode s názvom Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania.   

24. Ako postupovať po zobrazení chybovej hlášky pri elektronickom udeľovaní oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby? 

Právnická osoba (ďalej len „PO“), ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. Pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou PO môže automaticky zo zákona štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO, ktorej bola elektronická schránka zriadená, alebo osoba, ktorej sa udelilo oprávnenie.

Plné alebo čiastočné oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je možné udeliť a zmenu tohto oprávnenia vykonať prostredníctvom listinnej žiadosti dostupnej na portáli slovensko.sk v sekcii „Tlačivá“ alebo cez určenú funkciu priamo v elektronickej schránke. Viac informácií nájdete v návode...

Majiteľ elektronickej schránky (v tomto prípade spoločnosť) môže poveriť inú spoločnosť správou elektronickej schránky, to znamená, že jej môže dať povolenie na jednotlivé úkony v schránke alebo na plnú manipuláciu s touto elektronickou schránkou.

UPOZORNENIE: Nižšie uvedený postup, prosím, aplikujte iba v prípade, ak môžete postupovať oprávnenie na ďalšie osoby a ak sa vám pri elektronickom udeľovaní oprávnenia cez funkciu elektronickej schránky zobrazila chybová hláška. V praxi sme uvedený problém zaznamenali v prípade viacstupňového udeľovania oprávnení medzi právnickými osobami. Príklad: štatutár s.r.o. udelí oprávnenie s možnosťou jeho postúpenia inej s.r.o. a tá následne oprávni komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom je ďalšia právnická osoba.

 1. Ak máte oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou PO a na postúpenie tohto oprávnenia, prihláste sa na stránke www.slovensko.sk v mene PO a na úvodnej stránke portálu kliknite na „Všeobecná agenda“.
 2. Vyberte poskytovateľa služby – Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby.
 3. V predmete správy uveďte: Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou – elektronicky.
 4. Do správy uveďte stručný popis žiadosti , teda že sa žiadate o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, no napriek tomu, že môžete postúpiť oprávnenie na ďalšiu osobu, sa vám ho nepodarilo urobiť elektronicky (t.j. pri zobrazení chybovej hlášky pri elektronickom udeľovaní oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou).
 5. Priložte vyplnenú žiadosť, ktorá obsahuje základné údaje o tom, kto komu udeľuje oprávnenie (meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne IČO), dobu platnosti oprávnenia (odkedy dokedy), rozsah oprávnenia (úplný alebo čiastočný prístup). Uvedená žiadosť je dostupná vo formáte PDF na portáli slovensko.sk, konkrétne v sekcii „Tlačivá“.
 6. Správu podpíšte platným kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) osoby, ktorá má možnosť postúpiť oprávnenie.
 7. Správu odošlite.
 8. Do elektronickej schránky vám bude následne doručená informačná správa o postúpení oprávnenia.  

25. Čo znamená informácia o nevalidnom PDF formáte vo výsledku overenia podpisov?

Ide iba o informatívny výsledok validácie PDF súboru voči formátu PDF/A-1a v špecifickom validátore používanom na ÚPVS, ktorý v niektorých prípadoch nesprávne vyhodnocuje vlastnosti formátu súboru. Tento výsledok nemá vplyv na platnosť autorizácie.  

Vo výsledku overenia podpisov je vždy dôležité, či je platná autorizácia. Výsledok validácie objektu uvedeného až v nižšej časti výsledku overenia nemá vplyv na platnosť autorizácie.  

Podľa účinného Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 z.Z., je verejná správa od marca 2018 povinná akceptovať podpísané PDF súbory aj v iných verziách než je PDF/A-1a. Zároveň je povinná v prípade odosielania a zverejňovania podpísaných PDF súborov používať formát PDF/A-1 alebo PDF/A-2. 

Validácia objektu je v súčasnosti vykonávaná len voči špecifikácii PDF/A-1a, ÚPVS zatiaľ nepodporuje validáciu voči PDF/A-2. V minulosti bola verejná správa povinná akceptovať a vyhotovovať len PDF/A-1a, ak išlo o autorizované súbory.  

26. Ako je možné získať kvalifikovanú časovú pečiatku?

Pri vytváraní kvalifikovaného elektronického podpisu (Vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu) prostredníctvom portálu slovensko.sk v tzv. konštruktore správy (po potvrdení úspešného podpísania v aplikácii D.Signer/XAdES) sa automaticky k podpisu pripojí aj kvalifikovaná časová pečiatka

V prípade, ak používateľ pripojí do prílohy podania už podpísaný elektronický dokument, ktorý v podpise časovú pečiatku neobsahuje, portál kvalifikovanú časovú pečiatku do takéhoto podpisu nepripája. Ak pre autorizáciu daného dokumentu v zmysle zákona nepostačuje vlastnoručný podpis a vyžaduje sa úradne osvedčený podpis a používateľ disponuje už podpísaným dokumentom bez kvalifikovanej časovej pečiatky, môže kvalifikovanú časovú pečiatku podpisu získať vytvorením podpisu na portáli alebo pre doplnenie kvalifikovanej časovej pečiatky využiť služby iného poskytovateľa služieb. 

27. Čo je to Web SSO (Single Sign-On)?

Modul IAM (Identity and Access Management) poskytuje funkcionalitu overenia identity používateľa a odovzdáva identifikačné údaje (federáciu identity) ostatným zapojeným systémom. Výhodou použitia jednotného prihlásenia je to, že používateľ môže prechádzať celým prostredím na poskytovanie služieb bez nutnosti znova zadávať svoje identifikačné údaje. Z pohľadu používateľa je jedno, v ktorom systéme svoje prihlásenie realizuje, žiadny z partnerských systémov (Service Provider Portál) už od neho opätovne prihlásenie nepožaduje.

Modul IAM funguje na princípe Single Sign-On (SSO), čo znamená „jednotné prihlásenie sa“. Používateľ sa prihlási prostredníctvom prihlasovacej webovej stránky s využitím autentifikačného prostriedku, čim preukaze svoju totožnosť.

 
V prípade otázok alebo nejasností môžete zatelefonovať na Ústredné kontaktné centrum. Jeho pracovníci vám radi poradia na telefónnom čísle +421235803083 od pondelka do piatka v čase od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h. Mimo uvedeného času môžete svoje otázky zaslať prostredníctvom elektronického kontaktného formulára.

28. Môže sa občan inej krajiny EÚ prihlásiť na slovenské portály? Môže Slovák využívať elektronické služby v iných krajinách EÚ?

Na portáli slovensko.sk je možné prihlásiť sa pomocou eIDAS Node. Prihlásenie je určené pre zahraničné fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ. Viac informácií...

Držitelia slovenských občianskych preukazov s čipom (eID) alebo slovenských dokladov o pobyte cudzinca s čipom už môžu využívať elektronické služby verejného sektora  na portáli Európskej komisie, na podporu európskych občianskych iniciatív a na portáloch Česka, Belgicka, Portugalska, Španielska a Talianska. Do 18. decembra 2020 majú všetky členské štáty EÚ povinnosť sprístupniť svoje elektronické služby občanom Slovenskej republiky a cudzincom s pobytom v Slovenskej republike. 

Ďalšie užitočné informácie nájdete aj v často kladených otázkach k elektronickej identifikácii na základe eIDAS.

29. Prečo a ako si môžem pred podpisom skontrolovať verzie PDF?

Technológia PDF (z angličtiny Portable Document Format) umožňuje vytvoriť dokument s viacerými prekrývajúcimi sa vrstvami. Dokument s typom podpisu PADES tak môže v niektorej vrstve obsahovať text, s ktorým by ste nemali možnosť sa oboznámiť. Preto odporúčame, aby ste si PDF dokument najskôr stiahli a otvorili v programe, ktorý umožňuje sledovanie vrstiev (napríklad Adobe Reader) a až následne po preštudovaní jeho kompletného obsahu ho podpísali.

Dátum poslednej zmeny: 30. 11. 2023
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2017