Ústredný portál verejnej správy

Aktualizácia knižníc D.Bridge JS a nová verzia balíka aplikácií D.Suite/eIDAS

Vážení integrační partneri,

dovoľujeme si vás informovať o pripravovanej novej verzii balíka aplikácií pre KEP D.Suite/eIDAS, ktorá bude používateľovi ponúkať automatickú aktualizáciu .NET a Java KEP komponentov na novšie verzie a zároveň pre používateľov odbúra nutnosť inštalácie komerčnej aplikácie Oracle Java 8 JRE.

Zároveň si dovoľujeme informovať o nasadení aktualizácie javascript knižníc D.Bridge JS, v1.5 (FIX prostredie dňa 19.5.2022, PROD prostredie dňa 29.6.2022), ktoré pre komunikáciu medzi web stránkami portálu a aplikáciami pre KEP využívajú technológiu Native Messaging. Nová verzia nahradí doterajšiu technológiu komunikácie medzi klientskou aplikáciou a portálmi, čím sa odbúrajú viaceré technické problémy pre používateľov, ktoré sú uvedené nižšie.

Aktualizované knižnice D.Bridge JS v1.5 budú fungovať na pôvodných URL pre D.Bridge JS v1.0. Prechodné obdobie pre D.Bridge JS v1.5 bude do 31.12.2022 – potom bude dodaný ďalší update klientskych aplikácií pre KEP a aktualizácia knižníc D.Bridge JS v1.5, v ktorých sa zruší podpora pre D.Launcher v1.x pre všetky prehliadače. Používatelia si počas prechodného obdobia musia aktualizovať či už balík aplikácií D.Suite/eIDAS, alebo nainštalovať aplikáciu D.Launcher v2.x. V prípade, ak váš portál používa vlastné hodnoty platforms v metóde deploy, je potrebné upraviť implementáciu / volanie podpisovacej aplikácie a uviesť na prvej pozícii „dLauncher2".

Na strane špecializovaných portálov bude všetko funkčné ako doteraz.

Upozorňujeme však, že ak integrátor používa na portáli vlastnú implementáciu mechanizmu Promise Object (https://www.w3schools.com/js/js_promise.asp), odporúčame pretestovať stránky volajúce KEP komponenty v prehliadači MS Internet Explorer (MS IE), a prípadne zabezpečiť, aby sa Vaša implementácia Promise Object spustila pred D.Bridge JS v1.5. Pretestovať podpisovanie môžete na FIX prostredí ÚPVS a na vašom testovacom portáli. Odporúčame pretestovať aj v prípade, ak váš portál používa ActiveX.

Upozornenie

Na FIX prostredie ÚPVS budú knižnice D.Bridge JS v1.5 nasadené dňom 19.5.2022. V prípade, ak budete evidovať technické problémy počas testovania, je potrebné informovať NASES najneskôr do 30.5.2022. Nasadenie D.Bridge JS v1.5 do produkčného prostredia bolo pôvodne naplánované na 1.6.2022 a neskôr presunuté bolo z tehcnických dôvodou presunuté na 29.6.2022 .

Pre účely testovania je nová knižnica nasadená vo FIX prostredí v priečinku https://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/zep/dbridge_js/v1.0. Ak chcete funkčnosť otestovať, je potrebné, aby váš testovací portál referencoval knižnice na testovacom prostredí slovensko.sk na uvedenej adrese. Odporúčame pretestovať funkčnosť starou aj novou aplikáciou na podpisovanie.

Novú aplikáciu si viete stiahnuť z nasledovných linkov:

 

Podrobné informácie k harmonogramu

Termín

slovensko.sk

Integrační partneri

Používatelia

19.5.2022

 • Nasadenie D.Bridge JS v1.5 na FIX prostredie slovensko.sk

 

 • Potreba pretestovať funkčnosť testovacích portálov OVM vo FIX ÚPVS v prehliadači MS IE (ak používajú nejakú implementáciu Promise Object)
 • Pre podporu D.Launcher v2.x na portáli – ak integrátor D.Bridge JS používa vlastné hodnoty platforms v metóde deploy, tak je potrebné na prvé miesto v zozname ešte dopísať „dLauncher2“

 

29.6.2022

 • Nasadenie D.Bridge JS v1.5 na portáli slovensko.sk
 • Nasadenie nového balíka D.Suite/eIDAS v1.1.0
 • Nasadenie aplikácií D.Launcher v2.x a D.Updater
 • Potreba pretestovať funkčnosť portálov OVM v MS IE (ak používajú nejakú implementáciu Promise Object)
 • Pre podporu D.Launcher v2.x na portáli – ak integrátor D.Bridge JS používa vlastné hodnoty platforms v metóde deploy, tak je potrebné na prvé miesto v zozname ešte dopísať „dLauncher2“
 • Možnosť aktualizácie klientskych KEP komponentov balíka D.Suite/eIDAS
 • Možnosť nainštalovať si D.Launcher v2.x
   

31.12.2022

 • Aktualizácia D.Bridge JS v1.5 na portáli slovensko.sk
 • Vypnutie podpory pre D.Launcher v1.x pre všetky prehliadače
 • Ukončenie oficiálnej podpory pre MS IE
 • Nasadenie novej verzie knižníc D.Bridge JS v2.0
 • Vypublikovanie novej generácie KEP komponentov
 • Odporúčaný prechod na novú verziu knižníc D.Bridge JS v2.0 a novú generáciu klientskych KEP komponentov
 • Nutnosť aktualizovať či už balík aplikácií D.Suite/eIDAS, alebo nainštalovať aplikáciu D.Launcher v2.x
   

 

Pre zabezpečenie funkčnosti podpisovania cez D.Signer po 31.12.2022 bude potrebné mať zo strany používateľov nainštalovanú novú verziu balíka aplikácií pre KEP D.Suite/eIDAS alebo D.Launcher v2.x a rozšírenie D.Bridge do web prehliadača a používať iné internetové prehliadače ako Internet Explorer. Zároveň bude integračným partnerom odporúčaný prechod na novú verziu knižníc D.Bridge JS v2.0 a novú generáciu klientskych KEP komponentov.

Knižnice D.Bridge JS v1.5 zostanú nasadené aj po 31.12.2022. Po tomto dátume bude nasadená aj nová verzia D.Bridge JS v2.0.

O podrobnostiach aktualizácie D.Bridge JS v2.0 a novej generácie klientskych KEP komponentov budeme včas informovať.

D.Bridge JS v2.0 už nebude obsahovať knižnicu pre Javascript Promise Object (teda kombinácia MS Internet Explorer + D.Launcher v2 + D.Bridge JS v2.0 nebude podporovaná).

Knižnice D.Bridge JS v1.5 budú technicky podporovať aj prehliadač MS IE, ale vzhľadom k tomu, že pre používateľov je komplikované povoliť ActiveX v MS IE, integrátori musia pretestovať funkčnosť web stránok portálov OVM v MS IE. Zo strany Microsoftu končí podpora MS IE 15.6.2022 a jeho podiel na trhu v SR nedosahuje 5 %, preto ukončujeme jeho podporu na portáli.

 

Pridaná hodnota pre používateľov

Spúšťanie KEP komponentov a komunikácia medzi web stránkou a KEP komponentami bude realizovaná pomocou rozšírenia web prehliadača D.Bridge a technológie Native Messaging namiesto cez web sockety, čo spôsobuje mnohým používateľom problémy, najmä ak majú zároveň nainštalovaný nejaký antivírus alebo firewall, kde je potrebne tú komunikáciu cez web sockety povoliť, prípadne vypnúť filtrovanie SSL.

Spolu s Java komponentami bude používateľom automaticky distribuovaná a nainštalovaná Azul OpenJDK Java, pre 64bit – jdk17.0.0 a pre 32bit – jdk13.0.8.

Pre spúšťanie Java KEP komponentov už nebude potrebná Oracle Java 8 s webstartom, ktorý bol takisto zdroj mnohých problémov, lebo používatelia si nečítali systémové požiadavky, nenainštalovali si Oracle Java 8, ale niektorú z novších verzií Oracle Java (ale bez webstartu) a prípadne sa pokúšali namiesto webstartu používať IcedTea, aj keď v systémových požiadavkách bolo jasne uvedené, že túto kombináciu nepodporujeme.

Navyše od apríla 2022 skončila bezplatná Premier support pre Oracle Java 8 SE, už je len Extended support do 2030. Pôvodne mala byť táto podpora platená pre všetkých používateľov, ale zdá sa, že poplatok za Extended support odpustili pre osobné a vývojárske použitie: https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html.

Oracle Java 8 SE by sa teda mala bezplatne používať len na osobné a vývojárske účely, nie na účely komerčné, s čím majú mnohé právnické osoby problém a pýtajú sa nás na to (viď. OTN License pre Oracle Java SE: https://www.oracle.com/downloads/licenses/javase-license1.html.

Automatické aktualizácie .NET KEP komponentov pomocou aplikácie D.Updater, resp. Java komponentov cez D.Launcher v2 (ktorý implementuje DITEC webstart).