Ústredný portál verejnej správy

Historické dokumentácie správ zasielaných z historických informačných systémov

Na dokumentačné účely sa v tejto časti zverejňuje dokumentácia potrebná pre automatizované spracovanie obsahu správ, ktoré:

Ide o správy a formuláre z historických informačných systémov vytvorených ešte pred účinnosťou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) t.j. do 31.10.2013. 

Správy

V prípade správ z historických informačných systémov sa používali štruktúry nesúladné s v súčasnosti povinným jednotným formátom elektronických správ. Išlo napríklad o štruktúry MultiPart Document, PartyInfo, KeyValueArray, Sprava, MessageSender, TextTransformDocument. 

Zverejňujeme dokumentáciu historických dátových štruktúr správ Sk-Talk 2 - MultiPartDocument, PartyInfo, KeyValueArray, HtmlMessage: 

Dokumentácia bude dopĺňaná o ďalšie dátové štruktúry po poskytnutí špecifikácií od gestorov jednotlivých systémov. V prípade otázok ohľadom spracovania historických formátov správ odporúčame obrátiť sa na jednotlivých gestorov (odosielateľov) týchto správ.

Formuláre 

Zverejňujeme na stiahnutie schémy historických formulárov, nespĺňajúcich v súčasnosti platné požiadavky na elektronický formulár v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.:

1. prezentačné schémy používané v elektronickej schránke na ÚPVS pri spracúvaní historických štruktúr - súbor [.zip, 192.7 kB]

Obsahuje

  • XSLT transformácie pre zobrazenie vyplnených XML údajov zasielaných v správach, 
  • CSV súbor s názvami formulárov, poradovými číslami a príslušnými Sk-Talk Class. 

2. definície dátovej štruktúry a prezentačné schémy pre historické formuláre Ministerstva vnútra SR (jednotné kontaktné miesta - JKM) - súbor [.zip, 97.6 kB]

Obsahuje

  • XSD pre formulárov a štruktúry objektu správy, 
  • XSLT transformácie pre zobrazenie XML údajov. 

 

Dátum poslednej zmeny: 25. 07. 2022
Dátum zverejnenia: 21. 09. 2020