Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci
Formulár
Formular_zriadenieschranky_OVM.pdf (.pdf) .pdf (76 kB)
Žiadosť o udelenie oprávnenia fyzickej osobe (FO) na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Žiadosť
Udelenie_opravnenia_na_zastupovanie_fyzickej_osobe_OVM.pdf (.pdf) .pdf (248 kB)
Žiadosť o zmazanie vybraných správ
ziadost_o_zmazanie_vybranych_sprav.pdf (.pdf) .pdf (114 kB)
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Žiadosť
Ziadost_o_zmenu_pravnenia_na_zastupovanie_OVM.pdf (.pdf) .pdf (259 kB)
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a na zastupovanie orgánu verejnej moci (OVM)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Žiadosť
Ziadost_o_zrusenie_opravnenia_na_zastupovanie_OVM.pdf (.pdf) .pdf (135 kB)
Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci
Žiadosť
Ziadost_o_zmenu_veduceho_OVM.pdf (.pdf) .pdf (194 kB)
Žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CUD) orgánu verejnej moci
ziadost_o_spristupnenie_CUD.pdf (.pdf) .pdf (144 kB)