Ústredný portál verejnej správy

Zmeny v doložke o autorizácii listinného rovnopisu

Vážení integrační partneri,

dovoľujem si vás informovať o zmenách v doložke o autorizácii listinného rovnopisu tlačeného na Slovenskej pošte cez CUD alebo tlačeného manuálne jednotlivými OVM využívajúcimi funkciu vytvárania rovnopisu v eDesk:

QR kód a prístupový kód
Doložky budú od 28.12.2022 obsahovať MessageId správy vo forme QR kódu a zároveň vytlačené ako „prístupový kód“.
Počas roka 2023 sa plánuje do QR kódu doplniť aj celá URL linka smerujúca na prístup k originálu elektronickej podoby rozhodnutia do KSDR (Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí).

Pôvodný stav:

  • V doložke vytváranej manuálne v eDesk do 28.12.2022 nebol QR kód a prístupový kód uvádzaný vôbec.
  • Na Slovenskej pošte sa do 27.12.2022 tlačil tzv. „datamatrix“ namiesto QR kódu a doložka obsahovala iba interný prístupový kód CUD, ktorý sa nedal zo strany používateľa využiť. 

Tieto informácie aj s príkladom doložky sú zverejnené aj na stránke NASES.

Dátum platnosti kódu
Doložka obsahuje pole pre dátum konca platnosti prístupového kódu. Tento dátum bude po novom 5 rokov od vystavenia rovnopisu. Zatiaľ tento údaj nemá priame využitie. Začne mať využitie počas roka 2023, po spustení Komponentu sprístupňovania doručovaných rozhodnutí. Doba platnosti kódu by v budúcnosti mala indikovať, koľko sa bude rozhodnutie uchovávať.

Pôvodný stav:

  • Doložka manuálne vytvorená funkciou eDesk toto pole neuvádzala vôbec.
  • Doložka tlačená cez Slovenskú poštu pri doručovaní cez CUD uvádza platnosť kódu 1 mesiac (viď vyššie uvedený, reálne však nie je funkčný, keďže na UPVS sa funkčnosť od roku 2018 nezrealizovala).

Uvádzanie časového pásma
Slovenská pošta začína od 28.12.2022 používať verziu 1.3 elektronického formulára Autorizačnej doložky listinného rovnopisu, ktorá uvádza časové pásmo dátumu a času.
Zároveň bude Slovenská pošta uvádzať lokálny čas v SR a teda bude prepočítavať čas z podpisu (UTC) na lokálny čas. Doteraz bol na Slovenskej pošte tlačený dátum a čas v časovom pásme UTC (v zmysle povinných štandardov pre uvádzanie času v podpisoch v EU podľa eIDAS). Podľa vyhlášky o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v SR sa má vo formulároch uvádzať lokálny čas.

Pôvodný stav:

  • Doložka vytvorená funkciou eDesk používa formulár vo verzii 1.3 s časovým pásmom od leta 2022. Zároveň od leta 2022 eDesk prepočítava čas v doložke z UTC na lokálny čas podľa SEČ/SELČ.
  • Doložka vytvorená cez Slovenskú poštu do 27.12.2022 požívala formulár vo verzii 1.2 a teda časové pásmo neuvádzala. 

Uznaný spôsob autorizácie
V prípade, ak OVM pri doručovaní rozhodnutia priloží do jeho prílohy pôvodné podanie autorizované uznaným spôsobom autorizácie resp. zdokonaleným podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, bude sa v období od 1.1.2023 do 30.6.2023 vyhodnocovať táto autorizácia v doložke ako „Uznaný spôsob autorizácie“, a to bez ohľadu na dátum jeho vytvorenia. (To znamená, že aj zdokonalené podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte vytvorené v skoršom termíne sa počas tohto obdobia vyhodnocujú ako „uznaný spôsob autorizácie“.)

Pôvodný stav:

  • eDesk ani Slovenská pošta (ktorá dostáva informácie z CEP cez CUD) nepoznali Uznaný spôsob autorizácie a preto ho nevedia v doložke uviesť. Vedeli spracovať iba „zdokonalený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte“, ktorý sa však v období účinnosti vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie bude vyhodnocovať s novým kódom ako Uznaný spôsob autorizácie.