Ústredný portál verejnej správy

Ostránenie funkcie automatickej autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou - POSP

Vážení používatelia, 

dovoľujeme si vás upozorniť na pripravované odstránenie funkcie automatickej autorizácie kvalifikovanou elektronickou pečaťou v úradných správach po ich odoslaní, a to na základe nastavenia „Podpisovať v mene inštitúciev súbore POSP elektronického formulára. Týka sa to orgánov verejnej moci, ktoré majú kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať a kľúčový pár uložený v HSM module ÚPVS a zároveň majú zaregistrované elektronické formuláre s možnosťou „Podpisovať v mene inštitúcie“ (Sign) v časti „POSP". 

Funkciu automatického pečatenia využívajú niektoré systémy integrované na ÚPVS, avšak ako sme už dávnejšie informovali, tento spôsob autorizácie dokumentov nie je v súlade s legislatívou, najmä s § 16 a § 16a zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Viac informácií môžete nájsť na portáli slovensko.sk po prihlásení sa v mene orgánu verejnej moci v sekcii „Inštitúcie“, v časti „Oznamy“ pod názvom POSP - pečatenie zo dňa 24. júla 2018 a v Metodickom usmernení č. 3/2015 ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ÚPVS. 

Namiesto tohto spôsobu autorizácie je potrebné používať autorizáciu priamou integráciou na Centrálnu elektronickú podateľňu (CEP) alebo dokumenty autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou uloženou na vlastnom zariadení (t. j. neuloženou v HSM module ÚPVS). 

Dňa 5. júla 2019 bude v testovacom prostredí ÚPVS (FIX) odstránená možnosť „Podpisovať v mene inštitúcie" v časti „POSP" v centrálnom úložisku elektronických formulárov v používateľskom rozhraní pri registrácii nových verzií formulárov (v rozhraní „Vytvorenie žiadosti na vloženie vzoru eFormulára"). Je preto potrebné, aby dodávatelia informačných systémov, ktoré využívajú uvedenú funkčnosť, svoje systémy upravili. 

V produkčnom prostredí (PROD) bude úprava nasadená dňa 2. septembra 2019. Po tomto dátume už nebude možné zaregistrovať nové formuláre s možnosťou automatického pečatenia po odoslaní správy. Dočasne ešte bude možné funkciu využívať pre už zaregistrované formuláre s touto možnosťou. 

Úplné vypnutie funkcie automatického pečatenia je naplánované na začiatok 4. kvartálu 2019. O presnom termíne vás budeme vopred informovať. Po vypnutí tejto funkcie sa vyplnené elektronické formuláre v objekte s class="FORM" odoslanej elektronickej správy prestanú automaticky pečatiť v procese spracovania odoslanej správy na ÚPVS. 

Uvedené zmeny vykonávame v súlade s Release plánom nasadzovaných zmien na ÚPVS, ktorý je zverejnený na Partner Framework portáli v sekcii „Harmonogram a Release plán“.