Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z.
ziadost_vydanie_rozhodnutia_zavazneho_stanoviska_HE.pdf (.pdf) .pdf (149 kB)