Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití k 30.11. bežného roka
026_priloha_c_8(1).pdf (.pdf) .pdf (71 kB)
Hlásenie o výrobe vína a muštov
025_Hlásenie o výrobe vína a muštov.pdf (.pdf) .pdf (107 kB)
Vyhlásenie pestovateľa a dodávateľa biomasy určenej na výrobu biopalivá
Vyhlásenie pestovateľa a dodávateľa biomasy určenej na výrob biopaliva alebo biokvapaliny.pdf (.pdf) .pdf (133 kB)
Výpočet dotácie na opeľovaciu činnosť včiel
Výpočet dotácie na opeľovaciu činnosť včiel.pdf (.pdf) .pdf (34 kB)
Vzor žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2012/2013
Vzor žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2012_2013.pdf (.pdf) .pdf (153 kB)
Vzor žiadosti o vyplatenie pomoci na podporný rok 2012/2013
Vzor žiadosti o vyplatenie pomoci na podporný rok 2012_2013.pdf (.pdf) .pdf (176 kB)
Vzor žiadosti o dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve
AKIB_18_09_priloha_1_vzor_ziadosti.pdf (.pdf) .pdf (24 kB)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve
AKIB_18_09_priloha_2_cestne_vyhlasenie.pdf (.pdf) .pdf (18 kB)
Obsah projektu žiadateľa o dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve
AKIB_18_09_priloha_3_obsah_projektu.pdf (.pdf) .pdf (17 kB)
Ročný program rozvoja včelárstva
Ročný program rozvoja včelárstva.pdf (.pdf) .pdf (89 kB)
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre pestovateľov cukrovej repy
AKIB_347_09_priloha_1_vzor_ziadost.pdf (.pdf) .pdf (99 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)