Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Návod na vyplnenie tlačív vrátane popisu číselníkov Národného emisného informačného systému
neis_navod.pdf (.pdf) .pdf (1477 kB)
Preukázanie dodržania emisného limitu pre oxid siričitý pri spaľovaní uhlia technickým výpočtom najvyššieho hmotnostného toku SO2
3tech_vypocet_hm_toku_SO2_tuhe paliva.pdf (.pdf) .pdf (198 kB)
Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla (CITES)
ziadost_o_pridelenie_evidencneho_cisla_(CITES).pdf (.pdf) .pdf (79 kB)
Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz, vývoz, opätovný dovoz (CITES)
ziadost_o_vydanie_povolenia_na_dovoz,_vyvoz,_opatovny_dovoz_(CITES).pdf (.pdf) .pdf (65 kB)
Žiadosť o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností (CITES)
ziadost_o_vydanie_vynimky_zo_zakazu_komercnych_cinnosti_(CITES).pdf (.pdf) .pdf (86 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)