Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Čestné vyhlásenie k rodičovskému príspevku vo veci poberania materského druhým rodičom dieťaťa
Čestné vyhlásenie k rodičovskému príspevku vo veci poberania materského druhým rodičom dieťaťa.pdf (.pdf) .pdf (163 kB)
E 001 - Žiadosť o informácie
E001.pdf (.pdf) .pdf (367 kB)
E 301 - Potvrdenie týkajúce sa období, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok v nezamestnanosti
E301.pdf (.pdf) .pdf (293 kB)
E 302 - Potvrdenie o rodinných príslušníkoch nezamestnanej osoby, ktorí sa musia zohľadniť pri výpočte dávok
E302.pdf (.pdf) .pdf (183 kB)
E 303/0 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti
E303-0.pdf (.pdf) .pdf (310 kB)
E 303/1 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti - základ na výplatu dávok v nezamestnanosti
E303-1.pdf (.pdf) .pdf (317 kB)
E 303/2 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti - dôkaz registrácie nezamestnanej osoby a začiatku výplaty dávok v nezamestnanosti
E303-2.pdf (.pdf) .pdf (333 kB)
E 303/3 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti -  inštitúcii nemocenského poistenia v mieste, kde nezamestnaný hľadá zamestnanie
E 303/4 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti - podklad pri refundácii dávok v nezamestnanosti
E303-4.pdf (.pdf) .pdf (343 kB)
E 303/5 - Informácie pre nezamestnané osoby, ktoré chcú odísť do iného členského štátu hľadať zamestnanie
E303-5.pdf (.pdf) .pdf (299 kB)
E 401 - Potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok
E401.pdf (.pdf) .pdf (157 kB)
E 401 príloha PL - Potvrdenie o výške rodinného príjmu na účely priznania rodinných dávok podľa poľského právneho systému
E401prilohaPL.pdf (.pdf) .pdf (128 kB)
E 402 - Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok
E402.pdf (.pdf) .pdf (150 kB)
E 402 príloha - na účely posúdenia nároku belgickou alebo českou inštitúciou
E402priloha.pdf (.pdf) .pdf (141 kB)
E 403 - Potvrdenie o učňovskom a/alebo odbornom vzdelávaní na účely priznania rodinných dávok
E403.pdf (.pdf) .pdf (149 kB)
E 403 príloha - na účely posúdenia nároku francúzskou inštitúciou ak sa týka osoby absolvujúcej praktickú odbornú prípravu
E403priloha.pdf (.pdf) .pdf (140 kB)
E 404 - Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok
E404.pdf (.pdf) .pdf (142 kB)
E 404 príloha PL - Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok podľa poľskej legislatívy
E404prilohaPL.pdf (.pdf) .pdf (149 kB)
E 405 - Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia zamestnania alebo SZČ alebo o postupných zamestnaniach vo viacerých členských štátoch medzi dátumami, kedy sa má uskutočniť platba podľa legislatívy týchto š
E405.pdf (.pdf) .pdf (144 kB)
E 405 príloha PL - Potvrdenie o osobe na rodičovskej dovolenke na účely priznania rodinných dávok
E405prilohaPL.pdf (.pdf) .pdf (139 kB)
E 406 - Potvrdenie o vykonaní lekárskych vyšetrení po narodení
E406.pdf (.pdf) .pdf (140 kB)
E 407 - Lekárske potvrdenie pre priznanie osobitných rodinných prídavkov alebo zvýšených rodinných prídavkov na deti so zdravotným postihnutím
E407.pdf (.pdf) .pdf (152 kB)
E 411 - Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska rodinných príslušníkov
E411.pdf (.pdf) .pdf (157 kB)
Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa
Oznamenie_o_poskytovani_ starostlivosti_o_dieta_na_ucely_pridavku_na_dieta.pdf (.pdf) .pdf (536 kB)
Potvrdenie lekára – gynekológa o absolvovaných preventívnych prehliadkach na účely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
Potvrdenie_lekara-gynekologa.pdf (.pdf) .pdf (179 kB)
Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa k príspevku na viac súčasne narodených detí
Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa k príspevku na viac súčasne narodených detí.pdf (.pdf) .pdf (162 kB)
Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa k príspevku pri narodení dieťaťa
Potvrdenie_osetrujuceho_lekara_dietata.pdf (.pdf) .pdf (256 kB)
Poučenie pre občana žiadajúceho o štátnu sociálnu dávku - kompenzačný príspevok baníkom
Poučenie pre občana žiadajúceho o KPB.pdf (.pdf) .pdf (204 kB)
Poučenie pre občana žiadajúceho pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky.pdf (.pdf) .pdf (307 kB)
Vyhlásenie o bydlisku
Vyhlasenie_o_bydlisku.pdf (.pdf) .pdf (256 kB)
Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom
Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom.pdf (.pdf) .pdf (475 kB)
Žiadosť o odňatie rodičovského príspevku
Žiadosť o odňatie rodičovského príspevku.pdf (.pdf) .pdf (411 kB)
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi
AKIB_ziadost_hmotna_ nudza.pdf (.pdf) .pdf (97 kB)
Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok
Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok.pdf (.pdf) .pdf (430 kB)
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.pdf (.pdf) .pdf (617 kB)
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
ziadost_o_zaradenie_do_evidencie.pdf (.pdf) .pdf (511 kB)
Potvrdenie riaditeľa školy na účely posúdenia nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
potvrdenie_riaditela_skoly.pdf (.pdf) .pdf (263 kB)
Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí
ziadost_o_prispevok_na_viac_sucasne_narodenych_deti.pdf (.pdf) .pdf (1056 kB)
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri opakovanej evidencii
ziadost_o_opakovane_zaradenie.pdf (.pdf) .pdf (469 kB)
Potvrdenie o hľadaní zamestnania
potvrdenie_o_hladani_zamestnania.pdf (.pdf) .pdf (209 kB)
Žiadosť o prídavok na dieťa
žiadosť o prídavok na dieťa.pdf (.pdf) .pdf (704 kB)
Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa
žiadosť o príplatok k prídavku.pdf (.pdf) .pdf (380 kB)
Žiadosť o zvýšený prídavok na dieťa
Žiadosť o zvýšený prídavok.pdf (.pdf) .pdf (870 kB)
Žiadosť o rodičovský príspevok
Ziadost_o_rodicovsky_prispevok.pdf (.pdf) .pdf (711 kB)
Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa
žiadosť o príspevok na starostlivosť.pdf (.pdf) .pdf (546 kB)
Oznámenie o zaslaní dokladu k dávke alebo príspevku
oznamenie_o_zaslani_dokladu_k_davke_alebo_prispevku.pdf (.pdf) .pdf (218 kB)
Žiadosť o zmenu účtu na poukazovanie dávky alebo príspevku
ziadost_o_zmenu_uctu.pdf (.pdf) .pdf (229 kB)
Lekársky nález
lekarsky_nalez.pdf (.pdf) .pdf (52 kB)
Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
ziadost_o_parkovaci_preukaz.pdf (.pdf) .pdf (315 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia
Ziadost_o_PP_na_O_c.1.pdf (.pdf) .pdf (541 kB)
Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia
Ziadost_o_PP_na_O_c._2.pdf (.pdf) .pdf (673 kB)
Žiadosť o príspevok na pohreb
ziadost_o-prispevok_na_pohreb.pdf (.pdf) .pdf (1250 kB)