Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske - prvý stupeň alebo spojené - prvý a druhý stupeň v jednom celku
prihláška na Bc..pdf (.pdf) .pdf (464 kB)
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské - tretí stupeň
prihláška na doktorandské.pdf (.pdf) .pdf (299 kB)
Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske - druhý stupeň
prihláška na magisterské a inžinierske štúdium.pdf (.pdf) .pdf (191 kB)
Protokol o prijímacom konaní
protokol o prijímacom konaní.pdf (.pdf) .pdf (131 kB)
Zápis o štátnych skúškach
zápis o štátnych skúškach.pdf (.pdf) .pdf (422 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)