Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o vydanie rozhodnutia
ruvzse_ziadost.pdf (.pdf) .pdf (53 kB)
Objednávka služieb
objednavka_sluzieb.pdf (.pdf) .pdf (39 kB)
Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
ruvzse_epid_zav_cinnost.pdf (.pdf) .pdf (40 kB)
Žiadosť o opätovné preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti podla zákona NR SR c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ruvzse_epid_zav_cinnost_opakovanie_skusky.pdf (.pdf) .pdf (41 kB)