Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky 3. februára 2011, číslo 900–0025/2011, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Metodický pokyn Obce _8_2_2011_FIN.pdf (.pdf) .pdf (122 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)