Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o registráciu do produkčnej verzie systému Elektronického verejného obstarávania
formular_registracia.pdf (.pdf) .pdf (119 kB)
Žiadosť o registráciu do školiacej verzie systému Elektronického verejného obstarávania
form_reg_skol.pdf (.pdf) .pdf (76 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)