Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
ziadost_jednotliva_vyroba_schvalenie.pdf (.pdf) .pdf (95 kB)
Žiadosť o povolenie výroby jednotlivého vozidla
ziadost_jednotliva_vyroba_povolenie.pdf (.pdf) .pdf (93 kB)
Žiadosť o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C
ziadost_pridelenie_tabuliek_C.pdf (.pdf) .pdf (91 kB)
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu
ziadost_JDV_uznanie_schvalenia_clensky_stat.pdf (.pdf) .pdf (144 kB)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu
ziadost_schvalenie_clensky_stat.pdf (.pdf) .pdf (140 kB)
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (nové vozidlo)
ziadost_JDV_uznanie_ES_schvalenia_treti_stat (1).pdf (.pdf) .pdf (95 kB)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
ziadost_JDV_schvalenie_treti_stat (2).pdf (.pdf) .pdf (97 kB)
Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C
ziadost_pridelenie_tabuliek_C (2).pdf (.pdf) .pdf (91 kB)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
ziadost_jednotlive_dokoncovanie_schvalenie.pdf (.pdf) .pdf (94 kB)
Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia
ziadost_plyn_povolenie_prestavby.pdf (.pdf) .pdf (100 kB)
Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
ziadost_nahr_VIN_pridelenie.pdf (.pdf) .pdf (98 kB)
Žiadosť o zápis spájacieho zariadenia
10_16_097_mala_ziadost.pdf (.pdf) .pdf (51 kB)
Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia
potvrdenie_montaz_spajacieho_zar.pdf (.pdf) .pdf (99 kB)
Žiadosť o povolenie na vykonávanie pravidelnej dopravy realizovanej autokarmi a autobusmi medzi členskými štátmi v súlade s nariadením (ES) č. 1073/2009
ziadost_1073_2009.pdf (.pdf) .pdf (1969 kB)
Žiadosť o vydanie osvedčenia vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu
Ziadost_osvedcenie_vodica1.pdf (.pdf) .pdf (309 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)