Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosti na vydanie rozhodnutia záväzného stanoviska
ziadost_vydanie_rozhodnutia_zavazneho_stanoviska.pdf (.pdf) .pdf (150 kB)
Žiadosť na vydanie rozhodnutia k ambulantnému predaju
vzor_ziadosti_na_vydanie_rozhodnutia_k_ambulantnemu_predaju.pdf (.pdf) .pdf (182 kB)
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
prevadzkovy_poriadok_stankovy_predaj.pdf (.pdf) .pdf (209 kB)
Formulár na oznámenie poškodenia zdravia - kozmetika
Formular_na_oznamenie_poskodenia_zdravia_kozmetika.pdf (.pdf) .pdf (253 kB)
Formulár na podanie podnetu - kozmetika
Formular_na_podanie_podnetu_kozmetika.pdf (.pdf) .pdf (122 kB)
Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - fyzická osoba
Vzor_ziadosti_azbest_opravnenie_FO.pdf (.pdf) .pdf (164 kB)
Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - fyzická osoba podnikateľ
Vzor_ziadosti_azbest_opravnenie_FO_P.pdf (.pdf) .pdf (165 kB)
Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - právnická osoba
Vzor_ziadosti_azbest_opravnenie_PO.pdf (.pdf) .pdf (166 kB)
Žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - právnická osoba ešte nezapísaná do OR SR
Vzor_ziadosti_azbest_opravnenie_zalozena_PO.pdf (.pdf) .pdf (166 kB)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 - fyzická osoba
Vzor_ziadosti_PZS_opravnenie_FO.pdf (.pdf) .pdf (126 kB)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 - fyzická osoba podnikateľ
Vzor_ziadosti_PZS_opravnenie_FOP.pdf (.pdf) .pdf (156 kB)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 - právnická osoba
Vzor_ziadosti_PZS_opravnenie_PO.pdf (.pdf) .pdf (129 kB)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 - právnická osoba ešte nezapísaná do OR SR
Vzor_ziadosti_PZS_opravnenie_zalozena_PO.pdf (.pdf) .pdf (127 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: bezpečnostnotechnická služba
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_FOP_BTS.pdf (.pdf) .pdf (153 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: verejný zdravotník
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_FOP_verejny_zdravotnik.pdf (.pdf) .pdf (153 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_FOP_BT_ABT.pdf (.pdf) .pdf (154 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: lekár
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_FOP_lekar.pdf (.pdf) .pdf (152 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva právnická osoba: bezpečnostnotechnická služba
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_PO_BTS.pdf (.pdf) .pdf (152 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva právnická osoba: lekár
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_PO_lekar.pdf (.pdf) .pdf (124 kB)
Ohlásenie, ktoré podáva právnická osoba: verejný zdravotník
Vzor_ohlasenia_PZS_sam_PO_verejny_zdravotnik.pdf (.pdf) .pdf (125 kB)
Hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov za jedno monitorovacie obdobie
Hlasenie_davok_pracovnikov_za_jedno_monitorovacie_obdobie.pdf (.pdf) .pdf (88 kB)
Hlásenie osobných údajov monitorovaných pracovníkov
Oznamenie_osobnych_udajov_pracovnikov.pdf (.pdf) .pdf (126 kB)
Ročné hlásenie výsledkov monitorovania pracovníkov
Rocne_hlasenie_davok_pracovnikov.pdf (.pdf) .pdf (81 kB)
Registračná karta prevádzkovateľa zdrojov ionizujúceho žiarenia
Registracna_karta_drzitela_povolenia.pdf (.pdf) .pdf (51 kB)
Registračná karta röntgenového prístroja
Registracna_karta_rtg_pristroja.pdf (.pdf) .pdf (59 kB)
Registračná karta uzavretého rádioaktívneho žiariča
Registracna_karta_uzavreteho_ziarica.pdf (.pdf) .pdf (55 kB)
Registračná karta generátora ionizujúceho žiarenia
Registracna_karta_generatora_ziarenia.pdf (.pdf) .pdf (48 kB)
Registračná karta zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom
Registracna_karta_zariadenia_s_uzavretym_ziaricom.pdf (.pdf) .pdf (55 kB)
Bilancia spotreby rádioaktívnych látok
Bilancia_spotreby_radioaktivnych_latok.pdf (.pdf) .pdf (55 kB)
Záväzná prihláška - kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
prihlaska_kvalitativne.pdf (.pdf) .pdf (196 kB)
Záväzná prihláška - hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
prihlaska_hodnotenie_vplyvov.pdf (.pdf) .pdf (151 kB)
Záväzná prihláška - hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia (pdf)
prihlaska_hodnotenie_rizik.pdf (.pdf) .pdf (152 kB)
Záväzná prihláška - odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
prihlaska_odber_vzoriek.pdf (.pdf) .pdf (154 kB)
Záväzná prihláška - prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
prihlaska_balzamovanie.pdf (.pdf) .pdf (152 kB)
Záväzná prihláška - činnosti vedúce k ožiareniu
prihlaska_ziarenie.pdf (.pdf) .pdf (77 kB)
Žiadosť na uznanie zahraničného certifikátu pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
ziadost_uznanie.pdf (.pdf) .pdf (184 kB)
Čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe – VZOR
cestne_prehlasenie.pdf (.pdf) .pdf (112 kB)
Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti
ziadost_o_opravnu_skusku_v2.pdf (.pdf) .pdf (159 kB)