Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky
Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky.pdf (.pdf) .pdf (176 kB)
Žiadosť o Apostille doložku
Žiadosť o Apostille doložku.pdf (.pdf) .pdf (189 kB)
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu.pdf (.pdf) .pdf (125 kB)
Žiadosť o rozšírenie zbrojnej licencie
rozsireniezl.pdf (.pdf) .pdf (88 kB)
Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie
Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie.pdf (.pdf) .pdf (351 kB)
Žiadosť o uznanie odbornej praxe
Žiadosť o uznanie odbornej praxe.pdf (.pdf) .pdf (368 kB)
Žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
Žiadosť o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané.pdf (.pdf) .pdf (223 kB)
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu
eurozp.pdf (.pdf) .pdf (72 kB)
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B - držiteľ zbrojného preukazu
npzbranabzp.pdf (.pdf) .pdf (76 kB)
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B - držiteľ zbrojnej licencie
npzbranabzl.pdf (.pdf) .pdf (76 kB)
Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri
Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v živnostenskom registri.pdf (.pdf) .pdf (224 kB)
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu.pdf (.pdf) .pdf (173 kB)
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie fyzická osoba podnikateľ
zlicfo.pdf (.pdf) .pdf (86 kB)
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie právnicka osoba podnikateľ
zlicpo.pdf (.pdf) .pdf (87 kB)
Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis
Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis.pdf (.pdf) .pdf (296 kB)
Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis
Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis.pdf (.pdf) .pdf (296 kB)
Žiadosť o zapísanie motorového - prípojného vozidla do evidencie
Žiadosť o zapísanie motorového - prípojného vozidla do evidencie.pdf (.pdf) .pdf (88 kB)
Žiadosť o zrušenie zbrojného preukazu
Žiadosť o zrušenie zbrojného preukazu.pdf (.pdf) .pdf (116 kB)
Žiadosť o vykonanie zmeny - odhlásenie motorového (prípojného) vozidla
074_Žiadosť o vykonanie zmeny - odhlásenie motorového (prípojného) vozidla.pdf (.pdf) .pdf (63 kB)
Žiadosť o vykonanie zmeny držby (vlastníctva) v okrese
Žiadosť o vykonanie zmeny držby (vlastníctva) v okrese.pdf (.pdf) .pdf (62 kB)
Splnomocnenie na vykonanie evidenčného úkonu
Splnomocnenie na vykonanie evidenčného úkonu.pdf (.pdf) .pdf (24 kB)
Splnomocnenie k prevodu držby vozidla
Splnomocnenie k prevodu držby vozidla.pdf (.pdf) .pdf (24 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z .z. o e-Governmente)