Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky
podľa § 12 ods. 4 písm. d) bod 2. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zriadenie_elektronickej_schranky_PO_ktora_nema_sidlo_na_uzemi_SR.pdf (.pdf) .pdf (384 kB)
Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky subjektu medzinárodného práva
podľa § 12 ods. 4 písm. d) bod 1. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zriadenie_elektronickej_schranky_subjektu_medzinarodneho_prava.pdf (.pdf) .pdf (303 kB)
Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky podnikateľského subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie
podľa § 12 ods. 4 písm. e) bod 5 a § 60a ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zriadenie_ES_podnikatelskeho_subjektu_ktory_sa_nezapisuje_do_evidencie.pdf (.pdf) .pdf (204 kB)
POZOR na neúplné údaje o štatutárnom orgáne v registri!
link