Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o zmenu údajov/zrušenie elektronickej schránky podnikateľského subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie
podľa § 60a ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zmenu_udajov_zrusenie_ES_podnikatelskeho_subjektu_nezapisaneho_v_evidencii.pdf (.pdf) .pdf (364 kB)