Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO) pre FO
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_udelenie_opravnenia_na_pristup_PO.pdf (.pdf) .pdf (565 kB)
Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby (PO) pre PO a FO-podnikateľa
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_udelenie_opravnenia_na_pristup_a_disponovanie_s_elektronickou_schrankou_pravnickej_osoby_PO_pre_PO.pdf (.pdf) .pdf (418 kB)
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby (PO) alebo fyzickej osoby - podnikateľa (FO - podnikateľa) pre PO a FO-podnikateľa
podľa § 13 ods. 7. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zrusenie_opravnenia_na_pristup_PO.pdf (.pdf) .pdf (228 kB)
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby (PO) alebo fyzickej osoby - podnikateľa (FO - podnikateľa) pre FO
podľa § 13 ods. 7. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zrusenie_opravnenia_na_pristup_FO.pdf (.pdf) .pdf (206 kB)
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zmenu_opravnenia_PO.pdf (.pdf) .pdf (309 kB)