Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby - podnikateľa
podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_opatovnu_aktivaciu_elektronickej_schranky_FO_podnikatel_na_ziadost.pdf (.pdf) .pdf (303 kB)
Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby – podnikateľa
podľa § 14 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_opatovnu_aktivaciu_elektronickej_schranky_FO_podnikatel_§14(3)a)b)c).pdf (.pdf) .pdf (137 kB)