Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Senec

Senec

Základné údaje

Leží v západnej časti Podunajskej nížiny, na rozhraní Podunajskej roviny a Trnavskej pahorkatiny. Jeho rozloha je 361 km2. Do územia okresu Senec zasahuje národná prírodná rezervácia Jurský Šúr (delí sa o ňu s okresom Pezinok) a okrajovo prírodná rezervácia Dunajské luhy v k. ú. obce Dunajská Lužná.

Geologická stavba územia nie je zložitá. V podloží sa nachádzajú neogénne íly, piesky a štrky, ktoré sú v pahorkatinnej časti pokryté sprašami a sprašovými hlinami, v rovinatej časti nánosmi Dunaja a jeho prítokov. Rovinatý povrch okresu, ktorý prevažuje v južnej časti, prechádza severnejšie do pahorkatiny s úvalinami a úvalinovitými dolinami. Celé územie okresu sa nachádza v teplej klimatickej oblasti a patrí k najteplejším a najsuchším oblastiam Slovenskej republiky. Juhom okresu preteká rieka Dunaj, severnejšie od neho Malý Dunaj a na severe Čierna voda. Senec je známy rozľahlými vodnými plochami, ktoré vznikli ťažbou štrkopieskov a ktoré sa využívajú na rekreačné účely.

Bližšie k Malým Karpatom na sprašiach Trnavskej pahorkatiny sa nachádzajú hnedozeme, ďalej od pohoria černozeme. Územie okresu je odlesnené, poľnohospodársky intenzívne využívané. Len severozápadne od Senca, na plochom chrbte pahorkatiny, sa v Martinskom lese zachovala súvislejšia plocha dubového lesa. Chránené sú v ňom porasty duba cerového pontickokontinentálneho typu. V katastrálnom území Hamuliakova, medzi hlavným tokom Dunaja a jeho mŕtvym ramenom, je na Ostrove kormoránov lužný les s chránenou vŕbou bielou, topoľom čiernym a topoľom sivým.

Živočíšnu zložku tvoria v okrese prevažne zástupcovia spoločenstva kultúrnej stepi: zajac poľný, jarabica poľná, bažant poľovný, prepelica poľná, hraboš poľný, srnec lesný. Chránené druhy sa vyskytujú najmä pri Dunaji a jeho ramenách. Patria k nim: kačica divá, haja tmavá, orliak morský, netopier vodný a bučiak nočný.

Okres Senec patrí do rekreačného zázemia hlavného mesta Bratislavy. Centrom cestovného ruchu je mesto Senec so svojimi Slnečnými jazerami, s možnosťou letnej rekreácie a pestovaním vodných športov. Z kultúrnohistorických zaujímavostí je potrebné spomenúť barokový kaštieľ s parkom v Bernolákove, barokový, klasicisticky upravený kaštieľ v Tomášove, barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli, renesančný kaštieľ v Malinove a kaštieľ (kúria - Turecký dom) v Senci. Okres Senec so svojimi kultúrnohistorickými pamiatkami, čistými jazerami, kultúrnymi a športovými podujatiami, ako i mimoriadne priaznivými klimatickými podmienkami patrí k vyhľadávaným letným strediskám cestovného ruchu s veľkým potenciálom jeho ďalšieho rozvoja. V Kráľovej pri Senci je ojedinelý skanzen Včelárska paseka s Múzeom včelárstva.

Hospodárska vyváženosť okresu je relatívne nízka. Najmä jeho južná a západná časť výrazne inklinujú k Bratislave. Priemysel okresu sa skoncentroval do okresného mesta Senec. K najvýraznejším zamestnávateľom patrí firma ELV Produkt, ktorá vyrába betónové a oceľové stožiare a rozvádzače, ďalej je tu KAFILÉRIA, a. s., spracúva odpad z celého Bratislavského a čiastočne i Trnavského kraja, firma SCHRAMKO je výrobcom manipulačných zariadení, VPP, s. r. o., vykonáva opravárenskú činnosť, ďalej tu pracuje firma Montostroj. Na viacerých miestach okresu sa z dunajských náplav ťaží štrk. Priaznivé podmienky a dlhú tradíciu v okrese má poľnohosp. výroba. Pestuje sa kukurica, jačmeň, pšenica, cukrová repa i krmoviny. Výborne sa darí viniču a ovocným stromom, najmä teplomilným druhom.

Okresom prechádzajú najvýznamnejšie dopravné ťahy vedúce do hlavného mesta Bratislavy, od ktorého je okresné mesto Senec vzdialené len 26 km.

Počiatky osídlenia územia podľa archeologických nálezov siahajú do mladšej doby kamennej (3000 - 1900 pred n. l). Najstaršie písomné záznamy sa vzťahujú k r. 1209 a obciam Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Malinovo.

Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohosp., chovom dobytka a čiastočne vinohradníctvom. Priemyselná výroba sa rozvíjala pomerne pomaly. Všestranný rozvoj okresu nastal po 2. svet. vojne. Územie dnešného okresu Senec patrilo od 13. stor. do r. 1848 do Bratislavskej stolice, neskôr až do r. 1922 do Bratislavskej župy. Podľa Viedenskej arbitráže z 2.11.1938 pripadol juh Slovenska Maďarsku. Z dnešného okresu Senec boli obce: Bernolákovo, Dunajská Lužná, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka a Zálesie pričlenené k okresu Bratislava - okolie, ostatné pripadli Maďarsku. Pri správnom členení v r. 1949 vznikol okres Senec, patril do Bratislavského kraja. Pri zmene správneho členenia v r. 1960 okres zanikol, mesto Senec a územie západne od neho sa stali časťou okresu Bratislava - vidiek. Súčasný okres Senec sa konštituoval v r. 1996, tvorí ho jedno mesto Senec a 28 obcí: Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky a Zálesie.

Senec je hospodárskym a administratívnym centrom okresu, z úradov tu sídli Obvodný úrad, Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obvodný pozemkový úrad, vysunuté pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Daňový úrad a Správa katastra. Mesto a obce okresu Senec sú členmi ZMOS.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť