Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Prešov

Prešov

Geografické ohranièenie
Rozlohou 934 km2 sa zaraďuje medzi veľké okresy Slovenska (1,5 - krát väčší ako rozloha priemerne veľkého okresu v SR). Leží v Prešovskom kraji, na záp., sev. a vých. hraničí so 6 okresmi Preš. kraja (Levoča, Sabinov, Bardejov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou), na juhu s 3 okresmi Košického kraja (Košice - okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves). Z orografického hľadiska patrí do Karpatského pásma pohorí v rámci Alpsko - karpatského celku. Do okresu zasahujú časti územných celkov: Košická kotlina, Šarišská vrchovina, Spišsko - šarišské medzihorie, Čierna hora, Branisko, Bachureň, Čergov, Beskydské predhorie, Ondavská vrchovina. Najvyšší bod Branisko (1171 m n. m.), najnižší bod výtok Torysy v katastri obce Bretejovce (200 m n. m.). Geologické zloženie: Šarišskú vrchovinu, Spišsko - šarišské medzihorie, Bachureň, Čergov a Ondavskú vrchovinu tvoria paleogénne pieskovce, ílovce a slieňovce, Čierna hora a Branisko je z prvohorných kryštalických bridlíc, druhohorných vápencov a kremencov, v Slanských vrchoch vystupujú neogénne andezity, Košická kotlina je vyplnená neogénnymi ílmi, pieskami, pieskovcami a štrkmi. V kotline a v časti Šarišskej vrchoviny pahorkatinný reliéf. V Slanských vrchoch vystupujú sopečné lávové pokrovy, pod Slanskými vrchmi náplavové kužele. Ostatné pohoria majú prevažne vrchovitý a hornatý reliéf. Najväčší úhrn zrážok v podhorskej a horskej oblasti Braniska a Čiernej hory (700 - 800 mm), najnižší v Košickej kotline (550 - 650 mm). Územie z hydrologického hľadiska patrí do povodia Torysy a Hornádu. Náleziská rudných surovín: polymetalické, antimónové a ortuťové rudy - lokality pri Zlatej Bani a Červenici. Nerudné suroviny: soľanka - nálezisko Solivar, opál - Dubník (zastavená ťažba), stavebný kameň - lokality Maglovec, Fintice, Sedlice, Záhradné, piesky - Nemcovce, štrky - Veľký Šariš. V Košickej kotline a Šarišskej vrchovine výskyt úrodnej hnedozeme a ilimerizovanej pôdy. Rieky lemujú pásy nivných pôd luvizemí a lužných pôd. Väčšina územia okresu odlesnená. V nízkych polohách dubové lesy, vo vyšších častiach bučina. Výskyt vzácnych rastlinných druhov: stokráska Micheliho, zvonček karpatský, bodliak kopcový, poniklec otvorený, sleziník severný. Zo živočíchov v spoločenstvách polí, lúk a listnatého lesa zastúpení: diviak lesný, srnec lesný, zajac poľný, jeleň lesný. Chránené živočíšne druhy: vlk dravý, rys ostrovid, kuna lesná, vydra riečna. Kategotizácia chránených území: 6 národných prírodných rezervácií (Čergovská javorina, Gímešský jarok, Kamenná baba, Kokošovská dubina, Šarišský hradný vrch, Šimonka), 10 prírodných rezervácií (Demjatské kopce, Dubová hora, Dunitová skala, Fintické svahy, Kapušiansky hradný vrch, Mirkovská kosatcová lúka, Pusté pole, Salvatorské lúky, Šindliar, Zbojnícky zámok), 2 chránené areály (Dubnícke bane, Holá hora), 2 prírodné pamiatky (Hrabkovské zlepence, Podmorský zosuv). Na území okresu sa vyskytujú minerálne vody s rôznym stupňom mineralizácie a chemického zloženia. Do obchodnej siete dodávané iba minerálne vody Salvator v katastri obce Lipovce, ostatné pramene lokálneho charakteru (Cemjata, Kvašná voda, Borkút, Šťavica). Pri vodnej nádrži Sigord nevyužívaný navŕtaný geotermálny prameň s nízkou kapacitou.
infraštruktúrna charakteristika
S počtom trvalo žijúcich obyv. 161782 (20,2 % obyv. Preš. kraja, 3 % SR) sa zaraďuje na 2. miesto v SR. Podiel žien z trvalo bývajúceho obyv. 51,3 % (sčítanie r. 2001). Počtom sídiel 91 sa okres zaraďuje medzi tri najväčšie okresy na Slovensku. Dve sídla majú štatút mesta: Prešov a Veľký Šariš. Počet obcí nad 2000 obyv.: 2 (Ľubotice, Široké). Počet obcí s rozlohou nad 2000 ha: 5 (Zlatá baňa, Terňa, Široké, Lipovce, Drienov). Počet ekonomicky aktívnych osôb: 77268 (v Preš. kraji 376983), podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyv.: 47,8 % (v Preš. kraji 47,7 %, v SR 49,6 %). Domový a bytový fond v okrese (r. 2001): celkový počet domov 23 584, počet trvale obývaných domov 20823, trvale obývané rodinné domy 2688, celkový počet bytov 47974, počet trvale obývaných bytov 44401. Priemerný počet trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt: 3,58 (v SR 3,21), vybavenosť trvale obývaných bytov ústredným kúrením 81,5 % (v SR 76,3 %). Ekonomické ukazovatele okresu Prešov nedosahujú zodpovedajúci podiel na celkovom počte obyvateľstva. Tržby z priemyselnej činnosti v r. 2000 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac dosiahli 8, 7 mld. Sk (1,3 % podiel SR). V okrese zastúpený elektrotechnický, strojárenský, drevospracujúci, odevný, polygrafický, stavebný a potravinársky priemysel. Významné ekonomické subjekty: Kronospan Slovakia Prešov, Pivovar Veľký Šariš, Šarišské pekárne a cukrárne Prešov, Solivary Prešov, Křižík Prešov, OZKN Prešov, OZEX Prešov, Milk - Agro Prešov, Staving Prešov. Priemerná mesačná mzda je pod priemerom v SR. Nízka cena práce spojená s dobrou kvalitou umožňuje stavebným firmám realizovať stavby väčšieho rozsahu v zahraničí - v Česku, SRN, Rusku. Charakteristika poľnohospodárskej prvovýroby (r. 2002): počet podnikov 20 (v Preš. kraji 210), výmera poľnohospodárskej pôdy 35995 ha (v Preš. kraji 300773 ha), počet pracovníkov 1155 (v Preš. kraji 9619), aktíva 926 mil. Sk. V rámci Preš. kraja patrí k okresom s najvyšším zastúpením súkromne hospodáriacich roľníkov. Perspektíva okresu spätá s dobudovaním dopravnej infraštruktúry - plánovaná diaľnica D1 (medzinárodná európska cesta E50) a obchvat mesta Prešov. Okres Prešov pretína želez. trať Kysak - Prešov - Plaveč - hranica s Poľskom (súčasť plánovaného želez. ťahu v severojuž. smere Maďarsko - Slovensko - Poľsko. Želez. trate regionálneho významu s celkovou dĺžkou 57 km: Prešov - Kapušany - Vranov nad Topľou a Kapušany - Bardejov. V okrese vybudovaných 405,324 km cestných komunikácií (r. 2002): cesty I. triedy 86,35 km, cesty II. triedy 34,515 km, cesty III. triedy 284,459 km. Dĺžka vybudovanej diaľnice Prešov - Budimír 19,3 km.

Na území okresu sú 2 letiská regionálneho významu: Prešov a obec Mirkovce (športové a poľnohospodárske využitie).

V okrese je 17 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 944. Strediská cestovného ruchu: prírodno - športové strediská (Branisko - Bachureň, Slanské vrchy, pohorie Stráže, Šarišská vrchovina), športové strediská (mestská hala, hádzanárska hala, cyklistický štadión, futbalový štadión, stolnotenisová hala - v Prešove), vleky (Lipovce, Renčišov - Buče, Zlatá Baňa, Sedlice, Široké, Klenov, Janov).

Národné kultúrne pamiatky: drevený kostolík sv. Lukáša v Brežanoch (patrí k súboru 27 drevených kostolíkov "cerkví" vých. Slovenska), Ev. kolégium v Prešove, pamätník sedliackeho povstania r. 1831 v Haniske, komplex objektov na ťažbu a spracovanie soli v Solivare a mestská pamiatková rezervácia Prešov.
Administratívna štruktúra
Celé územie dnešného okresu patrilo od 13. stor. do r. 1922 do Šarišskej stolice (župy). V r. 1923 - 28 súčasť Košickej župy s totožnou dnešnou záp., juž. a vých. hranicou. R. 1960 k okresu pribudol takmer celý okres Sabinov a juž. polovica okresu Giraltovce. R. 1968 územie bývalého okresu Giraltovce pričlenené do nového okresu Vranov nad Topľou, 6 obcí Prešovského okresu pričlenených späť do okresu Košice. Od r. 2004 patrí okres Prešov do pôsobnosti Obvodného úradu v Prešove (Námestie mieru 2, organizačná štruktúra: odbor krízového riadenia, odbor odvetvových činností a vnútornej prevádzky, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania). Orgány špecializovanej miestnej štátnej správy v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev pre obvod okresu Prešov: Obvodný pozemkový úrad Prešov (Námestie mieru 2), Obvodný lesný úrad Prešov (Námestie mieru 2), Obvodný úrad životného prostredia Prešov (Námestie mieru 2), Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov (Námestie mieru 2), Krajský stavebný úrad Prešov (Námestie mieru 3), Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov (Hollého 5), Krajský školský úrad Prešov (Námestie mieru 3), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov (Námestie mieru 2). Spoločné obecné úrady na území okresu: Kapušany (pre 17 obcí s 11100 obyv.), Prešov (pre 63 obcí so 138000 obyv.), Široké (pre 7 obcí so 7200 obyv.). Okresný súd Prešov (Grešova 3). Okresná prokuratúra Prešov (Grešova 3). Prešovský okres je v pôsobnosti Územnej vojenskej správy Prešov (Jarkova 28). Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov (Vajanského 32). Colný úrad Prešov (kpt. Nálepku 4). Správa katastra Prešov (Konštantínova 6). Sociálna poisťovňa - pobočka Prešov (Námestie mieru 2). Okresný úrad práce Prešov (Slovenská 87). Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na území okresu: 4 gymnáziá, 8 stredných odborných škôl, 6 stredných odborných učilíšť, 1 domov mládeže, 1 zariadenie pre záujmové vzdelávanie, 1 školské hospodárstvo (školské lesy), 3 združené školy. Okrem nich na území okresu pôsobí 1 súkromné stredné odborné učilište, 4 súkromné a cirkevné gymnáziá, 4 súkromné stredné odborné školy a 1 cirkevná stredná zdravotnícka škola. Sídla matričných úradov: Bzenov, Drienov, Fričovce, Hermanovce, Chmeľov, Chminianska Nová Ves, Kapušany, Lemešany, Petrovany, Prešov, Sedlice, Svinia, Šarišské Bohdanovce, Široké, Terňa, Tuhrina, Veľký Šariš. Okres v územnej pôsobnosti Štátneho archívu v Prešove - pobočka Prešov (Slovenská 40).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť