Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby
podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_opatovnu_aktivaciu_elektronickej_schranky_FO_na_ziadost.pdf (.pdf) .pdf (297 kB)
Žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby
podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_opatovnu_aktivaciu_elektronickej_schranky_FO_§14(3)b)c).pdf (.pdf) .pdf (275 kB)