Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR
Ziadost_o_zriadenie_ES_FO_bez_obcianstva_s_pobytom_v_SR.pdf (.pdf) .pdf (161 kB)
Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky občana Slovenskej republiky mladšieho ako 18 rokov
Ziadost_o_zriadenie_ES_do_18_rokov.pdf (.pdf) .pdf (191 kB)
podľa § 12 ods. 4 písm. e) bod 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)