Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_udelenie_opravnenia_na_pristup_a_disponovanie_FO.pdf (.pdf) .pdf (387 kB)
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zmenu_opravnenia_FO.pdf (.pdf) .pdf (288 kB)
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO)
podľa § 13 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ziadost_o_zrusenie_opravnenia_FO.pdf (.pdf) .pdf (277 kB)