Ústredný portál verejnej správy

Dane

Financie

Dane sú opakujúce sa povinné poplatky, ktoré štátu odvádzajú fyzické aj právnické osoby. Množstvo informácií a rozmanité situácie platiteľov môžu dane zmeniť na nepríjemnú povinnosť. V nasledujúcom článku sa dozviete základné informácie o daniach, podávaní daňového priznania či najčastejšie priznávaných druhoch.
  1. Druhy daní
  2. Dane pri podnikaní
  3. Výpočet dane z príjmu
  4. Daňové priznanie

Druhy daní

Priame dane sú vyplácané z príjmu.
Nepriame dane vychádzajú z kúpy tovarov alebo služieb.

Podľa subjektu delíme dane na:
- dane fyzických osôb,
- dane právnických osôb.

Podľa predmetu zdanenia na:
- dane z príjmu,
- dane z majetku (miestne dane),
- dane zo spotreby (DPH, spotrebné dane).

Priame dane zaťažujú fyzické a právnické osoby, vyrubujú sa z príjmu alebo majetku osôb.

V minulosti bola súčasťou miestnych daní aj daň z motorových vozidiel, ktorá momentálne už do tejto skupiny nespadá. 

Osobitným druhom priamych daní je daň z dedičstva, ktorá bola zrušená v roku 2004. Viac informácií o dani z dedičstva a jej podmienkach nájdete v tomto článku...

Nepriame dane sú uhrádzané fyzickými a právnickými osobami v cenách tovarov a služieb, sú odvádzané výrobcami a poskytovateľmi služieb.

Jedným z druhov nepriamych daní je aj daň z poistenia. Viac informácií nájdete v súvisiacom článku...

 

Dane pri podnikaní

Pokiaľ podnikáte, či už ako fyzická alebo právnická osoba, najmä nasledujúce dane budú pre vás dôležité:

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch daní nájdete v odkazoch na konci článku alebo priamo na portáli Finančnej správy SR.

Výpočet dane z príjmu

Jednou z najčastejšie priznávaných daní je daň z príjmu. Jej výpočet závisí hlavne od výšky príjmu, k tomu prislúchajúcim okolnostiam a od konkrétneho platiteľa.
Viac informácií o dani z príjmu nájdete v tomto článku alebo priamo na portáli Finančnej správy SR.

Pokiaľ váš ročný príjem neprevýšil istú sumu, nevzniká vám povinnosť podávať daňové priznanie. Táto suma sa každoročne mení a je uverejňovaná na portáli Finančnej správy.

Daňové priznanie

Daňové priznanie podáva každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov. Je podávané osobne prostredníctvom na to špeciálne určených tlačív v pobočke miestneho daňového úradu alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne daňovej sekcie.

Daňové priznanie za uplynulý rok sa podáva a uhrádza vždy do 31. marca (ak 31. marec pripadá na víkend alebo deň pracovného pokoja, termín sa prenáša na najbližší možný pracovný deň) aktuálneho roku.
Osobne alebo poštou (na dátume pečiatky záleží) ho doručte na príslušný daňový úrad. Oneskoreným podávateľom hrozí sankcia.

Odklad daňového priznania

Pri podávaní daňového priznania máte možnosť si vybaviť aj odklad. Je však dôležité si zvážiť, či je tento krok pre Vás naozaj užitočný.
Odklad je možné si vybaviť cez oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, prípadne ak ste v konkurze/likvidácii alebo ste dedičom zomrelého daňovníka, podávate žiadosť o predĺženie lehoty a podanie daňového priznania. Viac informácií nájdete v článku o odklade daňového priznania.

Pokiaľ podávate daňové priznanie osobne, uschovajte si úradne potvrdené Potvrdenie o podaní daňového priznania, v prípade že posielate daňové priznanie prostredníctvom pošty doporučene, uschovajte si potvrdenie o odoslaní zásielky.


Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 26. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.