Ústredný portál verejnej správy

Odklad daňového priznania

Financie

V nasledujúcom článku nájdete postup ako postupovať v prípade, že potrebujete požiadať o odklad daňového priznania.
 1. Lehota podania daňového priznania
 2. Odklad daňového priznania
 3. Postup pri odklade daňového priznania
 4. Hlásenie odkladu zodpovedným inštitúciám
 5. Súčasti odkladu daňového priznania

UPOZORNENIE: V súvislosti s prebiehajúcou koronakrízou vychádza Finančná správa SR v ústrety občanom, ktorí potrebujú odklad zaplatenia dane alebo platenie dane v splátkach. Zmena vychádza z novely daňového poriadku a týka sa všetkých daní. Viac informácií o možnostiach odkladu/splátok nájdete v článku Finančnej správy SR alebo na webovom sídle Finančnej správy SR.

Lehota podania daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie (uplynulý rok) je povinný podať každý daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v uplynulom roku prevýšili sumu 2 207,10 €.

Takéto daňové priznanie sa podáva do 31. marca aktuálneho roku (čiže do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). Ak 31. marca pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. 

Odklad podania daňového priznania

Pre daňovníkov existuje možnosť odkladu daňového priznania resp. možnosť predĺženia lehoty, a to v prípadoch že:

 • podali oznámenie správcovi dane do lehoty pre podanie daňového priznania – v tomto prípade je možné predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace (okrem daňovníkov v konkurze/likvidácii),

  súčasťou oznámenia je uvedenie novej lehoty, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie (táto nová lehota je zároveň aj lehotou, kedy je daň splatná),

 • podali oznámenie správcovi dane do lehoty pre podanie daňového priznania  - v tomto prípade je možné predĺžiť lehotu najviac o 6 mesiacov, ak súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníkov v konkurze/likvidácii),

  súčasťou oznámenia je uvedenie novej lehoty, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie (táto nová lehota je zároveň aj lehotou kedy je daň splatná),
  ak daňovník v podanom daňovom priznaní neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitných predpisov,
 • podali ako daňovníci v konkurze alebo v likvidácii žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania -  v tomto prípade je možné predĺžiť lehotu najviac o 3 kalendárne mesiace, proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Lehotu na odklad daňového priznania nie je možné predĺžiť.

 • Oznámenie k predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania - vzor tlačiva.
 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (elektronický formulár nájdete označený pod kódom OZN493v20 v sekcii Daňové priznanie k dani z príjmov na nasledujúcom odkaze) - elektronický formulár, ktorý môžu využiť všetky subjekty, povinne ho musia využiť iba tí, ktorí musia s finančnou správou komunikovať povinne elektronicky.

 

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí:

 • byť podané do konca lehoty na podanie daňového priznania, 
 • obsahovať novú lehotu na podanie daňového priznania,
 • uvádzať, že má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí – platí len v prípade daňovníkov, ktorí majú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

V prípade podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správca dane nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ani neoznamuje, že nový termín na podanie daňového priznania akceptuje.

Poznámka:
Daňovník v konkurze, v likvidácii a dedič po zomrelom daňovníkovi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania neoznamuje, ale musí o ňu požiadať. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace.

Postup pri odklade daňového priznania

 1. Podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na daňový úrad do lehoty pre podanie daňového priznania,
 2. podať daňové priznanie v predĺženej lehote.
  Daňové priznanie v rámci odkladu podávate rovnako ako daňového priznania v riadnom termíne,
 3. zaplatiť daň z príjmov v predĺženej lehote.

Hlásenie odkladu zodpovedným inštitúciám

O odklade daňového priznania nemusíte inštitúcie oboznamovať. Pokiaľ sa jedná o Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ktorý následne informuje jednotlivé zdravotné poisťovne), tieto inštitúcie informuje priamo finančná správa.

Súčasti odkladu daňového priznania

Pri podanom odklade daňového priznania myslite na to, že:

 • pri odloženom daňovom priznaní nie je možné darovať finančné prostriedky (napr. 2 % z dane) v riadnom termíne – táto možnosť sa posúva na termín, v ktorom budete skutočne daňové priznanie podávať,
 • sankcie pri nepodanom alebo nezaplatenom odloženom daňovom priznaní sú totožné ako sankcie pri nepodanom alebo nezaplatenom daňovom priznaní v riadnom termíne a môžu sa vyšplhať až do výšky v rozmedzí od 30 eur do 16 000 eur,
 • odklad daňového priznania je možné realizovať v každom zdaňovacom období, ak sú splnené zákonné podmienky.

Dátum poslednej zmeny: 23. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 6. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)