Ústredný portál verejnej správy

Daň z dedičstva

Financie

Daň z dedičstva bola zrušená v rámci daňovej reformy k 1. 1. 2004 zákonom č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností. Zároveň zákon o dani z príjmov ustanovuje, že predmetom dane z príjmu nie je príjem získaný dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru, ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty.

Daň z dedičstva bola zrušená daňovou reformou 1. 1. 2004. Z uvedeného vyplýva, že v prípade ak získate hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dedením, nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu. Zároveň však zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 9 ods. 1 písm. b) ustanovuje obmedzenie v prípade predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením nasledujúco: „Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov), alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku."

Znamená to, že ak nehnuteľnosť nadobudnete dedením je možné ju ďalej predať bez vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa. V prípade jej predaja pred uplynutím stanoveného obdobia ste povinný priznať príjem z predaja a zaplatiť daň.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

Dátum poslednej zmeny: 27. 1. 2016
Dátum zverejnenia: 20. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko