Ústredný portál verejnej správy

Ako podať daňové priznanie elektronicky?

Financie

Aj v prípade elektronického podania daňového priznania je potrebné priznanie podať a daň zaplatiť do 31. marca príslušného roka. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.


Zodpovedná osoba: Finančná správa SR
Doba vyplnenia formulára: do 60 min
Aplikácia eDANE
Videonávod

 1. Kto musí podať daňové priznanie elektronicky?
 2. Registrácia na portáli Finančnej správy SR
 3. Prihlásenie na portál Finančnej správy SR
 4. Aktivácia registrácie
 5. Postup k elektronickému podaniu v skratke 
 6. Aplikácia eDANE

Kto musí podať daňové priznanie elektronicky?

Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má v zmysle daňového poriadku:

 • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • fyzická osoba podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
 • daňový poradca za daňový subjekt, ktorý zastupuje,
 • advokát za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní,
 • zástupca neuvedený v predchádzajúcich bodoch, ktorý zastupuje daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Ostatní si môžu zvoliť formu podávania daňového priznania podľa ich preferencií.

Praktická rada

Ak podávate daňové priznanie elektronicky prvýkrát, je dôležité, aby ste s registráciou začali dostatočne vopred, keďže proces registrácie, prihlásenia a autorizácie môže trvať aj niekoľko dní. V prípade, že budete na odpoveď čakať dlhšie ako 24 hodín, odporúčame sa telefonicky kontaktovať s príslušným daňovým úradom alebo Finančnou správou SR.  

Registrácia na portáli Finančnej správy SR

Prvým krokom pri podaní daňového priznania elektronicky je registrácia na portáli Finančnej správy SR (ak ste sa neregistrovali v minulosti).

Postup registrácie, prihlásenia a autorizácie na portáli Finančnej správy SR cez eID kartu nájdete vysvetlený krok po kroku v praktickom VIDEONÁVODE.

Možnosti registrácie sú tri:

 • pomocou eID (občianskeho preukazu s elektronickým čipom),
 • pomocou registračného formulára.

Registrácia pomocou eID

Občania, ktorí majú občiansky preukaz s elektrickým čipom (eID) s aktivovaným BOK kódom, majú možnosť sa registrovať pomocou neho. Stačí sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk (ÚPVS) a doplniť údaje do vygenerovanej tabuľky. Po registrácii dostane občan e-mail s aktivačným linkom. Po kliknutí naň sa zobrazia údaje, ktoré skontroluje a potvrdí. Tým aktivuje registráciu a dostane druhý aktivačný e-mail s uvedeným identifikátorom.

Registrácia pomocou formulára

Kto nemôže alebo nechce používať eID, má možnosť sa zaregistrovať pomocou formulára na stránke Finančnej správy SR. Formulár treba vyplniť a odoslať. Následne občan dostane e-mail s aktivačným linkom, na ktorý klikne. Potom dostane notifikačný e-mail, ktorý si vytlačí a osobne donesie na príslušný daňový úrad. Príslušný daňový úrad fyzickej osoby je v mieste jej trvalého pobytu a právnickej osoby v mieste jej sídla. 

Aké dokumenty treba odovzdať pri osobnej autorizácii:

 • notifikačný e-mail
 • 2 x dohoda o elektronickom doručovaní (s úradne overeným podpisom, prípadne podpísaná priamo na daňovom úrade)
 • fyzická osoba – vyplnený evidenčný list
 • fyzická osoba-podnikateľ – živnostenský list
 • právnická osoba – výpis z obchodného registra
 • v prípade zastupovania – úradne overené splnomocnenie

Tieto dokumenty, s úradne overenými podpismi, môže žiadateľ poslať aj poštou, ale odporúčame predtým kontaktovať príslušný daňový úrad so žiadosť o ukončenie registrácie len zaslaním dokumentov.

Žiadateľ následne dostane elektronickú značku, pomocou ktorej sa bude môcť na portáli Finančnej správy SR autorizovať.

Prihlásenie na portál Finančnej správy SR

Po úspešne ukončenej registrácii sa občan môže prihlásiť na portál Finančnej správy SR.

Prihlásenie po registrácii s eID

Ak sa občan chce prihlásiť pomocou eID, tak využije možnosť prihlásiť sa cez slovensko.sk (ÚPVS). Tam sa prihlási pomocou eID karty a BOK. Pri ďalších prihláseniach môže použiť aj prihlásenie cez identifikátor a heslo. Identifikátor sa nachádza v pravom hornom rohu stránky, už po prihlásení, a heslo občan vpísal do prihlasovacieho formulára.

Prihlásenie po registrácii pomocou registračného formulára

Pri tomto prihlásení zvolí občan možnosť Identifikátor a heslo. Do formulára vloží dané údaje a pokračuje na stránku.

Aktivácia registrácie

Po úspešnej registrácii sa zobrazí oznam s informáciou, že registrácia bude dokončená prostredníctvom aktivačného e-mailu s predmetom „Prijatie registračných údajov“, ktorý bude doručený na zadanú emailovú adresu. Tento e-mail slúži na overenie e-mailovej adresy, ktorú občan zadali do registračného formulára. Nachádza sa v ňom informácia o úspešnom zaevidovaní registračných údajov a zároveň bude občan vyzvaný na potvrdenie registrácie kliknutím na aktivačný link. Potvrdenie registrácie je potrebné vykonať do 24 hodín od zaslania registračného formulára. Ak používateľ nestihne aktivovať registráciu do 24 hodín, systém zruší platnosť aktivačného odkazu uvedeného v aktivačnom e-maile, o čom používateľ dostane informáciu v e-maile s predmetom „Automatické zrušenie registrácie“. Ak používateľ pokračuje v procese registrácie kliknutím na aktivačný link, zobrazí sa mu okno s needitovateľnými základnými registračnými údajmi (Titul, Meno, Priezvisko), ktoré používateľ odoslal v registračnom formulári.

Postup k elektronickému podaniu v skratke 

Predpokladom využitia tohto postupu je úspešná registrácia a autorizácia na portáli finančnej správy opísaná vyššie.

 1. Na titulnej stránke finančnej správy v pravom hornom rohu kliknite na červené tlačidlo „Prihlásenie“.
 2. Vyberte spôsob prihlásenia.
 3. Dostanete sa do Osobnej internetovej zóny, kliknite na „Katalógy“ a „Katalóg formulárov“.
 4. Rozkliknite „Daň z príjmov fyzickej osoby“ a vyberte príslušné tlačivo platné od 1.1.2020.
 5. Vyplňte polia daňového priznania a pripojte k nemu povinné prílohy.
 6. Skontrolujte správnosť vyplneného daňového priznania cez panel na ľavej strane, tlačidlo „Kontrolovať“.
 7. Na paneli daňového priznania vľavo stlačte „Podpísať a podať EZ-ou“ (ak ste sa prihlásili pomocou ID a hesla alebo pomocou eID) alebo tlačidlo „Podpísať KEP-om – Podať podpísané KEP – om“ (ak ste sa prihlásili cez kvalifikovaný elektronický podpis).
 8. Následne sa zobrazí „Oznámenie“, v ktorom je uvedené za aký daňový subjekt podávate daňové priznanie, je potrebné kliknúť na „Potvrdiť“.
 9. Prijatie daňového priznania si môžete overiť v Osobnej internetovej zóne, v „Histórii komunikácie – Odoslané dokumenty“, v stĺpci „Stav spracovania“ by mala byť uvedená informácia „Prijaté a potvrdené.

Aplikácia eDANE

Na čo slúži aplikácia eDANE?

Aplikácia eDANE slúži na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR a na vypĺňanie tlačív. Všetky aktuálne tlačivá sa v nej dajú vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo elektronickou značkou a následne odoslať ako podanie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke Finančnej správy, kde si v sekcii „Technické predpoklady na strane klienta“ stiahnete „Java, verzia 6 a novšia“ a potom aj formuláre v ikone „eDane java verzia“.

Viac informácií nájdete v príručke.

ZEP – zaručený elektronický podpis sa prijatím zákona o dôveryhodných službách zmenil na KEP – kvalifikovaný elektronický podpis.

Akým spôsobom sa dá podať daňové priznanie (inak ako elektronicky)?

Vyplnené daňové priznanie s prílohami môže daňový subjekt (ktorý nemá v zmysle daňového poriadku povinnosť komunikovať elektronicky) odoslať aj poštou alebo osobne doručiť do podateľne príslušného daňového úradu. Formulár daňového priznania je možné vyplniť priamo vo vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo vytlačiť a ručne vyplniť.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Dátum poslednej zmeny: 13. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 13. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

 • Slovensko